pultuszczak

Facebook

Fontanna znów zamknięta

2022-09-29 5:20:29

Dopiero po modernizacji, a już przed naprawami

Po naszej ostatniej publikacji w sprawie miejskiej fontanny na Rynku, posypały się kolejne komentarze i pytania czytelników. Postanowiliśmy uzyskać więcej informacji u źródła, czyli w Urzędzie Miasta, w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. Przesłaliśmy z redakcji kilka pytań i oczywiście przedstawiamy Państwu otrzymane odpowiedzi.

Mając w pamięci to, że fontanna nie działała przez cały 2021 r. zaczęliśmy od pytania o przyczyny, które spowodowały konieczność remontu. Uzyskaną odpowiedź cytujemy w całości i w oryginalnym brzmieniu:

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący funkcjonowania fontanny, instalacji wodnych typu 11dry – plaża” i podobnych urządzeń, który zaleca utrzymywanie w pobliżu tego typu instalacji dystansu społecznego – jako jednego z głównych środków zapobiegania szerzenia się zakażeń wirusa SARS-CoV-2.

– brak uzdatniania wody w fontannie – woda w fontannie powinna być dezynfekowana

i uzdatniana w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości mikrobiologicznej co jest istotne

w fontannach o zamkniętym obiegu wody,

– przestarzała Instalacja elektryczna w fontannie, wykonana przeszło 20 lat temu zakładała urządzenia zasilające o napięciu wyższym niż obecnie dopuszczają normy europejskie bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych tj. powyżej 24 VDC. Po remoncie obiektu zastosowano zaprojektowane zasilanie o bezpiecznym napięciu 24VDC dla wmontowanych urządzeń (reflektory, pompy uruchamiające dysze).

W dokumencie ogłaszającym wynik przetargu wskazano wykonawcę remontu, firmę z Poznania, zaznaczając, że nie przewiduje się angażowania innych firm – podwykonawców. Tymczasem docierały sygnały, że “dwóch wykonawców zwala winę wzajemnie na siebie” – postanowiliśmy zatem te plotki rozwiać – lub potwierdzić. Ratusz wyjaśnił tę kwestię następująco:

Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca nie zgłosił konieczności

wykonania prac przez podwykonawcę. W trakcie prac z uwagi że dokumentacja nie przewidywała czyszczenia nawierzchni kamiennej Gmina zleciła dodatkową usługę piaskowania nawierzchni innemu podmiotowi.

Zapytaliśmy oczywiście o koszt przeprowadzenia remontu. I w tym wypadku zależało nam, aby padła konkretna kwota, dzięki czemu ucichną komentarze o wielomilionowej wartości remontu. Chcieliśmy jednocześnie potwierdzić, czy zapisana w umowie z wykonawcą kwota 548.960,- zł za całość prac, nie została przekroczona. Oto odpowiedź urzędników:

Kwota za wykonanie robót przez firmę wyłonioną w wyniku postępowania przetargowego

ostatecznie wyniosła: 573.921,91zł. brutto. Zwiększenie kwoty na podstawie aneksu oraz protokołu konieczności – rozszerzenie zakresu robót o:

– montaż pompy pływakowej w rząpi wraz z instalacją pvcu,

– montaż dyszy wieloobrazowej z dodatkową pompą i instalacją w zamian za dyszę centralną,

– zmiękczacz wody wraz z instalacją.

– budowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 800 mm w gotowym wykopie

o głębokości 3 m.

Robiąc w tym miejscu wstępne podsumowanie wypada zauważyć, że najwyraźniej przygotowany na wstępie projekt “modernizacji” okazał się poważnie niedoskonały. Udzielone zamówienie najwyraźniej podzielono po podpisaniu umowy, włączając kolejnego wykonawcę. Koszty wzrosły do blisko 574 tys. złotych – pamiętajmy przy tym, że nie poznaliśmy wysokości wynagrodzenia drugiego wykonawcy, kosztów dokumentacji projektowej, zleconego nadzoru itd.

Kolejnym zadanym przez Redakcję pytaniem, które przytoczymy w całości, było: “Prosimy o pełną informację o obecnym stanie technicznym fontanny, w tym, czy miasto jako inwestor zgłosiło uwagi dot. jakości wykonanych prac, stanu technicznego i innych kryteriów, co w szerokim ujęciu mogłoby wskazywać na nienależyte wykonanie zamówienia. Jeśli uwagi czy zastrzeżenia zostały zgłoszone, proszę o ich opisanie.

Poprosiliśmy też o przekazanie nam kopii dokumentów – w tym o protokół odbioru “zmodernizowanej” fontanny. Otrzymaliśmy odpowiedź:

Uwagi zostały zgłoszone w protokole odbioru końcowego, oraz w pismach z dnia 25.07.2022r i 30.08.2022r. uwagi dotyczyły obluzowywania płyt granitowych.

Sięgnęliśmy zatem do najważniejszego w całej tej historii dokumentu: do protokołu odbioru końcowego. Wyjaśniamy czytelnikom, że taki protokół to kilkustronicowy dokument, który jest wstępnie przygotowywany – wpisuje się do pewnego typowego szablonu nagłówek z zakresem prac, przyjętymi terminami i zobowiązaniami wymienionymi w zawartej umowie. Jednak dużo pozycji w takim dokumencie to wykropkowane linijki: po wydrukowaniu komisja wypełnia dokument ręcznie, na miejscu budowy, wpisując swoje uwagi lub zastrzeżenia. W punkcie 12 protokołu z 24 czerwca 2022 r. widać ręcznie wpisane “pozostałe uwagi komisji odbioru”, mało istotne drobiazgi dotyczące np. dokumentu potwierdzającego certyfikat CE dla piaskowego filtra. Skupiliśmy się z najwyższą uwagą na samym sednie tego dokumentu, punkcie 5, gdzie spodziewaliśmy się znaleźć ręcznie wpisane uwagi bądź zastrzeżenia komisji. Ponieważ już od dnia uroczystego uruchomienia fontanny w czerwcu posypały się krytyczne oceny mieszkańców, podkreślające ewidentne wady w ułożeniu i mocowaniu kamiennych płyt, tak bardzo staraliśmy się poznać opinię komisji powołanej przez Urząd Miasta. Patrząc na ten fragment protokołu można niestety odnieść wrażenie, że oryginalne uwagi, wpisane ręcznie, zostały zasłonięte przez tekst edytowany na komputerze.

Liczymy na to, że urzędnicy rozwieją nasze wątpliwości, prezentując oryginał tego dokumentu i udzielą dodatkowych wyjaśnień.

Próbujemy też zrozumieć tak zwane następstwo faktów: 23 czerwca obiekt został przekazany w użytkowanie i odebrany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Czyli wtedy wszystko było poprawnie? Może nasi czytelnicy pomogą zrozumieć, czy z zapisów protokołu z 24 czerwca wynika, że urzędnicy mieli jakieś zastrzeżenia w dniu odbioru, czy nie mieli. Zachęcamy do uważnej lektury tego fragmentu dokumentu.

Zapytaliśmy jeszcze o okres gwarancji / rękojmi na wykonane prace. Odpowiedź brzmi: 60 miesięcy. W tych okolicznościach chyba można mieć nadzieję, że uda się wyegzekwować oczekiwaną przez wszystkich jakość i trwałość prac wykonanych za niemałe pieniądze.

ZCZ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…