pultuszczak

Facebook
Kolej pojedzie przez nasz powiat!

2022-10-12 4:20:22

Połączy Warszawę z Przasnyszem

W piątek, 7 października podpisano umowę na dokumentację projektową, co zainicjowało nową, od dawna oczekiwaną przez mieszkańców naszego powiatu inwestycję. Na serockim rynku, przed ratuszem, Ireneusz Merchel – prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Artur Borkowski, burmistrz miasta i gminy Serock, podpisali umowę na opracowanie projektu budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz.

W tym miejscu trzeba podkreślić ogromny wkład samorządowców Serocka i wieloletnie starania władz tego miasta o to, by linię kolejową kończącą się w Zegrzu / Wieliszewie przedłużyć, prowadząc przez Pułtusk, Maków Mazowiecki – do Przasnysza. Zaangażowanie to przełożyło się na ustanowienie Serocka liderem tej inwestycji. Możemy się domyślać, jak wielkim wyzwaniem mediacyjnym okazało się połączenie zadań i podzielenie kompetencji dla inwestycji, która stała się wspólnym celem 18 gmin! Oczywiście takie zadanie nie mogłoby ujrzeć światła dziennego bez zaangażowania urzędów i władz centralnych – stąd podczas piątkowego wydarzenia obecni byli: Henryk Kowalczyk – wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury, Andrzej Bittel – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Przedstawiciele władz województwa uczestniczący w tym wydarzeniu: reprezentująca Wojewodę Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, oraz Anna Brzezińska – przedstawicielka Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Obecni byli także przedstawiciele partnerskich samorządów – nasz powiat reprezentował Jan Zalewski starosta Pułtuski.

Dlaczego dzień podpisania umowy stał się tak podniosłym wydarzeniem? Opierając się na tej umowie, Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uruchomi postępowanie przetargowe, w wyniku którego poznamy “podmiot odpowiedzialny za prowadzenie prac projektowych nowej linii kolejowej.”

Za liderem projektu podajemy najważniejsze informacje o nowej inwestycji: docelowo połączy ona Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz z ośrodkiem aglomeracyjnym – Warszawą. W ramach powstałego wstępnego studium planistyczno – prognostycznego wytrasowano trzy warianty, w których projektanci, wspólnie z samorządami, wypracowali najkorzystniejsze w wielu wymiarach opcje realizacji przyszłej infrastruktury kolejowej. W ramach budowy linii powstanie ponad 70 km torów kolejowych, przeprawa na Narwi oraz, w zależności od wariantu, od 11 do 14 stacji i przystanków.

Przypomnijmy: Projekt budowy linii kolejowej uzyskał dofinansowanie w ramach programu Kolej+ jako jeden z czterech projektów na Mazowszu. Dofinansowanie pokryje 85% kosztów prac projektowych i kosztów wykupu nieruchomości. Ponieważ projekt dotyczy budowy nowej infrastruktury kolejowej, zakres robót budowlanych wykracza poza ramy programu Kolej+, którego okres obowiązywania kończy się w roku 2028. Szacowane koszty inwestycji wyniosą ok 2 mld zł. Szacowany koszt prac projektowych i wykupu nieruchomości to ponad 300 mln zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego zadeklarował także uruchomienie 14 par pociągów na linii Zegrze-Przasnysz przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji.

Pozostaje oczywiście cała masa pytań – dla mieszkańców naszego powiatu i czytelników Tygodnika Pułtuskiego. Najważniejsze wydają się kwestie: gdzie będą przystanki na linii kolejowej oraz kiedy pojedziemy pociągiem do Legionowa, Warszawy, Makowa czy Przasnysza?

Już na wstępnym etapie prac koncepcyjnych wypracowano trzy warianty przebiegu linii kolejowej od Zegrza do Przasnysza. Nadano tym wariantom symbole W1, W2 i W3. Podpisana w piątek umowa przyjmuje pewien wstępnie wypracowany kompromis (informacje lidera projektu): w toku opracowywania przedmiotowej dokumentacji przedstawiciele samorządów — Serocka i Pułtuska zaproponowali modyfikację trasowania polegającą na połączeniu przebiegów wariantów W1 oraz W2 — wariant ten otrzymał oznaczenie W2A i różni się od wariantu W2 tym, że na terenie miast Serock i Pułtusk planowana linia kolejowa przebiega wzdłuż obwodnicy Serocka (droga krajowa nr 61) oraz projektowanej obwodnicy Pułtuska, po zachodniej stronie tych dróg. Wariant W2A pozwala ograniczyć ingerencję w tereny istniejącej i planowanej zabudowy, jak również zagospodarować tereny położone w bezpośrednim pobliżu drogi krajowej.

Dla porządku prezentujemy grafiki obrazujące przebieg wszystkich trzech wariantów domyślając się, że będą jeszcze trwały konsultacje społeczne i dyskusja co do ostatecznego przebiegu torowisk i usytuowania przystanków. Dla wygody Czytelników przedstawiamy też tabelę, w której zestawione są przystanki – planowane w każdym z trzech wariantów. 

Domyślamy się, że będą jeszcze trwały konsultacje społeczne i dyskusja co do ostatecznego przebiegu torowisk i usytuowania przystanków. Przedstawiamy tabelę, w której zestawione są przystanki – planowane w każdym z trzech wariantów.

Nasza Redakcja pod koniec czerwca tego roku, skierowała do Rzeczniczki Prasowej Urzędu Marszałkowskiego szereg pytań, dotyczących budowy linii kolejowej przez powiat pułtuski. Poniżej prezentujemy przesłane odpowiedzi.

Pytanie o datę powstania inicjatywy i lidera projektu.

Inicjatywa budowy linii kolejowej na północnym Mazowszu powstała w roku 2020 wraz z ogłoszeniem przez PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. (zarządcę infrastruktury kolejowej) Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 (Program). Grupa samorządów (od Przasnysza do Zegrza) z terenów leżących wzdłuż planowanego przebiegu linii kolejowej podjęła decyzję o zgłoszeniu do Programu

projektu pod nazwą “Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku “Kolei Północnego Mazowsza”. Liderem projektu zostało Miasto i Gmina Serock. W działania związane z budową linii do Przasnysza równie mocno zaangażował się Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pytanie o uczestników inwestycji.

W projekt zaangażowane są 4 powiaty (legionowski, pułtuski, makowski, przasnyski) oraz pozostałych 14 partnerów reprezentujących następujące jednostki samorządu terytorialnego: Miasto i Gmina Serock, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Gmina Pułtusk, Miasto Maków Mazowiecki, Miasto Przasnysz, Gmina Przasnysz, Gmina Pokrzywnica, Gmina Szelków, Gmina Karniewo, Gmina Krasne, Gmina Płoniawy – Bramura, Gmina Winnica, Gmina Wieliszew, Gmina Nieporęt.

Pytanie o perspektywę przedłużenia linii kolejowej poza obecnie projektowany obszar.

W ramach Programu przyjęto założenie przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykupu gruntów pod przyszłą inwestycję. Szacowana wartość realizacji projektu wynosi pond 300 mln zł. W ramach przygotowanego w roku 2021 Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego szacunkowy koszt budowy linii kolejowej z Przasnysza do Zegrza wyniósł pond 2 mld zł. Budowa linii od podstaw jest przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym i kosztownym. Okres realizacji Programu, to czas w którym należy poszukiwać źródeł finansowania, dzięki którym możliwe będzie rozpoczęcie etapu faktycznej budowy linii.

Pytanie o to, czy i jak nowa linia kolejowa wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, czy znane są plany lokalnych samorządów w tym zakresie.

Samorządowi Województwa Mazowieckiego (SWM) nie są znane plany poszczególnych samorządów związane z potencjalnymi inwestycjami, które mógłby powstać w ramach budowy nowej linii kolejowe. Natomiast kolej jest “oknem na świat”, budowa nowej linii daje perspektywę i możliwości rozwoju zarówno w segmencie przewozów pasażerskich, ale również towarowych. Nowe tory, nowe pociąg to mniejsze zatłoczenie dróg, to poprawa bezpieczeństwa, to lepszy klimat i troska o środowisko. W ocenie SWM projekt jest ciekawy i należy uczynić wszystko, aby do końca został zrealizowany.

Lista naszych pytań objęła także kwestie kosztów, źródeł finansowania i oczywiście terminów, w których realizowane będą kolejne etapy budowy linii kolejowej. Odpowiedzi zamieścimy w jednym z kolejnych wydań Tygodnika. Będziemy także informowali naszych czytelników na bieżąco o wszystkich ważnych kwestiach związanych z budową kolei przez Północna Mazowsze.

ZCZ
Link do dokumentu Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu liniowego pn. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz gdzie nasi Czytelnicy znajdą pełny opis projektu oraz planowane warianty przebiegu torowisk i lokalizacji przystanków: https://www.serock.pl/4069,2021-rok?tresc=26467

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *