pultuszczak

Facebook
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE

2022-12-28 6:20:29

Rząd zdecydował: emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS. Gwarantuje to przyjęty przez Radę Ministrów Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. O kluczowych założeniach projektu mówili podczas wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Nowe przepisy wejdą w życie zasadniczo po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rząd chce zwiększyć emerytury rolnicze przez powiązanie emerytury podstawowej w KRUS z najniższą emeryturą z ZUS. Dzięki temu w 2023 r. emerytura podstawowa w KRUS wynosiłaby tyle co 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS, czyli 1430 zł. Ponadto rolnicy będą mogli uzyskiwać dodatek do emerytur rolniczych.

Polska wieś jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego całego kraju, a my spłacamy dług wobec mieszkańców wsi – podkreślił prezes Rady Ministrów Mateusz Morawicki, informując o przyjętych przez Radę Ministrów rozwiązaniach. Szef rządu zwrócił uwagę, że najniższa emerytura z KRUS, po 25 latach opłacania składki, nie będzie niższa od najniższej emerytury z ZUS. – Już od 15 czerwca obowiązuje rozwiązanie, które pozwala rolnikowi otrzymywać emeryturę bez konieczności wyzbywania się gospodarstwa – stwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. – Dziś uczyniliśmy kolejny krok do wyrównania praw rolników emerytów z prawami osób ubezpieczonych w powszechnym systemie, ważny krok do sprawiedliwości społecznej – podkreślił szef resortu rolnictwa i dodał, że liczy się to, aby czas opłacania składek wynosił co najmniej 25 lat i wówczas najniższa emerytura będzie taka sama w ZUS i KRUS.

Najważniejsze rozwiązania: obecnie wysokość emerytury z KRUS jest ustalana w oparciu o tzw. emeryturę podstawową. Po zmianie ma ona być równa kwocie 90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS. Dziś kwoty emerytur z KRUS i ZUS są różne. Po marcowej waloryzacji w 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a minimalna emerytura z ZUS – 1338,44 zł brutto.

Oznacza to różnicę 253,86 zł. Dzięki nowemu rozwiązaniu zmieni się sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS. W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS miałaby wzrosnąć do 1588,44 zł. Dzięki temu emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

Przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

Ponadto możliwe będzie uzyskiwanie dodatku do emerytur rolniczych. Zapewniał to będzie mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu: prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej; prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.

Spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia br.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie, zobowiązani są przynajmniej raz w roku przeprowadzić ich spis. Ci, którzy nie wywiązali się jeszcze z tego obowiązku, muszą to zrobić nie później niż do 31 grudnia br. Chodzi o następujące gatunki zwierząt: owce; kozy; świnie.

Osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich w formie papierowej wpisują ich liczbę w księdze rejestracji stada. Z tego obowiązku zwolnieni są posiadacze zwierząt dokonujący zgłoszeń poprzez Portal IRZplus – nie muszą oni prowadzić ksiąg w formie papierowej. Również posiadacze świń muszą przekazać informacje o liczbie tych zwierząt kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu.

Spis stanu stada świń można złożyć:

poprzez Portal IRZplus; osobiście w Biurze Powiatowym; za pośrednictwem poczty.

Większy limit pomocy na inwestycje związane z “Modernizacją gospodarstw rolnych.”

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 17 grudnia br. weszły w życie zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmienione regulacje umożliwiają zwiększenie wysokości limitu pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach operacji typu “Modernizacja gospodarstw rolnych”, w okresie realizacji PROW 2014–2020.

Pomoc będzie mogła być przyznana do wysokości: 1 000 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A (rozwój produkcji prosiąt), 600 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B – D (B – rozwój produkcji mleka krowiego, C – rozwój produkcji bydła mięsnego, D – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu), przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 250 000 zł.

Z wyższych limitów wsparcia mogą skorzystać: rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym w 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu wsparcia) oraz beneficjenci, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej.

Co istotne, aby móc skorzystać z wyższego limitu pomocy beneficjent zobligowany jest złożyć wniosek o zmianę umowy: w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego – w przypadku gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia i nie otrzymali płatności końcowej; najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność pośrednią albo wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

W sytuacji niezłożenia takiego wniosku, albo złożenia go w terminie innym niż wskazany powyżej Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

W związku z tym, w przypadku zainteresowania możliwością zwiększenia kwoty pomocy należy bez zbędnej zwłoki poinformować Agencję o planowanych zmianach. Należy pamiętać, iż zmieniane przepisy nie uprawniają Agencji do wstrzymania postępowań w przypadku już złożonych wniosków o płatność.

Świąteczne paczki od KOWR i MRiRW dla repatriantów z Kazachstanu i uchodźców z Ukrainy
Świąteczne paczki, przygotowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, trafiły do dzieci polskich repatriantów z Kazachstanu i dzieci uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. W pułtuskim Domu Polonii wręczyli je wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i szef gabinetu politycznego Przemysław Bednarski.

Wicepremier przypomniał, że wprowadzał ustawę o repatriacji, dlatego też repatrianci z dawnego Związku Sowieckiego są mu szczególnie bliscy.

– Aby te Święta już w ojczystym kraju, w Polsce były dla was miłe, przyjemne, pozwoliliśmy sobie przygotować upominki – paczki świąteczne, żebyście mogli te Święta przeżyć w radości – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

Drugą grupą, która otrzymała świąteczne paczki były dzieci i młodzież z Kijowa, które w Pułtusku znalazły schronienie po rosyjskiej agresji na Ukrainę. To członkowie polonijnego zespołu “Polanie znad Dniepru”.

– Patrząc na to, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie, trwa wojna, tutaj jesteście bezpieczni – powiedział szef resortu rolnictwa. – Życzymy wam powrotu do bezpiecznego miejsca w Ukrainie, ale póki co chcemy, abyście tu bezpiecznie przebywali, a żeby Święta były miłe, słodkie, to przygotowaliśmy paczki, byście mogli osłodzić sobie ten trudny czas.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *