pultuszczak

Facebook
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE

2022-04-06 12:00:18

Porozumienie w sprawie holdingu spożywczego Krajowej Grupy Spożywczej

-Wojna w Ukrainie ponownie uświadomiła wszystkim, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe i chcemy, aby Krajowa Grupa Spożywcza to bezpieczeństwo jeszcze bardziej wzmocniła poprzez przetwórstwo, a następnie handel – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, komentując podpisanie porozumienia między ministrem aktywów państwowych, a dyrektorem generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podpisana 29 marca w Ministerstwie Aktywów Państwowych umowa dotyczy przekazania nadzoru właścicielskiego siedmiu spółek z KOWR do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Są to następujące spółki: “DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Choryni; Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach; Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie; Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie; Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach; Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu.

– Bolączką polskiego rolnictwa jest fakt, że przetwórstwo nie jest w polskich rękach, poza oczywiście mleczarstwem – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

Dodał także, że poprzez skrócenie drogi od pola do stołu, dzięki eliminacji zbyt dużej liczby pośredników, będzie możliwe przeciwdziałanie zmowom cenowym na rynkach.

– Silny podmiot na rynku nie pozwoli na oferowanie rolnikom np. 9 groszy za jabłka przemysłowe, jak to miało miejsce w przeszłości – podkreślił wicepremier.

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich

Od 1 kwietnia Koła Gospodyń Wiejskich mogą się ubiegać o wsparcie z budżetu państwa na realizację swych celów statutowych. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych 70 mln zł.

To kolejny, piąty już rok, w którym, dzięki nowej ustawie o działalności kół gospodyń wiejskich, mogą one ubiegać się o środki finansowe – podkreśla wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona w szczególności na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich i działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

O pomoc mogą ubiegać się koła zarejestrowane w  Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa – obecnie to 10 tys. 857 kół. KGW są wspierane z budżetu państwa od 2018 r. Wartość przyznanej pomocy wzrasta z roku na rok. Od 16 mln 311 tys. zł w 2018 r. – do 55 mln 870 tys. zł w roku ubiegłym. Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 września, do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ruszył nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych

29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na Modernizację gospodarstw rolnych w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja.

Jeśli chodzi o inwestycje w produkcję prosiąt, o dofinansowanie mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro.

Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty: budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Refundacją są objęte także tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, a starający się o wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Dofinansowanie obejmuje także koszty wykonania ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania. Zainteresowani pomocą mogą składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne ARiMR do 27 maja. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Więcej informacji na stronie internetowej Agencji i w jej placówkach.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 28 kwietnia można ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Do 24 marca br. wpłynęło 251 wniosków o pomoc na kwotę 62 mln zł.

Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze (różnią się od tych z lat wcześniejszych):

Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. O przyznanie wsparcia mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Grono potencjalnych beneficjentów obejmuje także tych, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać również osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Potencjalnych beneficjenci powinni być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział tych, którzy skorzystali z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007–2013.

Można otrzymać 150 tys. zł, jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł. Pieniądze są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą – 80 proc. – otrzymuje się, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Co najmniej 70 proc. otrzymanego dofinansowania musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące, np. płace, ubezpieczenia.

Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dofinansowania, może zajmować się m.in. prowadzeniem sklepu spożywczego; sprzedażą produktów nierolniczych; naprawą pojazdów samochodowych; budownictwem; fryzjerstwem; rzemiosłem; rękodzielnictwem; prowadzeniem obiektów noclegowych czy turystycznych; usługami cateringowymi; opieką nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Mogą to być także usługi weterynaryjne, informatyczne, architektoniczne, inżynierska, księgowe, audytorskie czy techniczne. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD (punkt 7) jest dostępna pod adresem: http://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-aplikacyjne22

Wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyjmują oddziały regionalne Agencji do 28 kwietnia. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Aby ułatwić właściwe przygotowanie wniosków, eksperci z ARMR organizują internetowe szkolenia z zasad przyznawania pomocy, podczas których wyjaśniają pojawiające się wątpliwości. Kolejne szkolenia odbędą się 5 i 12 kwietnia.

Wicepremier Henryk Kowalczyk u uchodźców z Ukrainy

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się 28 marca z uchodźcami z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w hotelu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział Poświętne w Płońsku. To jedna z wielu placówek instytucji podległych i nadzorowanych przez MRiRW, które od kilku tygodni pomagają uciekającym przed wojną Ukraińcom. W Poświętnem mieszka 60 osób z Ukrainy, wśród nich są dzieci, w tym dziewczynka leczona onkologicznie oraz osoby z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku. Uchodźcy pochodzą głównie z Kijowa lub okolic, a także z Żytomierza, Ługańska czy Iwano-Frankowska. Starsze dzieci chodzą już w Płońsku do szkoły, młodsze czekają na przedszkole lub przebywają z opiekunami w MODR. Dorośli są w kontakcie z MOPS oraz służbą zdrowia, ponieważ wśród nich są także osoby z niepełnosprawnością. Przed nimi także spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy, ponieważ znaczna część Ukraińców chciałaby pracować zawodowo. Kilka rodzin zabrało też ze sobą swoje psy, które zostały zaszczepione, zbadane i zaczipowane.

– Przede wszystkim cieszę się, że możemy pomóc – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk, który opowiedział o swoich wizytach w Ukrainie i o odwiedzanych miastach. Zwracał przy tym uwagę na serdeczność spotykanych ludzi. Podkreślił, że teraz Ukraińcy mogą liczyć na szczególną życzliwość Polaków.

– Tylko Polacy i Ukraińcy mają numer PESEL. Dzięki temu macie teraz takie same prawa jak Polacy. Macie prawo do opieki zdrowotnej, do pracy, do mieszkania, do korzystania ze żłobków, przedszkoli, szkół – mówił wicepremier. – Życzę Wam jak najszybszego powrotu do swoich domów. Jednak jeżeli nie będzie to możliwe tak szybko, to będziemy oczywiście dalej pomagać. Warszawa też była zniszczona po wojnie i odbudowaliśmy ją. Wasze miasta też będą odbudowane. Już o tym rozmawiamy.

Wicepremier rozmawiał z poszczególnymi rodzinami, które opowiadały o swych doświadczeniach z ostatnich tygodni. Wysłuchał trudnych historii głównie ukraińskich matek. Pytał o ich potrzeby i oczekiwania, o to jak się odnajdują w Polsce.

-W naszych sercach zawsze będzie miejsce dla państwa, dla polskiego narodu – zapewniła Ludmiła Volodymyrna z Perejasławia, która podziękowała w imieniu wszystkich uchodźców przebywających w ośrodku.

Dzieci przygotowały żółto-niebieską flagę Ukrainy z odbitymi dłońmi, którą podarowały wicepremierowi w podzięce za gościnę i wsparcie.

MODR Oddział Poświętne w Płońsku to jedna z wielu placówek w Polsce podległych lub nadzorowanych przez MRiRW. Pomoc rodzinom uchodźczym, jaką oferuje ODR, świadczona jest także m.in. w internatach przy szkołach rolniczych, nie tylko w województwie mazowieckim, ale także w lubelskim, podkarpackim czy zachodniopomorskim.

Poza dachem nad głową w ośrodkach instytucji podległych i nadzorowanych przez MRiRW uchodźcy mają pełne wyżywienie i opiekę pracowników. Dzięki instytucjom oraz prywatnej pomocy pracowników ministerstwa uchodźcy otrzymali także doraźne wsparcie w postaci obuwia, ubrań czy koców, a nawet wanienek czy przewijaków. Zaangażowanie na rzecz uchodźców z Ukrainy połączyło w działaniu pracowników resortu oraz instytucji podległych i nadzorowanych, a pomoc wyszła poza ramy zawodowe.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *