pultuszczak

Facebook


Zapraszamy na przyrzeczenie strzeleckie

2015-11-05 11:27:31

W powiecie pułtuskim ruch strzelecki miał bogate tradycje na bazie, którego powstał Okręg IIa Polskiej Organizacji Wojskowej, który wg raportu z 1917 roku skupiał 520 czynnych członków1.
W 2014 roku podjęliśmy inicjatywę reaktywowania w powiecie pułtuskim organizacji Z.S. Strzelec O.S.W. Na bazie ochotników, tj. uczniów z klas mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe z Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, pułtuskich studentów oraz miłośników organizacji paramilitarnych został utworzony pododdział Jednostki Strzeleckiej 1313 Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

HISTORIA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC” ORGANIZACJI SPOŁECZNO WYCHOWAWCZEJ

W czerwcu 1908 r. powstała we Lwowie tajna organizacja paramilitarna Związek Walki Czynnej. Celem jej było przygotowanie organizacyjne i materialne przyszłego powstania zbrojnego zdolnego do wywalczenia niepodległości dla Polski. Ponieważ liczba zwolenników tego kierunku działań rosła, postanowiono to ująć w formę legalnej organizacji. W ten sposób powstały w r.1910 we Lwowie „Związek Strzelecki”, w Krakowie „Strzelec”, a w obu tych miastach „Drużyny Strzeleckie”. Organizacje te zakładały w całej Polsce oddziały, w Galicji jawne, w zaborze rosyjskim i później pruskim – tajne. Od 1911 r. oddziały takie powstają wszędzie na obczyźnie, gdzie tylko istnieją środowiska polskie. Powstają instrukcje i regulaminy wojskowe polskie, szkoły oficerskie i podoficerskie, zaczyna wychodzić czasopismo wojskowe „Strzelec”. (…) Tym właśnie sposobem, były przygotowywane przyszłe kadry Wojska Polskiego do walki
z zaborcami naszych ziem, poprzez szkolenie wojskowe młodzieży od szczebla rekruckiego do oficerskiego. „Strzelcy” rekrutowali się z różnych środowisk. Obok studentów, uczniów
i młodej inteligencji, stawali do szeregów robotnicy, rzemieślnicy i chłopi. Wszystkich łączyły cechy: ofiarność, karność i koleżeństwo. W czerwcu 1912 roku stanowisko Komendanta Głównego, „Rada Oficerska” powierzyła Józefowi Piłsudskiemu. W przeddzień wybuchu I-ej wojny światowej, według raportów z marca 1914r. Związki Strzeleckie liczyły 6 i pół tysiąca a Drużyny Strzeleckie 4 tysiące przeszkolonych żołnierzy, co w sumie dawało dziesięciotysięczną znakomitą kadrę. J.Piłsudski, wykorzystał okazję rozpoczęcia walki pomiędzy naszymi okupantami, mobilizacja „Strzelców” przeprowadzona została w nocy z 1-go na 2-go sierpnia 1914r. w Krakowie. 6 sierpnia z krakowskich „Oleandrów”, nastąpił wymarsz I Kompanii Kadrowej, która przekroczyła granicę zaboru rosyjskiego i rozpoczęła długi i trudny marsz do niepodległości. Marsz zapoczątkowało 144 członków Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich, dając początek Wojsku Polskiemu po długich latach niewoli. Po I Wojnie Światowej powstał Związek Strzelecki, który nawiązywał do tradycji z lat 1910-1914. Zrzeszał pozaszkolną, przedpoborową młodzież, głównie wiejską
i rzemieślniczą. Prowadził działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Terytorialna struktura organizacyjna Związku Strzeleckiego, odpowiadała wojskowo-administracyjnemu podziałowi państwa. W 1939 ZS liczył ok. 500 tys. członków, którzy w czasie „kampanii wrześniowej 1939”, wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe. Po drugiej wojnie światowej, Związek Strzelecki został rozwiązany a ponowna reaktywacja nastąpiła w roku 1990. Od tego czasu Z.S. Strzelec O.S.W. prowadzi działalność edukacyjno-obronną, wychowując młodzież w duchu patriotyzmu.
Jednym z najważniejszych zadań Związku jest kreowanie jego oblicza ideowego jako społeczności ludzi służących dobru wspólnemu – Państwu Polskiemu pojmowanemu zgodnie z myślą Komendanta Piłsudskiego, jako dobrowolne zrzeszenie wolnych i równych wobec praw i obowiązków obywateli, mogących porządkować swoje życie społeczne dla zapewnienia osobistego prawidłowego rozwoju w warunkach ładu i gotowości do obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa1.
W powiecie pułtuskim ruch strzelecki miał bogate tradycje na bazie, którego powstał Okręg IIa Polskiej Organizacji Wojskowej, który wg raportu z 1917 roku skupiał 520 czynnych członków2.
W 2014 roku podjęliśmy inicjatywę reaktywowania w powiecie pułtuskim organizacji Z.S. Strzelec O.S.W. Na bazie ochotników, tj. uczniów z klas mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe z Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, pułtuskich studentów oraz miłośników organizacji paramilitarnych został utworzony pododdział Jednostki Strzeleckiej 1313 Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Pułtuski pododdział po odbyciu cyklu szkoleń wojskowo-obronnych w dniu 11 listopada 2015 roku złoży uroczyste przyrzeczenie strzeleckie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego. W dniu 28 października br. Starosta Pułtuski zawarł porozumienie z Komendą Główną Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza dot. współpracy na rzecz przygotowywania młodzieży do służby w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza, integracji środowiska żołnierskiego z młodzieżą. Oddział Pułtuski Związku Piłsudczyków R.P. aktywnie wspiera proces tworzenia i szkolenia pułtuskiego pododdziału strzelców z JS1313AON we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zespołem Szkół Zawodowych im
J. Ruszkowskiego oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

J.S. 1313 A.O.N.

dr Robert Dynak

P180076

P1380367

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

strzelec 3

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *