pultuszczak

Facebook


Uczymy się żyć i pracować w nowej rzeczywistości

2020-04-30 2:31:13

Z Krzysztofem Łachmańskim, dyrektorem PSP nr 4 im. Ireny Szewińskiej, rozmawia Grażyna M. Dzierżanowska

Panie dyrektorze, słyszę, że Pana szkoła jest doskonale przygotowana do zdalnego nauczania, że przoduje w tym względzie w mieście i powiecie. Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom, wśród nich rodzicom, babciom i dziadkom uczniów CZWÓRKI, jak ono się odbywa?

Pani redaktor, nie mam skali porównawczej, jak radzą sobie inne szkoły. Dziękuję w imieniu własnym, nauczycieli mojej szkoły oraz uczniów i rodziców za ciepłe słowa. Taką formę prowadzenia nauczania wymusiło ograniczenie funkcjonowania szkół w związku z epidemią. Proces zdalnego nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku prowadzimy, wykorzystując platformę Classroom oraz komunikator Hangouts Meet. Platformę Classroom wykorzystaliśmy praktycznie z dnia na dzień, już od 16 marca br. Otóż mieliśmy ten komfort, bo używaliśmy tego narzędzia do wspierania procesu edukacji już od dwóch lat, a to dzięki prowadzonemu, przez PSP nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, eksperymentowi pedagogicznemu ” W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się i nauczania uczniów”. Konsultanci MSCDN przeprowadzili cykl szkoleń dla nauczycieli oraz wspólnie wdrożyliśmy pracę na platformie do praktyki szkolnej.
Platforma Classroom daje duże możliwości, takie jak: objaśnianie nowego materiału, opatrzenie komentarzami ćwiczeń i odpowiedzi, monitorowanie pracy ucznia i jego postępów w nauce. Classroom jest narzędziem, które świetnie się sprawdza przy monitorowaniu pracy nauczycieli, do którego zobowiązuje dyrektora szkoły prawo oświatowe.
Dla wzmocnienia nauczania zdalnego od 25 marca wykorzystujemy komunikator Hangouts Meet (mniej popularny niż Skype). Prowadzenie zajęć online i wideokonferencji odbywa się za pośrednictwem tego komunikatora. Przetestowaliśmy go podczas rad pedagogicznych 20 i 23 marca. Lekcje online z wykorzystaniem tego komunikatora trwają nie dłużej niż 15 min. Wykorzystujemy go również do prowadzenia zajęć w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego.
Lekcje odbywają się zgodnie z planem z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela przed monitorem. Uwzględniając powyższe oraz możliwości techniczne dzieci przyjęliśmy zasadę, że komunikacja uczeń-nauczyciel-uczeń odbywa się w dni robocze w godzinach 8.00-18.00. Ustaliliśmy dodatkowe, poza planem, dni konsultacji nauczycieli z wykorzystaniem głównie komunikatora Hangouts Meet. Wprowadzenie zdalnego nauczania wymagało także zabezpieczenia technicznego całego procesu.
Zaraz po wprowadzeniu obowiązku nauczania zdalnego, wychowawcy zrobili rozeznanie w kwestii zabezpieczenia sprzętowego naszych uczniów i dostępu do Internetu. Tu, jak zawsze, pomocy udzieliło nam wiele sprawdzonych osób. Dziękuję w tym miejscu państwu: Łatyfowiczom, Makowskim, Czarnowskim, Gierczakom, Drobotom i Wełnom. Pragnę również podziękować burmistrzowi Miasta Pułtusk i samorządowi Gminy Pułtusk za przekazanie laptopów zakupionych ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach programu „Zdalna szkoła”. Z informacji z Urzędu Miejskiego wiem także, że poza środkami z zewnątrz SAMORZĄD Pułtuska z własnych środków zakupi dodatkowe laptopy i przekaże szkołom dla uczniów. Proces zdalnego nauczania nie byłby efektywny, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie wszystkich podmiotów szkoły: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Dziękuję zatem wszystkim za zrozumienie i odpowiedzialność.

Kiedy umawiałam się z Panem na wywiad, był Pan w swojej szkole. Często Pan w niej bywa w tym koronawirusowym czasie? Ów czas to okres wytężonej Pana pracy czy może zwolnienia tempa?

Jestem codziennie w szkole. Pracy jest znacznie więcej niż przed częściowym ograniczeniem funkcjonowania szkół. Cały proces zdalnego nauczania musiał być odpowiednio przygotowany i ustalony z nauczycielami. W trakcie jego funkcjonowania jest monitorowany i na bieżąco modyfikowany. Przygotowaliśmy również w tym czasie organizację pracy szkoły na nowy rok szkolny. Po konsultacji online z rodzicami przygotowujemy na nowy rok tradycyjnie wprowadzenie innowacji pedagogicznych od klasy czwartej („matematyczna”, „lingwistyczna”, „przyrodnicza” i „sportowa”) oraz nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego od klasy siódmej do wyboru (spośród języka rosyjskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego). Jest także bardzo dużo spraw bieżących, szczególnie w zakresie nauczania zdalnego.

Jak Pan widzi rolę rodziców w procesie zdalnego nauczania? Na co rodzice uczniów zwracają uwagę w tym względzie?

Wsparcie rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka jest konieczne w każdym czasie. Tylko harmonijna współpraca wszystkich podmiotów szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców jest gwarancją sukcesu. Jest to szczególnie ważne przy takiej formie prowadzenia zajęć – właśnie nauczania zdalnego. Mam tu na myśli motywowanie dziecka, kontrolowanie jego pracy z wykorzystaniem komputera, systematyczność oraz wsparcie techniczne, a nawet pomoc w zakresie przyswajania nowych treści. Tu dziękuję znakomitej większości rodziców za ogromną pomoc w prowadzeniu przez szkołę zdalnego nauczania naszych uczniów.

Jak uczniowie reagują na obecny stan szkolny? Rozmawiają z Panem, z wychowawcami na ten temat? Mówią o trudnościach? Jeśli tak, to o jakich?

Ta sytuacja jest dla wszystkich bardzo trudna. Tęsknimy za sobą wszyscy, za bezpośrednim kontaktem i za realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w formach powszechnie przyjętych, jak przed epidemią. Zarówno rodzice jak i uczniowie zgłaszają różne problemy, m. in. związane z funkcjonowaniem narzędzi do zdalnego nauczania przyjętych przez naszą szkołę, ilością materiału do przyswojenia, uszkodzenia sprzętu, z którego korzystają. Staramy się na bieżąco rozstrzygać różne kwestie i w miarę możliwości rozwiązywać wszystkie problemy.

Czy dobrze się domyślam, że obecne nauczanie, przekaz wiedzy, w dużej mierze zależy również od szkolnych informatyków? Pana informatyk, jak wiem, to doskonały fachowiec…

Jak już wspomniałem wcześniej, od wszystkich podmiotów szkoły taka forma nauczania wymaga dużego wysiłku i odpowiedzialności. Wdrożenie platformy Classroom i komunikatora Hangouts Meet wymagało olbrzymiego zaangażowania od nauczycieli. Nie byłoby to jednak możliwe bez informatyków. Koordynatorem wdrażania i funkcjonowania zdalnego nauczania w pułtuskiej CZWÓRCE jest pan Witold Maciąg. Profesjonalista, świetnie przygotowany merytorycznie, stale doskonalący się, ale także bardzo dociekliwy, odpowiedzialny i życzliwy. Już w trakcie realizacji eksperymentu pedagogicznego przygotował i wprowadził wspólnie z konsultantami MSCDN Classroom w szkole. Przeprowadził szkolenia dla nauczycieli i na bieżąco rozwiązuje problemy techniczne zdalnego nauczania. Powołałem zespół wspierający w tych sprawach nauczycieli, rodziców i uczniów pracujący pod kierunkiem pana Witolda Maciąga w składzie: pani Jolanta Wałachowska, pani Anna Truszkowska, pani Magdalena Morawska, pani Aneta Gąsiorowska.

Takie mam pytanie: Poznasz nauczyciela swego jako belfra perfekcjonistę po zdalnym nauczaniu?

Bez wątpienia prowadzenie nauczania w tej formie wymaga od nauczycieli znacznie większego zaangażowania i kreatywności, wymaga opatrzenia komentarzami nowych treści, ćwiczeń do wykonania i udzielanych odpowiedzi przez uczniów (zgodnie z moim zarządzeniem). Nauczyciel musi się wykazać pomysłowością i optymalizacją przyjętych rozwiązań w swojej pracy. Ma znacznie ograniczone możliwości motywowania uczniów. Ale trzeba też zauważyć pozytywny aspekt, czyli uniknięcia rutyny, która często ma pośredni wpływ na niepowodzenia szkolne uczniów.

A teraz inny temat. Rekrutacja szkolna… Pan już wie, ile osób zdecydowało się na naukę w CZWÓRCE IRENY SZEWIŃSKIEJ? Ile klas Pan utworzy? Jak będą one liczne? Kto je poprowadzi?

Proces rekrutacji do oddziałów edukacji przedszkolnej został zakończony 3 kwietnia, a do oddziałów edukacji wczesnoszkolnej 15 kwietnia. Do „zerówki” zapisało się 44 dzieci, a do klasy pierwszej 80 dzieci. W związku z tym tworzymy dwa oddziały przedszkolne -„0″(wychowawcy pani Agata Wojtaszek, pani Ewa Przybysz) i cztery oddziały klas pierwszych (wychowawcy pani Urszula Maciąg, pani Jolanta Paruch, pani Jolanta Kowalska i pani Renata Żołnierzak). Uwzględnia to także przygotowany na początku kwietnia projekt organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku od dwóch lat zapisów do szkoły można dokonywać drogą elektroniczną, co w bieżącym roku miało ogromne znaczenie. Program rekrutacji elektronicznej opracował i wdrożył w naszej szkole pan Witold Maciąg.

I na koniec wywiadu… gorący kartofel: egzaminy, egzaminy…

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku uczy się 109 uczniów w czterech oddziałach klas ósmych. Stan epidemii, a w związku z tym częściowe ograniczenie funkcjonowania szkół zaskoczyło wszystkich. Mimo tego w dalszym ciągu proces nauczania jest prowadzony, tylko w innej formie i zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty także.
W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowały egzamin próbny ósmoklasisty w formie zdalnej. Przystąpienie do niego nie było obowiązkowe. My do niego przystąpiliśmy. Spośród 109 uczniów klas VIII przystąpiło do niego i oddało prace odpowiednio: w części z języka polskiego 104 uczniów, w części matematycznej 105 uczniów, w części z języka obcego nowożytnego 107 uczniów. Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli była to możliwość sprawdzenia wiadomości i na tej podstawie wypracowanie wniosków do dalszej pracy.
Co do jego przyszłości, trudno mi się odnieść, bo zbyt wiele jest niewiadomych, związanych z rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie.

To do szybkiego zobaczenia ze szkołą i z Panem oko w oko.

PS Na jednej z pułtuskich grup społecznościowych rozpętała się zagorzała dyskusja odnośnie zdalnego nauczania w szkołach w Pułtusku i w powiecie. Padły w niej, między innymi, gorzkie słowa skierowane do nauczycieli w związku z ich, tak to ujmiemy, niestarannym i nieprzemyślanym prowadzeniem lekcji. I tak przy okazji przeprowadzonego wywiadu z dyrektorem PSP 4 im. Ireny Szewińskiej – Krzysztofem Łachmańskim – zwróciliśmy się do niego z prośbą o uwagi do dyskusji, o której mowa wyżej.
Krzysztof Łachmański: – Aktualna sytuacja – stan epidemii i ograniczenie funkcjonowania szkół zaskoczyła wszystkich.Nikt nie przewidział, że będzie miało to miejsce. W związku z tym, nikt nie mógł być perfekcyjnie przygotowany, zarówno technicznie jak i merytorycznie, do zmiany form pracy i funkcjonowania różnych dziedzin życia, w tym edukacji. Mało tego, wiemy wszyscy, że nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej określić nawet przybliżonego terminu powrotu do „normalności”.
Sytuacja taka w przypadku szkół wymaga od wszystkich jej podmiotów większego zaangażowania i wysiłku. Dla wszystkich jest trudna i tylko wzajemne zrozumienie i współpraca może prowadzić do optymalizacji całego procesu.
Jestem przekonany, że znakomita większość nauczycieli i rodziców podchodzi do tego wyzwania odpowiedzialnie. Wiem, że dyrektorzy monitorują pracę nauczycieli i uczniów oraz modyfikują przyjęte formy pracy. Szkoły stale doskonalą cały proces dydaktyczno-wychowawczy tak, by był on jak najbardziej skuteczny. Wszyscy wspólnie uczymy się żyć i pracować w nowej rzeczywistości. Tylko praca nad sobą, współpraca, cierpliwość i wzajemna tolerancja pozwoli nam przetrwać ten, bez wątpienia, trudny czas.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *