pultuszczak
Kontrowersyjny przydział na Jana Pawła

2019-10-29 12:22:37

Wiele rodzin czeka na gminne mieszkanie. Są też takie, który żyją w urągających warunkach i chętnie zamieniłyby lokum nawet za cenę znacznie wyższego czynszu

Dlaczego łodzianka dostała mieszkanie?

Kolejka oczekujących na przydział mieszkania z gminy jest bardzo długa, niektórzy tkwią w niej już kilkanaście lat, tracąc nadzieję że kiedykolwiek je dostaną. Mieszkania to towar deficytowy nie tylko w naszej gminie, stąd też czekający na takie lokum bacznie śledzą, co się zwalnia i kto te wolne mieszkanie dostaje. Nie sposób tego nie zauważyć w bloku wielorodzinnym, gdzie sąsiedzi znają się przez lata. Ostatnio taki sygnał dostaliśmy z bloku TBS przy ulicy Jana Pawła 19B, wybudowanego kilka lat temu, o dobrym standardzie. Po śmierci jednej z lokatorek, mieszkanie podobno przed około dwa miesiące stało puste, a potem zespół do spraw mieszkaniowych przy burmistrzu zadecydował, że otrzyma je po matce córka. Sprawa naturalna, gdyby nie fakt, że jest to, jak wynika z relacji, mieszkanka Łodzi, która tylko odwiedzała matkę, nie zamieszkiwała w lokalu. Ludzi niepokoił też fakt, że zmarła lokatorka była teściową jednego z radnych, członków zespołu ds mieszkaniowych przy burmistrzu, decydującym o przydziałach lokali, a osoba które je niejako odziedziczyła jego szwagierką. Zainteresowani sprawą pytali, czy takiego mieszkania nie powinna otrzymać osoba oczekująca na liście z terenu naszej gminy? Czy wystarczy zameldować bliską osobę, by zapewnić jej, że otrzyma lokum po naszej śmierci? Czy przypadkiem nie powinna ona prowadzić wspólnego gospodarstwo w danym lokalu, opłacać rachunków za śmieci czy wodę, by jakoś udokumentować zamieszkiwanie?
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Pułtusk reguluje uchwała Rady Miejskiej z 7 lutego 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami, Zespół ds. Mieszkaniowych pełni funkcje doradcze i opiniodawcze. Jego zadaniem jest tworzenie list i wykazów osób uprawnionych do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań od projektów list osób uprawnionych do najmu lokali, a także opiniowanie innych spraw w zakresie przewidzianym w niniejszej uchwale. W skład zespołu wchodzą: po jednym przedstawicielu z Klubów Radnych Rady Miejskiej oraz po jednym przedstawicielu burmistrza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy. Funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Mieszkaniowych powierza się burmistrzowi miasta Pułtusk, bądź, w razie jego nieobecności, zastępcy burmistrza.
W uchwale określa się również zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy W § 24. 1. czytamy:
Wynajmujący może wyrazić zgodę na nawiązanie najmu lokalu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, należą do kręgu osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego, tj. małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoby, które pozostawały faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. 2. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1, na wniosek zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. Mieszkaniowych, wynajmujący może wyrazić zgodę na przyznanie tytułu prawnego do lokalu osobie niepełnoletniej. 3. Zgoda wynajmującego na nawiązanie najmu na zasadach określonych w ust. 1 może dotyczyć lokalu zajmowanego dotychczas albo innego lokalu wskazanego przez zarządcę mieszkaniowego zasobu Gminy. 4. Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1, przygotowuje zarządca mieszkaniowego zasobu Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby zainteresowanej, po ustaleniu spełnienia określonych przesłanek, w tym w szczególności po przeprowadzeniu postępowania w celu zweryfikowania faktu zamieszkiwania w lokalu. 5. Osoby, którym wynajmujący nie wyraził zgody na przyznanie tytułu prawnego do lokalu lub nie przyjęły lokalu wskazanego przez Zespół ds. Mieszkaniowych, obowiązane są lokal opuścić pod rygorem wystąpienia wynajmującego do sądu z pozwem o eksmisję.
W tym konkretnym przypadku, interesował nas najbardziej właśnie aspekt postępowania wyjaśniającego, weryfikującego fakt zamieszkiwania córki zmarłej lokatorki przy Jana Pawła. O to pytaliśmy burmistrza, chcąc się dowiedzieć, czy np. sprawdzane były deklaracje składane przez mieszkankę/mieszkanki na śmieci czy rachunki za wodę. W urzędowej odpowiedzi od burmistrza Wojciecha Gregorczyka czytamy:
Odpowiadając na pismo w sprawie przydziału mieszkania znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła 19b w Pułtusku, uprzejmie informuję, że w przedstawionej przez Panią sytuacji nastąpiło wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy, który reguluje art. 691 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym: „§1 W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. §2.0soby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.” Jednocześnie informuję, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czasowe – uzasadnione określonymi przyczynami – przebywanie poza miejscem stałego pobytu zamieszkania nie oznacza, by najemca przestał mieszkać w lokalu bądź by zmienił miejsce zamieszkania. Wstąpienie w stosunek najmu w/w lokalu mieszkalnego wynika wyłącznie z przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku śmierci najemcy lokalu w najem wstępują osoby wymienione w przepisie art. 691 KC. W takim przypadku nie mają zastosowania kryteria określone w uchwale Nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późno zm. Podkreślam, że w ostatnim okresie kilkakrotnie stosowano procedurę wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy i dotyczyły one osób, które z uzasadnionych przyczyn przebywały poza lokalem mieszkalnym, który był przedmiotem wstąpienia w najem.
Niestety nie dowiedzieliśmy się, czy przedmiotem uwagi Zespołu do Spraw Mieszkaniowych były dowody na rzeczywiste zamieszkiwanie córki zmarłej lokatorki. Urzędowe przesłanki do przyznania jej mieszkania jak widać są i kropka.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *