pultuszczak
Prawie 2 miliony dla pułtuskich kościołów

2023-11-02 1:20:00

Na ostatniej sesji radni miejscy podjęli uchwały w sprawie przyznania dotacji. Na co zostaną przeznaczone? Oto czego dowiadujemy się z uzasadnień do uchwał.
Gmina Pułtusk została zakwalifikowana przez prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację zadania pn. “Renowacja ołtarza Najświętszego Serca Jezusowego i ołtarza NMP stanowiących wyposażenie Kolegiaty pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Pułtusku”. Kolegiata p.w. Zwiastowania NMP to zabytek o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa polskiego, uważany za jeden z najcenniejszych epoki renesansu w Polsce. Ołtarz Najświętszego Serca Jezusowego i ołtarz Najświętszej Maryi Panny stanowią wyposażenie Kolegiaty, wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-76.
Zgodnie z zapisami, we wstępnej promesie dofinansowania inwestycji, jednym z warunków udzielenia Gminie Pułtusk promesy inwestycyjnej, jest podjęcie indywidualnej uchwały o przyznaniu dotacji dla beneficjenta – Parafii św. Mateusza w Pułtusku. Kolejnym warunkiem udzielenia Gminie Pułtusk promesy jest zapewnienie wkładu własnego w kwocie nie niższej niż udział własny wskazany we wniosku o dofinansowanie, tj. 20 400,00 zł.

W związku z powyższym, przyznano dotację Parafii św. Mateusza w Pułtusku, w łącznej wysokości 1 020 400,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/00), w tym: 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w wysokości 20 400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/00) ze środków własnych, na zadanie pn. “Renowacja ołtarza Najświętszego Serca Jezusowego i ołtarza NMP stanowiących wyposażenie Kolegiaty pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Pułtusku”.
W wyniku realizacji zadania ulegnie poprawie stan techniczny obiektu, nastąpi zabezpieczenie obiektu przed degradacją, likwidacja uszkodzeń, negatywnych skutków upływającego czasu i działania środowiska naturalnego.

Dotację przyznano na: demontaż i aplikację rzeźb, dezynfekcję i dezynsekcję drewnianych elementów ołtarza, usunięcie wtórnych nawarstwień, przemalowań, impregnację drewna, wykonanie rekonstrukcji brakujących fragmentów snycerki, oczyszczenie oryginalnych złoceń,wykonanie złoceń złotem płatkowym, konserwacje obrazu, montaż ołtarzy, renowację niezbędnej stolarki.

Kolejną dotację otrzyma parafia pw. św. Jana Pawła II. Tu gmina Pułtusk została zakwalifikowana przez prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 979 409,58 PLN, z przeznaczeniem na zadanie pn. “Prace przy zabytku – Kościele oo. Jezuitów p.w. św. św. Piotra i Pawła w Pułtusku, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-110”. Jednym z warunków udzielenia Gminie Pułtusk Promesy inwestycyjnej, jest podjęcie indywidualnej uchwały o przyznaniu dotacji dla beneficjenta – parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Pawła Il w Pułtusku. Kolejnym warunkiem jest zapewnienie wkładu własnego w kwocie nie niższej niż udział własny wskazany we wniosku o dofinansowanie tj. 19 987,95 zł.
W związku z powyższym, przyznano tej parafii dotację w wysokości 999 397,53 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze), w tym: w wysokości 979 409,58 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w wysokości19 987,95 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) ze środków własnych.
W wyniku realizacji zadania ulegnie poprawie stan techniczny obiektu, nastąpi zabezpieczenie go przed degradacją, likwidacja uszkodzeń. Dotację przyznano na roboty budowlane oraz nadzór konserwatora, w tym: roboty zabezpieczające, osuszanie, izolację i wzmocnienie fundamentów, odprowadzenie wody deszczowej, wykonanie opaski żwirowej, wymianę części tynków.
Zdjęcie: Ołtarz p.w. Najświętszej Marii Panny – Pani Pułtuskiej. Zdjęcie ze strony http://bazylika.pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *