pultuszczak
Wyczekiwana droga otwarta

2019-10-01 6:11:40

W poniedziałek, 23 września odbyło się uroczyste otwarcie drogi w Płocochowie, której przebudowa możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych


Jest to pierwsza realizacja inwestycji drogowej w gminie Pułtusk z udziałem środków z powstałego w 2018 r. Funduszu Dróg Samorządowych.
Złożony we wrześniu 2018 r. wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi w m. Płocochowo o łącznej długości 3922 m przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, w wyniku której zadanie zostało mieszczone na liście inwestycji dofinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na rok 2019.
Umowę o dofinansowanie podpisano 23 sierpnia br. W ramach inwestycji wykonana została przebudowa dwóch odcinków drogi:
– pierwszy odcinek stanowił kontynuację rozpoczętej w 2015 r. przebudowy drogi łączącej drogę powiatową nr 3404W z drogą wojewódzką nr 571, długość przebudowywanego odcinka drogi 3441 m, na tym odcinku został wykonany również remont mostu;
– drugi odcinek to droga prowadzącą do Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Na tym odcinku wykonany został chodnik o szer. 2 m, wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem solarnym, ulokowane naprzeciwko budynku szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników drogi oraz wykonana została zatoka autobusowa.
Wykonawcą zadania była firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka. Nadzór inwestorski sprawowała firma BIKSBIT sp. o.o. z Ostrowi Mazowieckiej.Otwarcie drogi odbyło się z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego.
Sprawna realizacja inwestycji możliwa była dzięki dużemu zaangażowaniu społecznemu mieszkańców, szczególne podziękowania należą się sołtysowi wsi Płocochowo Małgorzacie Kozłowskiej, która na bieżąco zgłaszała uwagi, sugestie i problemy podczas trwających prac drogowych.
Mamy nadzieję, że pierwsza inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi doskonały początek dla kolejnych zadań zgłoszonych przez Gminę Pułtusk do dofinansowania w powyższym programie.
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *