pultuszczak

Facebook


Znów odpady w Pokrzywnicy!

2016-05-11 9:14:36

W Łosewie w gminie Pokrzywnica powtarza się opisywana przez nas wielokrotnie sytuacja z miejscowości Piskornia

Na pola niedaleko zabudowań wsi trafiły toksyczne odpady niewiadomego pochodzenia. Mieszkający po sąsiedzku bracia Piekarscy zaalarmowali o tym policję, władze gminy, skontaktowali się również radną Grażyną Leleń. Nie chcą być truci, tym bardziej że w organizmie jednego z braci – pana Witolda wykryto już rtęć. Niebezpieczne substancje powinny być usunięte w sposób nie zagrażający środowisku i ludziom, pod ścisłym nadzorem i zutylizowane w należyty sposób. Tymczasem z informacji mieszkańców wynika, że odpady z Łosewa zaczęto wywozić do rolnika z ościennej gminy. Sprawę szerzej zrelacjonujemy w kolejnych numerach, przedstawiając działania policji, służb ochrony środowiska i władz gminy. Dziś przedstawiamy wniosek, który na naszej komendzie policji złożył Witold Piekarski.
W związku z trwającym od roku składowaniem niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, na terenie wsi Łosewo w gminie Pokrzywnica, w ilości szacowanej na 400 ton, oraz powtarzającymi się próbami wywożenia tych odpadów przez osoby postronne i nieuprawnione, w tym także przenoszenia niebezpiecznych odpadów i worywania się na polach uprawnych, wnoszę o bezzwłoczne objęcie omawianego, nielegalnego składowiska stałym nadzorem prewencyjnym policji. Z uwagi na liczne, w minionych miesiącach, wezwania policji do interwencji w powyższej sprawie uznaję, że okoliczności sprawy, w tym lokalizacja nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów, są policji doskonale znane. W przeciwnym przypadku jestem gotów ponownie wskazać funkcjonariuszom pryzmy z tymi odpadami.
Wnoszę ponadto o podanie informacji, w ilu przypadkach, funkcjonariusze policji wzywani do interwencji w sytuacjach przywołanych wyżej przypadków wywożenia odpadów przez osoby nieuprawnione, zastosowali sankcje przewidziane art. 174 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. W przypadku niezastosowania powyższego rygoru, wnoszę o podanie przejrzystego uzasadnienia odstąpienia od wymierzenia kar wskazanych ustawą. Powyższe moje oczekiwania proszę zaspokoić zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
Kopią niniejszego wniosku zwracam się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie ścisłej współpracy policją, w tym pozyskanie od policji oraz wójta gminy Pokrzywnica szczegółowych danych określających miejsca, do których przewieziono część odpadów składowanych w Łosewie. Wskazany w sprawozdaniu z badań nr 942/15 z dnia 08.01.2016 r., przeprowadzonych przez WIOŚ na zlecenie nr 64/CI/318, kod odpadu 191303 jasno potwierdza sprowadzenie realnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
Dodam, że Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923) kod 19 13 03 * szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne opatruje symbolem * potwierdzając status odpadów niebezpiecznych. Proszę ponadto Wojewódzkiego Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska o uzyskanie od wójta gminy Pokrzywnica jednoznacznych informacji, potwierdzających naliczanie opłaty podwyższonej, z tytułu składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym i poinformowanie mnie o wynikach tych ustaleń. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015, odpad niebezpieczny o kodzie 19 13 03* obciążony jest stawką 63,03/tonę/dobę. Pobieżne obliczenia wykonane dla pryzmy odpadów o powyższym kodzie, której wielkość została przez MWIOŚ oszacowana na 400 ton, wskazują na dobową, obligatoryjną opłatę podwyższoną w wysokości 25.212 – zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych), natomiast opłata podwyższona, która obligatoryjnie powinna być naliczona na przestrzeni minionego roku, wynosi odpowiednio 9.202.280 zł (dziewięć milionów dwieście dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych). Z uwagi na fakt, że opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, a opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, proszę o podanie jakie działania podejmie WIOŚ w przypadku stwierdzenia nienaliczenia powyższych opłat.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *