pultuszczak

Facebook


Warto startować po kasę

2017-07-13 11:30:56

O wsparciu finansowym dla przedsiębiorców, ale też innych dziedzinach działania Powiatowego Urzędu Pracy rozmawiałam z dyrektorem Witoldem Chrzanowskim i jego zastępcą Agatą Kingą Łojek

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W powiecie pułtuskim jest około 4000 podmiotów gospodarczych. Około 1700 było dotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, z czego jeszcze funkcjonuje około 1200. Są to dobre wyniki i dowód na to, że pracownikom PUP zależy, by tych małych firm było coraz więcej, bo Pułtusk pod tym względem nieco kuleje.
Na 22 tys. wsparcia z Urzędu Pracy może liczyć osoba chcąca rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowana jako bezrobotna w naszym urzędzie. W tym celu, powinna złożyć stosowny wniosek wraz z opisem pomysłu na planowaną działalność. Po dotrzymaniu warunków umowy, tj. m.in. dwunastomiesięcznego funkcjonowania na rynku, taki przedsiębiorca może pozyskać kolejne już 23 tys. na rozwój swojej firmy, w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Obecnie nabory wniosków o dofinansowanie działalności są prowadzone z czterech źródeł finansowania, warto więc próbować.
Po złożeniu dokumentów i ocenie ich prawidłowości, wnioskujący o dofinansowanie są zapraszani na rozmowę z członkami komisji, którzy dokonują oceny złożonego wniosku. Trzeba po prostu przekonać rozmówców o tym, że rzeczywiście zależy nam na własnej firmie, mamy na nią konkretny pomysł i zapał do jego realizacji. Nie może być tak, że ktoś napisze biznes plan, a „przyszły przedsiębiorca” nie ma pojęcia co w nim jest.
Na ocenę komisji wpływa wiele czynników. Liczy się doświadczenie, kwalifikacje, inwencja twórcza. Jeśli ktoś spróbuje, a nie otrzyma dofinansowania może próbować w innym naborze, z innego źródła, jeśli oczywiście wpisuje się w grupę docelową danego projektu lub programu.
Jeśli chodzi o najbardziej popularne kierunki działalności zakładanych na naszym terenie to są to usługi kosmetyczne, budowlane, naprawa pojazdów, usługi sprzątające, zagospodarowanie terenów zielonych. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że ostatnio o dofinansowanie starała się osoba chcąca uruchomić firmę zajmującą się strzyżeniem psów.
Możliwość wspomagania dotacjami działalności gospodarczej istnieje od 2004 roku. Wtedy starano się od początku, by starczało środków zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacje otrzymywało nawet 200 przedsiębiorców w ciągu roku, teraz jest to około 120, bo i zapotrzebowanie mniejsze. Jeśli ktoś ma dobry plan na stworzenie i rozwój firmy, prawidłowo wypełni i złoży dokumenty, posiada poręczycieli, może z dużym prawdopodobieństwem liczyć, że wsparcie finansowe z Urzędu Pracy otrzyma.
PROGRAM 500+ A ZAINTERESOWANIE PRACĄ
Jeśli chodzi o kobiety mające dzieci, korzystające z dobrodziejstw programu, to rzecz jasna ich zainteresowanie podjęciem pracy znacznie spadło. Jak twierdzi Agata Łojek, znaczna część kobiet zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędzie Pracy, wychowujących dzieci „w różnym wieku”, to osoby, które nie przyjmują pracy. Jeśli pojawia się dla nich jakakolwiek propozycja, czy to stażu czy stałego zajęcia, przedkładają w Urzędzie na przykład zwolnienie lekarskie, które w myśl ustawy stanowi usprawiedliwienie. Jeśli natomiast takiego realnego usprawiedliwienia nie ma, bezrobotna jest wyrejestrowywana i traci ubezpieczenie zdrowotne.

STAŻE
Ustawa dopuszcza możliwości skierowania na staż każdej osoby bezrobotnej. Ci którzy mają mniej niż 30 lat, mogą korzystać z takiej formy rozwoju zawodowego maksymalnie przez 12 miesięcy, natomiast osoby po trzydziestce 6 miesięcy. Pracodawca, który zamierza przyjąć stażystów, musi pamiętać że warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku ze środków unijnych jest zatrudnienie stażysty po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy. Co do formy tego zatrudnienia, to może to być umowa o pracę, lub umowa zlecenie z wysokością wynagrodzenia wynoszącą przynajmniej tzw. najniższą krajową (obecnie 2000 zł), czyli wynagrodzenie minimalne podlegające ubezpieczeniom społecznym. Jeśli chodzi o programy ze środków krajowych, ta deklaracja zatrudnienia musi być co najmniej miesięczna, z takim samych wynagrodzeniem. Odstąpienie od tej zasady jest wyjątkowe, dotyczy scentralizowanych urzędów, w których to centrala, a nie bezpośrednio zatrudniający na naszym terenie decyduje o zatrudnianiu osób.
Stażyści mają również swoje obowiązki, z których powinni się wywiązywać sumiennie i solidnie, bo jeśli pracodawca zgłosi jego niesubordynację, może dojść do rozwiązania umowy stażu.
Warto dodać, że PUP dysponuje także inną formą wsparcia dla pracodawców lub przedsiębiorców zamierzających zatrudnić osoby poniżej 30 roku życia. Chodzi o realizację programu „Praca dla młodych” polegającą na refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia skierowanych przez PUP osób bezrobotnych do 30 roku życia i składek na ubezpieczenia społeczne, z czego pracodawcy chętnie korzystają zatrudniając osoby m.in. po stażu. Przez 12, z 27 miesięcy zatrudnienia, Urząd Pracy pokrywa prawie całość wymienionych kosztów.
OFERTY PRACY
Ofert pracy jest więcej niż jeszcze kilka lat temu, ponieważ Urzędy Pracy w ramach pośrednictwa wymieniają się ofertami pracodawców poszukujących pracowników w danej branży. Problem w tym, że nie wszyscy bezrobotni naprawdę szukają pracy. Jeśli spojrzymy na stopę bezrobocia przez ostatnie dwa lata, obserwujemy niewielki, ale systematyczny spadek liczby osób bezrobotnych. Pracodawcy najbardziej poszukują pracowników fizycznych lub z doświadczeniem w danej branży, więc absolwenci szkół poszukujący przeważnie pracy biurowej mogą mieć pewne trudności z jej szybkim uzyskaniem.
Wszystkie Urzędy Pracy są w sieci EURES. W ramach tej sieci Wojewódzkie Urzędy Pracy pozyskują „pewne” oferty pracy zagranicą i udostępniają je podległym urzędom, które umieszczają je na tablicy ogłoszeń, udostępniając zainteresowanym osobom.
KURSY I SZKOLENIA
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku organizuje dla osób bezrobotnych wiele szkoleń grupowych, np. prawo jazdy kategorii C, obsługa wózka widłowego, pracownik biurowy z kursem komputerowym. Dla ww. grupy osób, Urząd również organizuje szkolenia indywidualne, które z założenia muszą kończyć się egzaminem i nabyciem określonych uprawnień. Szkolenie odbywa się na wniosek bezrobotnego, ale chętnych do poszerzania swoich umiejętności brakuje i często trudno zebrać grupę zainteresowanych danym szkoleniem.
Z dofinansowania do szkoleń mogą również korzystać pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tut. Urząd udzielił wsparcia na kwotę ok. pół miliona złotych, lokalnym pracodawcom z przeznaczeniem na kształcenie pracodawców lub ich pracowników.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *