pultuszczak

Facebook
W oku kamery

2021-12-08 9:57:54

Monitoring na terenie miasta i gminy, w miejscach gdzie wykonywane są inwestycje, sadzona nowa roślinność, to bardzo ważne narzędzie prewencyjne. Kilkakrotnie już udało się ustalić sprawców kradzieży i aktów wandalizmu właśnie dzięki zapisowi z miejskich kamer. Do tego, w różnych rejonach miasta, instalowane są tzw. fotopułapki, urządzenia przenośne, które mają być skutecznym narzędziem powstrzymującym np. osoby podrzucające śmieci. Kamery są również instalowane w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych gminie

W tym roku został opublikowany zarządzeniem burmistrza Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w budynkach Urzędu Miejskiego w Pułtusku i obszarze gminy Pułtusk oraz fotopułapek. To obszerny dokument, z którego wybraliśmy garść ważniejszych informacji. Warto wiedzieć, ile przechowywane są nagrania z monitoringu i jak my, mieszkańcy gminy, możemy uzyskać do nich dostęp.Obserwacja i rejestracja w monitoringu obrazu zdarzeń, prowadzona jest z poszanowaniem godności człowieka. Nie może być prowadzona w sposób, który dyskryminuje obserwowane osoby, w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie.

Wybór punktów zainstalowania kamer i fotopułapek na obszarze gminy Pułtusk został dokonany w oparciu o poszanowanie praw i wolności obywateli.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.

Nagrania z monitoringu umieszczonego wewnątrz budynków urzędu przechowywane są nie dłużej niż 60 dni, a następnie są kasowane poprzez automatyczne nadpisanie.

Nagrania z monitoringu umieszczonego na obszarze gminy Pułtusk przechowywane są nie dłużej niż 60 dni, a następnie kasowane są poprzez automatyczne nadpisanie.

Wejście do pomieszczenia, gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe po wyrażeniu pisemnej zgody przez burmistrza miasta, w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku o udostępnianie nagrań, jest możliwe uprawnionym organom lub instytucjom, np. policji, sądowi, prokuraturom itd., po wskazaniu przez nie podstawy faktycznej oraz prawnej, pozostałym podmiotom – w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawnego w udostępnieniu.

Udostępnienie nagrań z monitoringu wizyjnego na obszarze gminy Pułtusk oraz fotopułapek, nadzorowanego przez Komendę Straży Miejskiej, następuje po wyrażeniu zgody przez Komendanta Straży Miejskiej lub, w przypadku jego nieobecności, przez sekretarza miasta Pułtusk.

Udostępnienie nagrań z monitoringu wizyjnego w budynkach Urzędu Miejskiego w Pułtusku, nadzorowanego przez Zespół Informatyków, następuje po wyrażeniu zgody przez burmistrza miasta Pułtusk lub, w przypadku jego nieobecności, przez sekretarza miasta Pułtusk. Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz na obszarze gminy Pułtusk jest przekazana za pomocą tabliczek informacyjnych z wielkością dostosowaną do miejsca lokalizacji. Tabliczka winna być widoczna i czytelna.

Pracownik informowany jest o monitoringu poprzez zapoznanie się z Regulaminem Pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku w dniu rozpoczęcia pracy.

Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w Rejestrze udostępnionych nagrań.

Za utrzymanie bieżące i konserwację urządzeń monitoringu wewnątrz budynków Urzędu Miejskiego odpowiada Zespół Informatyków Urzędu.

Za utrzymanie bieżące i konserwację urządzeń monitoringu na obszarze gminy Pułtusk odpowiada Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, przy współpracy z Zespołem Informatyków Urzędu oraz Komendą Straży Miejskiej, a także po uprzednim niezwłocznym powiadomieniu przez w/w komórki o awariach urządzeń monitoringu.

Za ochronę danych osobowych i archiwizację danych z rejestratorów monitoringu odpowiada Zespół Informatyków Urzędu.

Za bieżącą obsługę fotopułapek na obszarze gminy Pułtusk odpowiada Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.

Lokalizacja kamer monitoringu w mieście Pułtusku: Rynek, Benedyktyńska, Świętojańska,  Staszica, Rybitew, Gajkowicza, Traugutta i pasaż Klenczona, Widok, Kwiatkowskiego, os. Wyszkowskie, Sarbiewskiego, Bulwary (wzdłuż kanałku), okolice hali PSP nr 1, al. Tysiąclecia,  3 Maja, Polna, Sienkiewicza, Graniczna, Kościuszki, plac Teatralny, Stare Miasto, Młodzieżowa, Baltazara, Jana Pawła II, Na Skarpie, al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lokalizacja kamer monitoringu sieci szerokopasmowej w Gminie Pułtusk: Lipniki Stare, Przemiarowo (Zespół Szkolno — Przedszkolny), OSP Grabówiec, OSP Lipniki Stare, OSP Kacice, OSP Białowieża, Stacja Uzdatniania Wody Trzciniec, Boby, Pułtusk,ul. KEN.

Kamery monitoringu wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku ul. Rynek 41. Fotopułapka — 3 szt. lokalizacja w Gminie Pułtusk, zgodnie z nagłą potrzebą Urzędu Miejskiego.

ED

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *