pultuszczak

Facebook

Zarzuty dla prezesów

2021-11-17 12:33:31

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo związane nieprawidłowościami dotyczącymi zarządzaniem majątkiem Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W skutek zaniedbań ze strony prezesa i wiceprezesa Zarządu Spółki, doszło do powstania szkody w jej majątku w kwocie nie mniejszej niż 799.954,88zł.

W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie Dariuszowi O. oraz Andrzejowi G. zarzutów z art. 296 §1 k.k.

Dariuszowi O. przedstawiono zarzut tego, że od 28 czerwca 2017 roku do 17 kwietnia 2018 roku w Ostrołęce pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku lub nadużył udzielonych mu uprawnień na etapie składania oferty oraz realizacji kontraktu zawartego z Gminą Rzekuń pod nazwą “Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goworki gmina Rzekuń” w ten sposób, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku w wyniku rozstrzygniętego przetargu nr FPZ 271.14.2017 zawarł umowę nr 12/2017 o zamówienie publiczne na wykonanie wyżej wymienionego zadania bez prawidłowego przygotowania oferty: bez dokonania oględzin terenu inwestycji oraz wiedzy o poziomie wód gruntowych i przekroju geologicznym ziemi w pasie jej realizacji, bez kompletnej dokumentacji geologicznej, przy przyjęciu wyłącznie obmiaru robót i struktury gruntów wskazanych przez zamawiającego, redukując jej cenę poprzez przyjęcie zaniżonej wartości roboczogodziny, ceny pracy użytego sprzętu budowlanego wg katalogów Sekocenbudu, rezygnując z należytego dla wykonawcy zysku, nie uwzględniając ryzyka prac dodatkowych związanych z koniecznością wymiany gruntu w zakresie przekraczającym obmiar prac, a mogących wynikać z powodu braku dokumentacji geologicznej w postępowaniu przetargowym, pomijając dodatkowe koszty wynikające z konieczności prowadzenia prac w okresie zimowym oraz wstępną kalkulację kosztów wykonania zadania, akceptując zapisy kontraktu ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji budowlanej – zobowiązujące do wykonania nieprzewidzianych robót, a na etapie realizacji kontraktu: – nie dopełniając obowiązku prawidłowego dokumentowania czynności, nie sporządzanie protokołów konieczności dodatkowo występujących robót oraz nie podejmując próby uzasadnionej zmiany terminu zakończenia robót, mimo możliwości zmiany treści umowy wobec występujących warunków geologicznych, terenowych i atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w wyniku czego OPWiK, realizując wskazany wyżej kontrakt poniósł znaczną szkodę majątkową w wysokości 799.954,88 zł, to jest czyn z art. 296 § 1 kodeksu karnego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dariusz O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia.

Andrzejowi K. przedstawiono zarzut tego, że w okresie od 28 czerwca 2017 roku do 17 kwietnia 2018 roku w Ostrołęce pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku lub nadużył udzielonych mu uprawnień na etapie składania ofert oraz realizacji kontraktu zawartego z gminą Rzekuń pod nazwą “Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goworki gmina Rzekuń” w ten sposób, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku w wyniku rozstrzygniętego przetargu numer FPZ 271.14.2017 akceptował warunki umowy nr 12/2017 o zamówienie publiczne na wykonanie wyżej wymienionego zadania bez prawidłowego przygotowania oferty: bez dokonania oględzin terenu inwestycji oraz wiedzy o poziomie wód gruntowych i przekroju geologicznym ziemi w pasie jej realizacji, bez kompletnej dokumentacji geologicznej przy przyjęciu wyłącznie obmiaru robót i struktury gruntów wskazanych przez zamawiającego, redukując jej cenę poprzez przyjęcie zaniżonej wartości roboczogodziny, ceny pracy użytego sprzętu budowlanego wg katalogów Sekocenbudu, rezygnując z należytego dla wykonawcy zysku, nie uwzględniając ryzyka prac dodatkowych związanych z koniecznością wymiany gruntu w zakresie przekraczającym obmiar prac, a mogących wynikać z powodu braku dokumentacji geologicznej w postępowaniu przetargowym, pomijając dodatkowe koszty wynikające z konieczności prowadzenia prac w okresie zimowym oraz wstępną kalkulację kosztów wykonania zadania, akceptując zapisy kontraktu ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji budowlanej – zobowiązujące do wykonania nieprzewidzianych robót, a na etapie realizacji kontraktu: nie dopełniając obowiązku prawidłowego dokumentowania czynności, nie sporządzanie protokołów konieczności dla dodatkowo występujących robót oraz nie podejmując próby uzasadnionej zmiany terminu zakończenia prac, mimo możliwości zmiany treści umowy wobec występujących warunków geologicznych, terenowych i atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w wyniku czego OPWiK, realizując wskazany wyżej kontrakt poniósł znaczną szkodę majątkową w wysokości 799.954,88zł, to jest czyn z art. 296 §1 kodeksu karnego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Andrzej G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa gospodarcze grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…