pultuszczak

Facebook


Zostań policjantem

2018-01-25 10:55:09

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku:

– 20 marca 2018 r. – 15 osób
– 2 lipca 2018 r. – 25 osób
– 24 września 2018 r. – 55 osób
– 27 grudnia 2018 r. – 57 osób

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:
Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:
Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku,
Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu,
Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
– nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
– korzystający z pełni praw publicznych
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany
stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać
przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE
w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr
i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 – ego Listopada 37/59
(parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 – 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15,
48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
– podanie o przyjęcie do służby w Policji
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe –
oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli
wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do
wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
– kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów
– pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:
dowód osobisty,
– książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji
zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać
w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej
Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

– wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja,
bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
– wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie,
w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały
opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów
nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

– tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
– uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego,
nurkowania oraz sportów motorowodnych,
– uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez
licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia
do prowadzenia łodzi motorowej,
– prawo jazy kat. „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA
ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI       POLICJI
z siedzibą w RADOMIU
insp. Tomasz Michułka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *