pultuszczak
Wójt utracił zaufanie do zastępcy

2023-09-08 5:20:48

Cezary Parzychowski zwolniony z pracy.

3 sierpnia tego roku, wójt gminy Gzy Cezary Wojciechowski wydał zarządzenie, niespodziewanie odwołując swojego dotychczasowego zastępcę – Cezarego Parzychowskiego. W zarządzeniu czytamy również, że w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia wójt udziela mu urlopu i zwalnia z obowiązku świadczenia pracy, choć wypowiedzenie kończy się dopiero 30 listopada, a urlop do wykorzystania przez zastępcę jest  w wymiarze 38 dni.

Skąd taka nagła i zdecydowana reakcja wójta Wojciechowskiego, który najwyraźniej ani dnia dłużej nie chce współpracować z dotychczasowym zastępcą?

W rozmowie z Tygodnikiem wójt gminy Gzy stwierdził, że utracił zaufanie do swojego podwładnego, ale szczegółów nie chce ujawniać. Nie wybrał jeszcze następcy Cezarego Parzychowskiego, skłania się bardziej ku temu, by nie zatrudniać już zastępcy tylko sekretarza gminy, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Być może już wkrótce zostanie ogłoszony nabór na stanowisko sekretarza gminy Gzy.

Na temat odwołania krążą w gminie różnego rodzaju pogłoski. Bez wątpienia wiadomo jednak, że Cezary Parzychowski był kontrowersyjnym zastępcą wójta i swoimi poczynaniami budził skrajne emocje wśród części radnych, środowiska oświatowego i mieszkańców. Już w 2020 roku pisaliśmy o konflikcie władz gminy Gzy z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych. Mówiono wtedy, że wójt zbytnio ufa złym doradcom. Na poświęconej tej sprawie sesji Rady Gminy odczytano, na prośbę zgromadzonych, skargę dyrekcji i grona pedagogicznego dwóch szkół gminnych. W skardze ponoszono, że od jakiegoś czasu współpraca szkół publicznych z zastępcą wójta Cezarym Parzychowskim i skarbnikiem gminy nie układa się na zasadach zrozumienia i życzliwości. Wkraczają oni w kompetencje dyrektorów szkół, przekraczając swoje własne, narzucają swoje rozwiązania, oceniają pracę nauczycieli i organizację pracy szkół, do czego organ prowadzący nie ma prawa. Pisano, że zastępca wójta chce ściśle ewidencjonować czas pracy dyrektorów, kontrolować ich zarządzenia itp., co jak podnosili skarżący, nie ma potwierdzenia w przepisach prawa. Organ prowadzący nie może bowiem ingerować w arkusze organizacyjne szkół, wcześniej zaopiniowane pozytywnie przez związki zawodowe i kuratorium oświaty.

ED, zdjęcie Cezarego Parzychowskiego ze strony internetowej gminy Gzy.

Od redakcji:
Po publikacji artykułu, odezwała się do nas skarbniczka gminy Gzy Ewa Karpowicz, dotknięta faktem, że w treści artykułu poświęconego zastępcy wójta wracamy do wydarzeń z 2020 roku. Pani skarbnik przesłała nam oświadczenie następującej treści:
Proszę o sprostowanie do artykułu “Wójt utracił zaufanie do zastępcy” poprzez zamieszczenie informacji o tym, że skarga dotycząca mojej osoby – skarbnika gminy została uznana za bezzasadną przez Wójta Gminy.
Ewa Karpowicz Skarbnik Gminy Gzy

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *