pultuszczak
Ruszają kontrole szamb

2023-05-19 8:52:22

W ostatnich dniach kwietnia, burmistrz Miasta i Gminy Pułtusk wydał zarządzenie o numerze 552/2023, mające dość złożony i nieco nieczytelny tytuł: zarządzenie w sprawie planu kontroli w 2023 i 2024 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz  przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Mówiąc krótko: jeśli masz dom z własnym zbiornikiem na szambo albo przydomową oczyszczalnią – spodziewaj się kontroli.

Zgodnie z zarządzeniem kontrole będą w tym roku prowadzone między majem a grudniem przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku i będą obejmować (cyt. z zarządzenia)

1) sprawdzenie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości

ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania

określone w przepisach odrębnych;

2) stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej

z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości

ciekłych na terenie gminy Pułtusk;

3) udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie

nieruchomości nieczystości ciekłych w postaci dowodów zapłaty za usługi wywozu

nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Pułtusk na prowadzenie

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Jak można się domyślać, celem kontroli jest spowodowanie, by zawartość szamb nie trafiała nocą do ogrodu, rowu czy na pustą działkę sąsiada. O spuszczaniu domowych nieczystości do cieków trafiających ostatecznie do Narwi chyba nie trzeba wspominać. Co ważne: tak zwany “zbiornik bezodpływowy” ma być po prostu szczelny. Koniec z epoką dołów chłonnych, w których nie uszczelniano dna po to, by zawartość zbiornika mogła stale przenikać do gruntu a ostatecznie do podziemnych warstw wodonośnych – zatruwając je skutecznie. Najwyraźniej skończyły się także czasy okazywania “martwej umowy” na wywóz szamba, umowy zawartej na jeden raz, dawno temu, służącej wyłącznie do pokazywania “że jest zawarta” – a która miała jedynie zasłaniać fakt nielegalnego wypompowywania smrodliwej zawartości przydomowego “dołka”. Jeśli naprawdę zamawiasz wywóz szamba – to za to płacisz. Dlatego okazanie dowodów zapłaty jest najbardziej wiarygodnym sposobem “udokumentowania wykonania obowiązku”.

Jak czytamy w zarządzeniu, kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych pracowników, wyposażonych w legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie wystawione przez Urząd Miasta i Gminy. W dalszej części zarządzenia można się także zapoznać z wzorem protokołu, który będzie sporządzany na zakończenie każdej kontroli. Warto zwrócić uwagę, że do protokołu będą wpisywane wywozy nieczystości, udokumentowane dowodami płatności, zestawionymi w skali roku i w skali dwóch lat. Na podstawie wysokości opłat określone zostaną ilości wywiezionych metrów sześciennych szamba – a ta wartość zdecydowanie powinna się zgadzać z liczbą mieszkańców w domu. Ile m3 ścieków produkuje 1 osoba? Przyjmuje się, że około 90% zużywanej wody to ścieki, które trafiają do domowej kanalizacji. Jedna osoba w trakcie jednego dnia zużywa średnio 150 litrów wody. Oznacza to, że produkuje ona około 135 litrów ścieków. Miesięcznie to ponad 4 m3. Urząd planuje przeprowadzić do końca tego roku od 600 do 700 kontroli, w roku 2024 liczba kontrolowanych budynków będzie podobna.

Już dawno nałożono ustawowe obowiązki zarówno na gminy jak i na mieszkańców, które miały doprowadzić do tego, by zniknęły przeciekające do gruntu doły na szambo i wykluczyć sytuacje “nocnego wypompowywania gdzie się da”. Mieszkańcy mieli się podporządkować, a gminy miały zaprowadzić rejestry wszystkich zbiorników na szamba i kontrolować to, co się dzieje z ich zawartością. Jak było w rzeczywistości przez ostatnie lata każdy wie, lub może się domyślać. Obecnie wiele powinno się zmienić: 9 sierpnia 2022 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne odnoszące się do sposobu funkcjonowania gminnej gospodarki ściekowej. Wszystkie one zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Te “”inne ustawy” to tak zwana “ustawa śmieciowa” czyli ...o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wszystkie te zmiany zostały wprowadzone, bowiem wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej Unii mają obowiązek poprawnego i pełnego wprowadzenia i stosowania tzw. dyrektywy ściekowej Rady Europy, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. A wszystko to po to, żebyśmy przestali truć środowisko – bo chcemy żyć w czystym świecie i pić czystą wodę. Trzeba się jednak postarać i odejść od smętnych nawyków. Tych, którzy tego nie rozumieją lub nie chcą się zastosować, gminni kontrolerzy mają obowiązek nawrócić na właściwe tory.

Nie tylko w zamierzchłym średniowieczu, ale jeszcze w XIX wieku, w miastach powszechnie opróżniano nocniki wylewając ich zawartość przez okna na ulice… W wielu europejskich miastach czas opróżniania nocników do ulicznych rynsztoków był formalnie ustalany i trwał zazwyczaj od 22:00 zimą, a latem od 23:00. Przechodnie, wiedząc o zagrożeniu z wyższych okien kamienic, uprzedzali o swojej obecności wykrzykując “Idzie się!”. Dziś moglibyśmy uznać to za specyficzny koloryt minionej epoki – gdyby nie refleksja: a czym się to niby różniło od wypompowywania szamba do melioracyjnego rowu w XXI wieku w polskich gminach?

Może zatem już czas, żeby wyjść ze średniowiecza – zwłaszcza, że mamy dziś środowisko zatrute niepomiernie bardziej, niż w czasach wylewania z nocników na ulicę i biegania za stodołę.

Tyle o nowych przepisach i planowanym weryfikowaniu ich przestrzegania. Do szerokiego  tematu przydomowych szamb, umów na wywóz nieczystości, będziemy powracać w kolejnych wydaniach TP.

ZCZ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *