pultuszczak
Podatek VAT a formularz VAT-R – co należy wiedzieć? Status podatnika czynnego

2023-08-13 10:11:13
Założenie firmy, choć często wydaje się perspektywą kuszącą, jest także związane z ogromem dodatkowych aktywności takich jak wypełnianie szeregu dokumentów czy prawidłowe odniesienie się do obowiązku podatkowego. Przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT powinny zapoznać się z formularzem VAT-R umożliwiającym zapłacenie podatku. Ten artykuł przybliży podstawowe zagadnienia powiązane z podatkiem VAT i jego płaceniem.

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT (ang. Value Added Tax – podatek od wartości dodanej, nazywany też podatkiem od towarów i usług) jest to jeden z najbardziej powszechnych rodzajów podatku pośredniego. Pobierany jest on na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami, zaś jego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się opodatkowania poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. Wysokość podatku (obliczana wedle podstawy w postaci wartości dodanej) różni się w zależności od produktu, usługi i etapu działalności. 

Cechą charakterystyczną podatku VAT jest to, że na każdym z kolejnych etapów produkcji towaru lub przygotowania usługi, koszt opodatkowania uzależniony jest jedynie od dodatkowej wartości nadanej w danym momencie. Powoduje to, że ostateczny odbiorca w końcowej cenie opłaca podatek, którego podstawą jest suma wartości dodanej na kolejnych etapach, nie zaś ich całkowity zsumowany koszt,

 W większości współczesnych państw podatek VAT pozostaje jednym z najważniejszych i największych źródeł dochodu państwa, pełniąc również funkcję stabilizującą ekonomię i utrudniającą działania nielegalne. VAT dotyczy większości podmiotów w gospodarce, zaś przychody przezeń przynoszące stanowią główne źródło finansowania usług publicznych. 

Rodzaje stawek podatku VAT w Polsce

W większości państw, w tym również w Polsce, występują zróżnicowane stawki podatku VAT, który naliczany jest w zależności od rodzaju danego towaru lub usługi. Do głównych stawek VAT w Polsce należą:

 • Stawka podstawowa (23%)

Jest to najwyższa stawka VAT w kraju. Dotyczy zdecydowanej większości produktów i usług – sprzętu AGD i elektronicznego, usług telekomunikacyjnych, gastronomii, odzieży czy towarów luksusowych.

 • Stawka obniżona (8%)

Stawka ta znajduje swoje zastosowanie w przypadku produktów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, kulturowym i społecznym oraz stanowiących niezbędne zakupy gospodarstwa domowego. Stawką obniżoną opodatkowana jest żywność podstawowa i woda, usługi medyczne oraz pomoc społeczna, a także niektóre książki i czasopisma.

 • Stawka preferencyjna (5%)

Stawka ta stosowana jest wobec produktów z branż, które w opinii ustawodawcy zasługują na specjalne wsparcie finansowe – chodzi o takie usługi jak: niektóre działy hotelarstwa i turystyki, niektóre rodzaje usług transportowych czy medycyna wraz z lekami refundowanymi

 • Stawka 0% (VAT zerowy)

Stawka ta oznacza, że dany produkt czy usługa jest opodatkowana, lecz podatek nie jest pobierany. W Polsce znajduje ona swoje zastosowanie względem towarów i usług o znaczeniu międzynarodowym – w przypadku transportu pomiędzy państwami, eksportu i importu towarów poza Unią Europejską oraz niektórych zagranicznych usług transportowych i finansowych.

 • Podatek zwolniony

Oznacza to, że dany produkt w ogóle nie jest objęty opodatkowaniem od wartości dodanej. Znajduje on swoje zastosowanie w przypadku niektórych branż takich jak usługi medyczne i powiązane ze wspomaganiem osób niepełnosprawnym, usługi edukacyjne czy niektóre kategorii operacji finansowych powiązanych z nieruchomościami i rynkiem mieszkaniowym.

Jak wygląda rejestracja VAT w 2023 r.?

 W Polsce za proces rejestracji firmy jako płatnika VAT odpowiada Urząd Skarbowy lub, w wariancie elektronicznym, platforma e-usługi Ministerstwa Finansów. Aby zostać zarejestrowanym płatnikiem VAT w naszym kraju należy dokonać następujących czynności:

 • założenie firmy

 • wybór właściwego rodzaju VAT do opłacania (jest to zależne od rodzaju podejmowanej działalności)

 • złożenie formularza VAT-R

 • oczekiwanie na decyzję

Formularz VAT-R

VAT-R (skrót od “VAT Rejestracja”) to urzędowy formularz, który znajduje swoje zastosowanie do zgłoszenia rejestracji podatku VAT przy nowo założonym przedsiębiorstwie.

Jaki jest cel formularza VAT-R?

Zasadniczym celem składania formularza VAT-R jest chęć zgłoszenia organowi podatkowemu w postaci Urzędu Skarbowego woli rozpoczęcia działalności gospodarczej i zarejestrowania swojego podmiotu jako podatnika opłacającego VAT. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorstwo otrzymuje odpowiedni numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP-VAT) i od tego momentu ma obowiązek rozliczania i opłacania podatku VAT w Polsce. Rozliczanie VAT może przynosić trudności, więc aby ułatwić poprawne rozliczenie tego podatku często niezbędne staje się zatrudnienie profesjonalnego biura rachunkowego zajmującego się tymi zagadnieniami: https://www.ifirma.pl/biuro-rachunkowe-online 

Jakie informacje zawiera formularz VAT-R?

W treści formularza VAT-R zawarte są podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorcy i jego firmy takie jak: imię i nazwisko/nazwa, adres, numer NIP (jeśli został już nadany), rodzaj prowadzonej działalności, prognozowany obrót, rodzaj opłacanego podatku VAT oraz pozostałe dane potrzebne, aby uzyskać rejestrację. 

Kogo dotyczy formularz VAT-R?

Złożenie formularza VAT-R stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy, który zarejestrowany jest jako podatnik VAT. Dotyczy to zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność, jak i firm o charakterze osób prawnych. Wszelkie wątpliwości, które mogą nasunąć się w trakcie zakładania działalności gospodarczej należy rozwiać poprzez kontakt z odpowiednim doradcą, specjalizującym się w omawianej tematyce: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

Jak złożyć VAT-R online?

Znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość rejestracji formularza VAT-R internetowo – poprzez platformę e-usługi Ministerstwa Finansów

Szczegółowe kroki jak wypełnić wniosek o VAT-R:

 1. Po wejściu na stronę biznes.gov.pl należy zaznaczyć “zmień dane w CEIDG” a następnie kliknąć “rozpocznij”.

 2. Należy zalogować się za pomocą wybranej metody i zapoznać ze stroną “ważne informacje”.

 3. Po przejściu dalej należy zaznaczyć “chce edytować wpis, wysłać dokumenty do ZUS, lub urzędu skarbowego”, wskazać datę powstania zmiany i kliknąć dalej.

 4. Na kolejnej stronie w sekcji załączniki należy zaznaczyć “podatek VAT, VAT-R” i kliknąć dalej.

 5. Należy wskazać swoje faktyczne miejsce zamieszkania i po przejściu na kolejną stronę zaznaczyć “ubezpieczenie społeczne ZUS”

 6. Następnie należy wybrać Urząd Skarbowy oraz cel zgłoszenia: “rejestracja podatnika VAT”.

 7. Pod punktem “chcę zarejestrować się jako podatnik zwolniony z VAT” należy zaznaczyć “nie”.

 8. W dalszej kolejności należy podać imiona ojca i matki.

 9. Na następnej stronie należy rozwinąć okienko “wybierz tytuł podatkowy” i zaznaczyć punkty 29 i 36 (gdy ma się pewność, że usługi świadczone przez firmę nie będą podlegały pod zwolnienie z VAT), punkt 33 (w przypadku dobrowolnej rejestracji do VAT) albo punkty 35 i 36 (w przypadku założenia, że działalność będzie korzystać z ulg VAT).

 10. Należy wskazać datę rozpoczęcia obowiązku podatkowego (w normalnej sytuacji musi być to data o 1 dzień późniejsza niż bieżąca. W przypadku świadczenia usług doradczych lub takich, które nie podlegają zwolnieniu z VAT zgłoszenie musi zostać złożone z datą rozpoczęcia działalności. Gdy wniosek składany jest po czasie należy koniecznie podać datę wsteczną, lecz najlepiej skonsultować się w tej sprawie z Urzędem Skarbowym)

 11. Punkt “zwolnienie z usług finansowych, o których mowa w ustawie o VAT” dotyczy podatników świadczących o którekolwiek z tych usług. Jeżeli żaden zakres tych usług nie wchodzi w zakres danej firmy, nie należy tego punktu uzupełniać.

 12. W punkcie “wybieram metodę kasową rozliczenia podatku VAT” należy zaznaczyć tak lub nie w zależności od tego czy chce się z tej metody korzystać.

 13. W punkcie “szczególne procedury” należy zaznaczyć opcję zgodną ze stanem faktycznym a następnie przejść dalej.

 14. Jeżeli planowane jest dokonywanie transakcji zagranicznych, należy zaznaczyć opcję “chcę zarejestrować się do VAT-UE”  – nie generuje to dodatkowych kosztów.

 15. Jako przewidywaną datę rozpoczęcia należy wskazać tę samą datę, która została wskazana w punkcie dotyczącym tytułu obowiązku podatkowego.

 16. Następnie należy zaznaczyć opcję “miesięczna deklaracja VAT” i wybrać miesiąc za który będzie złożona pierwsza deklaracja.

 17. W dalszej kolejności należy wybrać swój Urząd Skarbowy (uzupełnienie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale przyspieszy kontakt z Urzędem Skarbowym w przypadku ewentualnych nieścisłości dotyczących wniosku VAT-R).

 18. Po przejściu do następnej strony należy wskazać “rezygnuję ze złożenia wniosku o wydanie potwierdzenia rejestracji do VAT” – posiadanie potwierdzenia nie jest obowiązkowe a wniosek VAT-R będzie można pobrać ze swojego konta przedsiębiorcy.

 19. Na kolejnej stronie należy zapoznać się z oświadczeniem i  zaznaczyć opcję “tak, składam oświadczenie”.

 20. Na koniec należy sprawdzić poprawność danych.

 21. Gotowy wniosek VAT-R można podpisać elektronicznie i wysłać. 

W celu uniknięcia niepotrzebnych pomyłek i błędów w trakcie wypełniania VAT-R warto skontaktować się ze specjalistami w tej dziedzinie i skorzystać z ich pomocy: https://www.ifirma.pl/formularz-vat-r-rejestracja-do-vat-w-2023-roku

Jak rozliczyć podatek VAT w Polsce?

Zgodnie z Polskimi przepisami przedsiębiorca oblicza należny Urzędowi Skarbowemu podatek VAT na podstawie transakcji sprzedaży i zakupu, powiązanych z danym produktem lub usługą, które już dokonał. Obowiązkiem polskiego podatnika VAT jest uiszczanie opłat w terminie i regularne, zgodne z przepisami, składanie deklaracji podatkowych. Jako, że rozliczanie podatku VAT jest procesem skomplikowanym i może wygenerować szereg trudności warto skorzystać w tej sprawie z usług doświadczonych księgowych wyposażonych  w specjalistyczną wiedzę w tym zakresie: https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-online .

Artykuł zewnętrzny

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *