pultuszczak

Facebook

Umiecie tylko brać pieniądze!

2020-01-30 12:57:51

Piątkowa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej była w całości poświęcona przeprowadzonej w Towarzystwie Budownictwa Społecznego kontroli. Kontrolowali radni z Komisji Rewizyjnej

Skład zespołu kontrolnego weszli Michał Górecki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Michał Kisiel, Sławomir Krysiak, Adam Maicki, Andrzej Wydra, Andrzej Mitkowski i Łukasz Skarżyński.
Przedmiotem ich pracy była kontrola działalności burmistrza w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółką. Radni wzięli pod lupę protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zarządu TBS odbytych w 2019 r., schemat organizacyjny, regulamin pracy i wynagradzania, akty założycielskie spółki wraz z ich zmianami, plany remontów zasobów mieszkaniowych w 2019, dokumenty związane ze sposobem załatwienia skarg przekazanych przez Radę Miejską w Pułtusku, dokumenty finansowe.
We wnioskach z kontroli czytamy między innymi:
W imieniu Burmistrza nadzór właścicielski nad spółkami w tym między innymi TBS Sp. z o. o. Burmistrza Pan Tomasz Sobiecki. Dokumentacja dotyczącą wykonywania obowiązków z tytułu nadzoru właścicielskiego Burmistrza nad jednoosobową spółka Gminy Pułtusk — Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. jest przez Urząd prowadzona w sposób chaotyczny. Ponadto należy zaznaczyć, że w toku przeprowadzania kontroli Komisja Rewizyjna otrzymała niekompletną dokumentację. W materiałach odnotowano licznie wymieszane kserokopie i oryginały tych samych dokumentów, które także nie były ułożone w sposób chronologiczny. Powyższy fakt utrudniał członkom komisji analizę przedłożonych przez Burmistrza dokumentów. Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę całość dostępnego materiału zmuszona jest stwierdzić, że nadzór Burmistrza Pułtuska nad Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ocenie komisji jest niewystarczający. Nie ma bieżącego płynnego przepływu informacji pomiędzy Radą Nadzorcza, a Burmistrzem.
Komisja Rewizyjna stwierdza także. że z uwagi na ograniczony przez legislację zakres kontroli wyłącznie do nadzoru właścicielskiego burmistrza nad jednoosobową spółką Gminy Pułtusk — Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. mogła skontrolować i odnieść się tylko do wybranych elementów a część dokumentacji o którą Komisja wnioskowała nie została kontrolującym udostępniona .
Do protokołu pokontrolnego było dołączone zdanie odrębne radnego PFS Łukasza Skarżyńskiego, który już na wstępie twierdzi, podobnie jak zastępca burmistrza Tomasz Sobiecki, że zgodnie z ograniczeniami legislacyjnymi, Rada Miejska nie ma prawa kontrolować spółek prawa handlowego należących do gminy. Za to on jako radny posiada możliwość indywidualnej analizy dokumentów spółek z udziałem gminy. Zdaniem radnego, przyjęcie protokołu pokontrolnego w takiej formie, naraża Radę Miejską na odpowiedzialność nawet karną, gdyż członkowie Komisji Rewizyjnej ferują wyroki opierając się na okrojonych materiałach. Dodajmy, że Tomasz Sobiecki odmówił podpisania protokołu pokontrolnego własnie z opisanych wyżej przyczyn.
Dyskusja na sesji była bardzo ożywiona, choć o dziwo nieco jednostronna, bo głosu w ogóle nie zabrał prezes TBS Paweł Krężołek, choć odbywał się sąd nad prowadzoną przez niego jednostką.
Wybrane głosy w dyskusji:

Ireneusz Purgacz – przewodniczący Rady Miejskiej
Z prezentowanych stanowisk i dotychczasowej dyskusji wyłania się obraz, że nadzór właścicielski w imieniu gminy sprawuje pan burmistrz, który upoważnił do działania w tym zakresie zastępcę burmistrza, a tak naprawdę Rada Miejska w Pułtusku i Komisja Rewizyjna nie ma prawa ani kontrolować, ani sprawdzać. Praktycznie rzecz biorąc, rola Rady Miejskiej powinna się ograniczać do tego, żeby dawać pieniądze na rzecz spółki, natomiast możliwości jakiejkolwiek kontroli, co się z tymi pieniędzmi dzieje, jak spółka zarządza swoimi zasobami, jak realizuje zadania, nie mamy. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Wynika to z wielu skarg, które wpływają ze strony mieszkańców. Czy się komuś to podoba czy nie, my jako rada mamy i będziemy mieć kontrolę nad tym, co się w tej spółce dzieje (…).Radni mają obowiązek wysłuchać mieszkańców, ich uwag na temat funkcjonowania spółki. Bo jeśli będzie inaczej, to należy zadać pytanie, po co gminie TBS spółka prawa handlowego, jeśli nie można jej poddać jakiejkolwiek kontroli.

Ryszard Befinger – były radny, mieszkaniec
Z wypowiedzi pana Skarzyńskiego wynika że jest super, ludzie nie mają pretensji, skargi są załatwiane natychmiast. Pan Skarzyński tak broni spółki, bo jak ptaszki ćwierkają, to pan powołał ten zarząd. Mamy na miejscu bardzo dobrych fachowców, należałoby ich zatrudniać, byliby wtedy bliżej mieszkańców. A nie ludzi z zewnątrz (…). Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni porozmawiać z pracownikami TBS-u, bo od tego co ja słyszałem, włosy się jeżą na głowie. Wyjazdy na szkolenia w góry, zatrudnianie niekompetentnych ludzi. Przypominam jedną rzecz. Jak tutaj jeden pan tak ładnie fotografował. Przed wyborami fotografował PiS, a teraz zmienił orientację i pracuje w TBS-ie. Jeśli pracuje, to od 8 do 16, a on przychodził tutaj o 14, 15 i robił zdjęcia. Może to jest rzecznik prasowy TBS-u. Nie wiem, jaki to fachowiec, ale został zatrudniony. Kolejna sprawa – horrendalne czynsze w TBSach. Mam 72 metry kwadratowe w spółdzielni mieszkaniowej i płacę 590 zł, warunki są o niebo lepsze (…). Kolejna sprawa, ogromne uchyby wody. To trwało miesiącami, ludzie się buntowali. Głupiego malowania wejścia do klatek schodowych nawet nie realizowano. Ja uważam że jest naprawdę źle i dobrze, że się o tym mówi.

Gertuda Wawreczko – mieszkanka
Mieszkam w TBSach od 48 lat i ceny jakie teraz są przechodzą ludzkie pojęcie. Ja mieszkam na Traugutta 23. To jest wyremontowana część bloku po spaleniu. Tam czynsz za 54 metry wynosi 1100 zł. Pytam się za co? Szczury wyryły takie nory, że zapadła się opaska od piwnicy i prosiliśmy TBS rok czasu, nie było zrobione. Dopiero pomógł pan Stanisław Zaremba i przyszli ludzie z rejonu dróg i naprawili. Od lat prosimy o naprawę chodnika i ulicy od podwórka. Można tam chodzić w gumowcach jak spadnie deszcz.Woda jest po kolana, nikt tego nie robił. Ceny są horrendalne. Chcieliśmy wiedzieć od was, żebyście nam pomogli jako radni, kto te ceny ustala. Do dzisiejszego dnia nie ma odpowiedzi. Płacimy za ciepłą wodę 44 złote za metr! To własnie wy ustalacie takie ceny, skąd one się biorą? Dlaczego my płacimy dwa razy tyle za ogrzewanie niż w spółdzielni? O cokolwiek by was nie poprosił, nic nie ma, wy nic nie robicie, potraficie tylko brać od ludzi pieniądze!
Uchyby wody nadal są nadal, są nam doliczane pieniądze. Z naszej klatki, 18 rodzin, to jest średnio na 3 miesiące 50 metrów sześciennych wody. Nikt nie jest głupi, każdy potrafi liczyć. Gdzie ta woda się ulatnia? Do Narwi, bo Narew wysycha?! My mieszkańcy mamy wrażenie, że jesteśmy okradani i po to była ta komisja, żeby wyjaśnić sprawę. Nadal żądamy, żeby ktoś to wyjaśnił.

Andrzej Wydra – radny
Ja jako radny i członek z Komisji Rewizyjnej też chciałbym powiedzieć albo napisać, że w naszej spółce wszystko jest w porządku, ale niestety takiej możliwości nie miałem, ze względu na to, że Komisja Rewizyjna nie otrzymała dokumentów. Jeżeli ktoś nie chce dać dokumentów albo twierdzi, że nie może ich dać, to zaraz nasuwa się wątpliwość czy wszystko jest w porządku. Gdyby komisja te dokumenty otrzymała i zweryfikowała, być może okazałoby się, że wszystko jest tak, jak być powinno. Ja osobiście uważam, że Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli spółki, gdyż jest ona jednostką gminną (…). To gmina stworzyła tą spółkę, jeśli co roku daje pieniądze na remonty i podwyższenie kapitału spółki, to ja sobie nie wyobrażam tego, żeby Rada Miejska nie miała możliwości kontroli przekazanych środków. Jeśli tak ma być, nie ma sensu utrzymywania spółek, należy je przekształcić w zakłady budżetowe, by ich gospodarka finansowa była jasna, by mieszkańcy wiedzieli na co wydawane są ich pieniądze (…).

Tomasz Sobiecki, który protokołu kontrolnego nie podpisał oraz samodzielnie kontrolujący spółkę radny PFS Łukasz Skarżyński. Ten ostatni przygotował stanowiące załącznik do protokołu zdanie odrębne, w którym podważa tezy komisji rewizyjnej twierdząc, że w wielu punktach protokołu wnioski ferowane są na podstawie co najwyżej domniemań i domysłów, a nie rzetelnej analizy dokumentów. Oto obszerne fragmenty:
Komisja Rewizyjna dokonała jedynie pobieżnej analizy, analizy jedynie ilościowej a nie jakościowej. Stwierdzenie, iż za 2018 “zysk obniżył się znacznie w stosunku do roku 2016 i 2017” nie bierze pod uwagę, iż rok 2018 był pierwszym od wielu lat, gdy spółka nie dokonała sprzedaży majątku, zatem również wynik finansowy był tego nie odzwierciedleniem. Należy w tym miejscu natomiast zastanowić się nad kondycją spółki i sytuacji w jakiej znajduje się od wielu lat, co może wskazywać na wieloletnie zaniedbania i
daleko idące problemy wewnętrzne, które potwierdza fakt, iż bez sprzedaży majątku własnego wynik spółki jest znacząco niższy niż rok wcześniej. Warto również podkreślić, iż większość 2018 roku to rok, w którym nadzór nad spółką sprawowała Pani Dorota Subda jako osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Burmistrza. Wyniki kontroli pokazują, że niezbędnie potrzebna jest kontrola w zakresie nadzoru Pani D. Subdy nad
spółką i działań podejmowanych na tamtym etapie pracy spółki.
Analizując również sytuację spółki w ostatnich latach należy uwzględnić obiektywny wzrost kosztów prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej a taką działalność prowadzi spółka, który jest efektem lawinowych wzrostów płacy minimalnej, która z kolei przekłada się na wszelakie inne koszty dla spółki takie jak wzrost wynagrodzeń, wzrost kosztów zakup materiałów czy wzrost kosztów zakupu usług zewnętrznych.
Obecna sytuacja finansowa jest stabilna, Zarząd z sukcesem zrealizował Plan Naprawczy, co pozwoli osiągnąć zysk za 2019 rok a tym samym zabezpieczyć przynajmniej częściowe finansowanie remontów zasobu własnego spółki w 2020.
Niezbędne jest regularne dokapitałizowywanie spółki przez gminę w celu przeprowadzenia koniecznych remontów lub oddanie zasobu spółki pod jej pełny zarząd z możliwością ustanowienia czynszy tzw. TBS- owskich tj. ustanowienia funduszu remontowego we wszystkich budynkach spółki.
Istotną kwestią jest również brak terminowego regulowania zobowiązań wobec spółki przez gminę (stan na 30.09.2019 to 455 630,58 zł zobowiązań spółki wobec podmiotów trzecich przy 589 599,56 zł należności od gminy), co w głównym stopniu wpływa na kumułowanie się zobowiązań spółki wobec podmiotów trzecich i w
konsekwencji może prowadzić do powstawania zatorów płatniczych a tym samym do możliwości utraty płynności przez spółkę. Warto w tym miejscu dodać, iż sytuacja taka będzie winą działalności tylko i wyłącznie właściciela (gminy) a nie Zarządu spółki.
W zakresie Regulamin Wynagradzania Pracowników TBS Pultusk Sp. z o.o. należy zauważyć, iż zawiera on wiele przywilejów pracowniczych, pochodzących z czasów gdy obecna spółka funkcjonowała jako zaklad budżetowy, które przy dzisiejszym poziomie zarobków w spółce (zarobki rynkowe w stosunku do zarobków w innych przedsiębiorstwach w gminie) oraz faktu, iż zgodnie z prawem pracownicy spółki nie są
pracownikami samorządowymi powinny być ograniczane.
Warto wspomnieć, iż głównymi kosztami prowadzącymi do straty na koniec I półrocza 2019 roku a w konsekwencji do konieczności przygotowania i wdrożenia Planu Naprawczego byly koszty związane z wypłatą odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych — 54 151 zł z łącznej straty na 30.06.2019 w kwocie 78 406,83 zł tj. 69% całej straty. Również prognoza tych wydatków na rok 2020 – nagrody jubileuszowe: 50 800 zł, odprawy emerytalno-rentowe: 91 600 zł — każe zastanowić się
nad celowością ich utrzymywania w przyszłości, gdyż ich wypłata znowu może prowadzić do zanotowania przez spółkę straty, co warto podkreślić nie z winy działań Zarządu spółki a jedynie realizacji zapisów Regulamin Wynagradzania Pracowników TBS Pułtusk Sp. z o.o.
Prezes TBS Pułtusk Sp. z o. o. przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9.30. – 11.30., bądż po uzgodnieniu telefonicznym, Członek Zarządu przyjmuje. w czwartek (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:) w godz. od 15 00 do 17 00 ` jest to dyżur dla osób pracujących w godzinach pracy spółki, warto zauważyć iż we wcześniejszej działalności spółki niepraktykowany. Ponadto dyżur pełni Kierownik ds. Technicznych i Administracyjnych w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 14.00, co jest również jest
pozytywną zmianą w stosunku do poprzednich lat. Zatem dostęp lokatorów do kierownictwa spółki jest adekwatny do sprawowanych funkcji i wystarczający.
Radny wnioskował też o usunięcie z protokołu zapisów dotyczących pracy Rady Nadzorvzej spółki i załącznika z pismem mieszkańców ulicy Kolejowej 3 i 3 A, gdyż poruszane tam sprawy wykraczają daleko poza zakres kontroli.

Burmistrz Wojciech Gregorczyk
W roku 2018 Rady Nadzorcze i Zarządy spółek nie przekazywały na bieżąco protokołów z posiedzeń, a jeśli przekazywały to wybiórczo. Pracuję w urzędzie od listopada 2018 roku. Kiedy zorientowałem się w tej sytuacji zobowiązałem Rady Nadzorcze i zarządy spółek do bieżącego przekazywania protokołów. Nikomu wcześniej to nie przeszkadzało, nikt do tego wagi nie przykładał.
Burmistrz odniósł się także do jednostkowej straty w TBS – w kwocie 84 tys. Zabierający głos w imieniu członków Komisji Rewizyjnej radny Sławomir Krysiak wspomniał o tej stracie twierdząc, że burmistrz natychmiast powinien zareagować na pogorszenie się sytuacji finansowej spółki. Wojciech Gregorczyk przypomniał jednak, że TBS był wtedy w trakcie budowy nowego bloku i był to wynik za kwartał a nie za cały rok.
Poczekajmy na bilans 2019 roku i wtedy możemy na ten temat dyskutować, a nie budujmy na tym opinii, że burmistrz powinien reagować, natychmiast odwołać zarząd i radę nadzorczą spółki.

Zastępca burmistrza Tomasz Sobiecki
Kontrola dotyczyła działalności spółki w 2019 roku, a zarząd ma obowiązek sporządzić sprawozdanie do końca marca, po zakończeniu roku finansowego i wtedy można ocenić działania zarządu.
Przedmiotem kontroli była analiza wykonywania obowiązków Burmistrza wynikających
z funkcji Zgromadzenia Wspólników, jednak należy zwrócić uwagę, że pierwsza część protokołu (str. 3 protokołu) pkt.2—5, wykracza poza przedmiot kontroli do jakiego Rada Miejska jest uprawniona tzn. przeprowadziła kontrolę Spółki, co jest nieuprawnionym działaniem (opinia prawna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie możliwości przeprowadzenia kontroli w spółkach prawa handlowego oraz suplement do opinii prawnej 2 dnia 18 i 22 marca 2019 r., opinie te są w posiadaniu Biura Rady Miejskiej w Pułtusku). Wobec powyższego nie będę odnosił się do tej części protokołu.
Przedstawione wnioski Komisji Rewizyjnej (str. 4 protokołu), które mówią
o niezauważeniu przez Burmistrza w 2018 r. trudnej sytuacji finansowej jak również
o jej pogorszeniu jest niezrozumiałe, ponieważ Burmistrz złożył ślubowanie 19 listopada
2018r, a przez większą cześć 2018 roku nadzór nad spółką TBS sprawowała pani Dorota Subda jako osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Burmistrza. Radni przeprowadzający
kontrolę powinni mieć świadomość tego, że każde sprawozdanie finansowe sporządzane jest
w wariancie porównawczym i nie ma fizycznej możliwości, żeby czytać sprawozdanie
finansowe w oderwaniu od roku ubiegłego, stąd też uznaje się zarzut braku porównania
sprawozdania za 2018 r. do sprawozdań z lat ubiegłych za kuriozalny. Zgadzam
się z wnioskiem, że sytuacja Spółki w 2018r. powinna zaalarmować jej władze jednak jak
słusznie zauważyli Radni dopiero nowy zarząd powołany w grudniu 2018 r. zauważył problem i wspólnie z Burmistrzem podjął działania zmierzające do zmiany sytuacji Spółki.
W najbliższym czasie poznamy szczegółowe efekty Planu Naprawczego jednak jego skutki,
co zauważyli sami Radni podczas obrad komisji są bardzo pozytywne dla sytuacji finansowej
Spółki. Niezrozumiały jest także zarzut braku nadzoru nad działalnością spółki. Pomiędzy
grudniem 2018, a okresem przeprowadzanej kontroli Burmistrz kilkadziesiąt razy spotykał się z przedstawicielami Zarządu czy Rady Nadzorczej Spółki i rozmawiał na temat bieżącej
działalności i zadań TBS.
Kolejną sprawą jaką należy wyjaśnić jest użycie slów przez Komisje Rewizyjną Rady
Miejskiej w Pułtusku cyt. “Komisja Rewizyjna RM w Pułtusku musi zdecydowanie
wypowiedzieć się także na temat jakości pracy Rady Nadzorczej TBS, która to w imieniu
Burmistrza sprawuje nadzór bieżący.” Rada Nadzorcza nie działa w imieniu Burmistrza tylko
jest jednym z organów spółki. Nadmienić należy, że Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, ale zgodnie z art. 219 k.s.h.
nie ma prawa wydawania wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. To jest
również wyjaśnienie na wnioski wysunięte przez Komisję Rewizyjną. Po raz kolejny radni
działają w oderwaniu od przepisów prawa pisząc o wynagrodzeniu Zarządu. Zgodnie z umową spółki to Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członkówZarządu Spółki oraz zgodnie z uchwałą nr 1/14/2017 z dnia 19.06.2017 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o., ustala wynagrodzenia członków organu
zarządzającego Spółki.
Podsumowując jako kierownik podmiotu kontrolowanego nie mogę podpisać
protokołu pokontrolnego 1/2019r. w obecnym kształcie. Dokumentację dotyczącą spółek
prowadzi pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku cls. Nadzoru nad Spółkami.
Dlatego, też wnioski wysunięte przez Komisję Rewizyjną są nieadekwatne do sytuacji, gdyż nie wszystkie materiały zostały udostępnione Radnym zgodnie z opinią prawną 2 dnia 13 lutego
2019 r. w sprawie możliwości przeprowadzenia kontroli w spółkach prawa handlowego oraz
suplementem do opinii prawnej 2 dnia 18 i 22 marca 2019 r. Nie mogę zgodzić się także,
co do zarzutów o iluzoryczny nadzór nad spółką i brakiem przepływu informacji. W okresie
objętym kontrolą oprócz uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników Burmistrz odbył szereg
spotkań z przedstawicielami władz Spółki.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…