pultuszczak

Facebook


W większości się udało

2016-02-02 10:34:10

Wójt Gminy Winnica Mariusz Kowalewski podsumowuje ubiegły rok i pisze planach na rok bieżący

W większości się udało
Wójt Gminy Winnica podsumowuje ubiegły rok i pisze planach na rok bieżący

To już było

Myślę, że w większości zrealizowałem ubiegłoroczne plany i zamierzenia inwestycyjne gminy Winnica. Bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym, rzucającym nowy wymiar finansowy na kolejne lata, było przepięcie kanału deszczowego i odłączenie kanału sanitarnego przy ulicy Pułtuskiej w Winnicy. Inwestycję podjęliśmy jeszcze w roku 2014, we współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W ubiegłym roku obie inwestycje zostały wykonane – przebudowano sieć sanitarną a kanał deszczowy rozłączono i wybudowano nowy odcinek do rzeki Niestępówki. W tej chwili wody opadowe z ulicy odprowadzane są do rzeki a nie do oczyszczalni ścieków, za które gmina musiałaby płacić jak za oczyszczenie m3 ścieku. To pierwsza sprawa rzutująca na finanse gminy. Drugą jest fakt, że koszty naszej inwestycji przebudowy kanalizacji sanitarnej Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie pozwolił zaliczyć na poczet kar finansowych nałożonych na Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Cieszy mnie bardzo fakt, że w styczniu bieżącego roku otrzymaliśmy decyzję od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, która wlicza Zakładowi Budżetowemu Sp. z o.o. administracyjną karę pieniężną w wysokości 140.460 zł w koszty zrealizowanej inwestycji.

Rozpocząłem Rozbudowę Samorządowego Przedszkola w Winnicy. Wykonano I etap rozbudowy budynku – stan surowy niezamknięty sali przeznaczonej na integrację/konferencje. Koszt robót wyniósł 362.068,34 zł brutto. Inwestycja została zrealizowana dzięki przekazaniu przez mieszkańców środków z funduszy sołeckich na powyższy cel. Łącznie z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 173.464,37 zł. Zakończenie rozbudowy planuję w bieżącym roku, wkrótce ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na II etap.

W miejscowości Powielin przebudowałem 1815 mb drogi metodą poczwórnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pozyskałem dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 100.000 zł na tą inwestycję.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina pozyskała kwotę w wysokości 23.674,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odebrano i zutylizowano z terenu gminy Winnica 72,475 Mg odpadów zawierających azbest oraz zdemontowano, odebrano i zutylizowano 12,22 Mg odpadów zawierających azbest z terenu gminy Winnica.

Przygotowaliśmy projekty budowlane na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców. Budowę rozpoczniemy jeśli pozyskamy środki zewnętrzne.

Niepowodzeniem okazał się konkurs NIVEA na plac zabaw. Niestety nie oddano stosownej liczby głosów na naszą lokalizację. Myślę, że spróbujemy kolejnym razem ponieważ to pozytywne przedsięwzięcie i bardzo korzystne dla gminy.

To będzie w tym roku

Inwestycje i wydatki na rok bieżący a także przyszłe lata bardzo zależą od pozyskanych środków zewnętrznych, na które w tej perspektywie liczą wszystkie samorządy. Gmina Winnica ubiega się o pozyskanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skarżyce o długości 1147 mb. Modernizacja nawierzchni przyczyni się do poprawienia komunikacji mieszkańcom oraz dojazdu rolnikom do pól. Realizację planuję się w roku 2016.

Gmina Winnica jeszcze w roku 2015 przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument ten jest podstawą przy ubieganiu się o dofinansowania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej. Gmina Winnica podjęła działania w kierunku realizacji projektu Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica, w ramach którego termomodernizacją zostaną objęte obiekty szkoły podstawowej, gimnazjum, hali sportowej i budynku urzędu gminy w Winnicy. Budynki szkolne zostaną docieplone, zostaną wymienione niektóre elementy stolarki okiennej i drzwiowej. W tym celu opracowano audyt energetyczny obiektów. Docelowo kompleks szkolny i urząd zostaną podłączone do sieci gazowej. Istotnym elementem projektu jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów, które pozwolą na ograniczenie kosztów energii elektrycznej. Choć koszty projektu nie będą małe, staram się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Złożyłem wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na przebudowę nawierzchni dróg gminnych i ulic. O pomoc finansową wystąpiono na utwardzenie dróg w Górkach Dużych, Brodowie-Bąbołach, Białym Błocie, a także na ulice Baśniową i Kwiatową w Winnicy. Inwestycje zaplanowano w latach 2016 – 2018. Czekam na weryfikację dokumentacji i decyzję w sprawie podpisania umów na dofinansowanie.

W trakcie realizacji jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Skorosze – Glinice Wielkie, także na realizację inwestycji planuję pozyskać dofinansowanie.

Rozpocząłem rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na temat przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w Winnicy w drodze wojewódzkiej, a także wykonania zatok autobusowych w miejscowości Golądkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących. Planowany jest do przebudowy most na drodze wojewódzkiej nr 571 w m. Golądkowo w ramach współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *