pultuszczak

Facebook
Zielone światło dla betoniarni

2022-01-18 12:48:31

Wracamy do kontrowersyjnej inwestycji planowanej przy alei Wojska Polskiego

Przypomnijmy, że mieszkańcy alei Wojska Polskiego i najbliższej okolicy obawiają się betoniarni, która ma powstać na działce po dawnym ZAMBECIE. Zmienił się właściciel terenu i ma tu przenosić działalność z powiatu ciechanowskiego.

Chodzi o odtworzenie cementowni i betoniarni, tylko ta która ma powstać będzie kilka razy większa od kiedyś istniejącej. Sprawę tę poruszali na sesjach Rady Miejskiej radni Łukasz Skarżyński i Mariusz Osica, dopytując burmistrza, co już wiadomo i czy obawy mieszkańców są uzasadnione.

Mieszkańcy boją się, że po pierwsze ulicą Wojska Polskiego będzie jeździł bardzo ciężki sprzęt, po drugie powróci problem z zanieczyszczeniem środowiska, pyleniem. Dlatego, zdaniem radnych, trzeba zrobić wszystko, by tę inwestycje powstrzymać.

Burmistrz Wojciech Gregorczyk potwierdził wtedy, że nowy właściciel wystąpił do gminy o wydanie warunków zabudowy. Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury Anna Maliszewska stwierdziła, że na tym etapie wstępnego rozpatrywania wniosku nie może mówić o jego szczegółach, bo informacje o toczącym się postępowaniu są udzielane tylko jego stronom. Jest kilka przesłanek do wydania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, między innymi tzw. dobrosąsiedztwo (zasadę dobrego sąsiedztwa określa art. 61 ust.1 pkt 1 ustawy zagospodarowaniu przestrzennym. Z jego skomplikowanej treści wynika jeden, podstawowy dla inwestora warunek: planowany obiekt budowlany musi odwzorowywać, i to pod różnymi względami, sąsiednią zabudowę), dostęp do drogi publicznej, odpowiednie uzbrojenie terenu dla danej inwestycji. Wszystkie te czynniki będą sprawdzane w trakcie postępowania i zgodnie z tym zostanie wydana pozytywna lub negatywna decyzja urzędu, który musi się w ramach tych przepisów poruszać, nie może kreować rzeczywistości zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Problemem z punktu widzenia sąsiadów inwestycji może być fakt, że betoniarnie zostały wyłączone z obowiązku przedkładania tak zwanej decyzji środowiskowej, czyli dokumentu określającego wpływ inwestycji na otoczenie i zdrowie ludzi. Jak twierdzą radni, inwestor jest na tyle pewien swego, że na początku procedury już wyrównuje teren na byłej działce ZAMBETU, prowadzi prace przygotowawcze.

Mieszkańcy się nie poddali, a radni wraz z władzami gminy próbowali zablokować betoniarnię, oczywiście działając w granicach obowiązującego prawa. Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 maja ubiegłego roku, podjęli decyzję w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta. W uzasadnieniu czytamy m.in.

Projekt uchwały został sporządzony w wyniku korespondencji mieszkańców uI. Białowiejskiej i al.Wojska Polskiego w sprawie budowy “Betoniarni” i zagospodarowania terenu poprzemysłowego przy ulicy Wojska Polskiego, kierowanej do Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz w związku z petycją mieszkańców “o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek 44/8. 44/9,44/10 — obręb Pułtusk 09 przy al.Wojska polskiego i okolicznych gruntów w celu wykluczenia inwestycji uciążliwych dla mieszkańców miasta i środowiska,w tym betoniarni”. Sprawa uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego na wskazanym terenie była również przedmiotem dyskusji na sesji nadzwyczajnej w dniu 16 marca 2021 r, na której został przyjęty przez Radę Miejską wniosek o wykonanie analizy zasadności sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazanego terenu przy ulicy Wojska Polskiego.

Burmistrz tą analizę przedstawił, więc sprawa ruszyła z miejsca. Teraz radnym zostały przedstawione dwie wersje planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie miasta. Oba warianty zasadniczo różnią się przeznaczeniem nieruchomości objętych planem. W wariancie I jest to teren obiektów przemysłowych, składów i magazynów oraz usług. W tym wariancie, zakładającym istnienie zakładów produkcyjnych, jest wyznaczona strefa izolacyjna wokół takich obiektów, w pewnym stopniu mająca chronić otoczenie przed negatywnym wpływem prowadzonej tu działalności. Z kolei wariant II zakładał, że jest to teren usług, a więc nie przemysłu czy produkcji, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Reasumując, to wariant I dopuszcza funkcjonowanie na tym terenie niechcianej przez okolicznych mieszkańców betoniarni. I ten właśnie wariant poparło 10 radnych (Michał Górecki, Cezary Kordowski, Beata Kowalska, Adam Maicki, Andrzej Mitkowski, Ireneusz Purgacz, Ryszard Rutkowski, Mirosław Szmeja, Andrzej Wydra, Stanisław Zaremba) dając inwestycji zielone światło, natomiast za wariantem II głosowało 6 radnych (Anna Frejlich, Michał Kisiel, Adam Knochowski, Łukasz Skarżyński, Mariusz Osica, Adam Prewęcki). Sławomir Krysiak, Bogdan Pieńkos i Franciszek Piórek wstrzymali się od głosu.


 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *