pultuszczak

Facebook
Radny w sprawie PPUK

2022-04-06 6:00:55

Radny miejski Michał Górecki, w złożonej niedawno interpelacji, pytał o stan gminnej spółki – Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Przez ostatnie lata przedsiębiorstwo, delikatnie mówiąc, budziło niepokój gminnych włodarzy, głównie ze względu na wciąż nie domykający się budżet i konieczność dużych dopłat z gminnej kasy, na gospodarkę odpadami. Z odpowiedzi na tę interpelację można wyciągnąć szereg ciekawych, ale i niezbyt pocieszających informacji

Radny pytał o stan finansowy PPUK i ewentualne zobowiązania. Chciał tez wiedzieć, czy odpady z gminy Pułtusk są bez zakłóceń przekazywane do Regionalnej Instalacji przetwarzania odpadów w Ciechanowie i czy na nieczynnej kwaterze byłego składowiska odpadów w Płocochowie śmieci są nadal składowane i w jakiej ilości. Kolejne pytania dotyczyły umów z innymi gminami podpisanymi przez PPUK, kosztów zimowego utrzymania dróg w ostatnich dwóch sezonach, zasobów sprzętowych i pracowniczych w spółce.

Z informacji przekazanych radnemu prze burmistrza Wojciecha Gregorczyka wynika, że PPUK na dzień dzisiejszy nie sporządziło jeszcze ostatecznego sprawozdania finansowego za 2021 rok. Wynik finansowy będzie jednak dodatni. Zadłużenie spółki to głównie zobowiązanie długoterminowe w kwocie 700 tys zł, z tytułu pożyczki udzielonej na zakup nowoczesnej śmieciarki dwukomorowej.

Odpady z terenu gminy Pułtusk są przekazywane na bieżąco do instalacji komunalnej w Ciechanowie. Natomiast instalacja nie ma już statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ponieważ regionalizacja została zniesiona we wrześniu 2019 r.

Na nieczynnej kwaterze byłego składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie nie są na pewno składowane odpady od kwietnia 2020 roku. Kwatera została oficjalnie zamknięta w 2015 roku i od tego dnia składowanie wszelkich odpadów było prawnie zakazane. W związku ze składowaniem odpadów w tym okresie czasu toczy się obecnie postępowanie sądowe (31.12.2021r. został przesłany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Pułtusku). Bardzo niepokojące jest to, że spółka w latach 2010-2020 nie inwestowała w rozwój oraz systematycznie traciła uprawnienia administracyjne, przez co nie mogła zagospodarować we własnym zakresie odpadów. Tak więc po zamknięciu kwatery składowiska powinna całość odpadów zagospodarowywać na bieżąco na zewnątrz (ponosząc koszty po ówczesnych cenach zagospodarowania). Jednakże, w tym samym czasie, zamiast pozbywać się ich w całości, odpady były gromadzone na tzw. magazynie.

W ostatnich 6 latach nastąpił drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów co oznacza, że odpady zgromadzone z lat ubiegłych oznaczają dodatkowe obciążenie dla spółki (różnica wyższych cen dzisiaj niż w latach gromadzenia). Na dziś wyceniane są na dodatkowy koszt w kwocie ok. 2-3 mln zł.

PPUK wygrało przetarg na zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Pokrzywnica o wartości 884 088,00 zł, na okres kwiecień 2022 – marzec 2023.

Koszty zimowego utrzymania dróg za sezon 2020/21 wyniosły 216 980,00 zł netto, za sezon 2021/22 wyniosły 104 502,50 zł.Zasoby sprzętowe w PPUK są głównie własnością Spółki i są to pojazdy ciężarowe (652 t.), 2 traktory, 3 koparko-ładowarki, wózek widłowy oraz inne maszyny (2 kosiarki). Obecnie jest wynajmowany 1 pojazd ciężarowy (Scania), 2 śmieciarki 2-komorowe marki Volvo są dzierżawione od Gminy Pułtusk, a jedna śmieciarka jest sfinansowana przez WFOŚiGW i jedna koparka jest wynajmowana.Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 roku to ponad 60 osób, w tym:- pracownicy administracyjni 11 osób, w tym kobiet 10, pracownicy obsługi — 5 osób – sami mężczyźni, obsługa targowisk – 1 osoba (mężczyzna), dozorcy- 3 osoby (mężczyźni), magazynier – 1 osoba (mężczyzna), pracownicy na stanowiskach robotniczych – 44 osoby, w tym kobiet 9.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *