pultuszczak

Facebook


Tradycje teatralne Pułtuska II

2016-04-06 10:51:40

„II PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE – KONKURS „PTA-K”
pod honorowym patronatem Burmistrza miasta Pułtusk
REGULAMIN
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu „Teatralne tradycje Pułtuska II”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.
3. Współorganizatorem konkursu jest Samorząd Gminy Pułtusk.
§ 2. Cele konkursu
1. Nawiązanie do tradycji teatralnych Pułtuska.
2. Zainspirowanie nowych grup aktorów teatru amatorskiego do działania i kontynuowania tradycji teatralnych.
3. Aktywizowanie twórcze uczestników reprezentujących różna grupy wiekowe i społeczne.
4. Edukacja kulturalna i artystyczna w dziedzinie teatru.
5. Podniesienie poziomu kompetencji artystycznych i twórczych uczestników oraz ukształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.
6. Ożywienie i zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez bezpośredni udział w proponowanych wydarzeniach artystycznych.
7. Ewaluacja projektu, poprzez ponownie wystawienie spektakli nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Pułtuskie Teatry Amatorskie – Konkurs „PTAK”.

§ 3. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia (dzieci jeśli tego wymaga scenariusz sztuki), amatorów nie posiadających wykształcenia teatralnego.
2. Grupy teatrów amatorskich dokonują wyboru dowolnej sztuki i przygotowują przedstawienie teatralne do zaprezentowania w konkursie.
3. Reżyser jest jednocześnie osobą reprezentującą grupę odpowiedzialną za kontakty z Organizatorem.
4. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, Plac Teatralny 4 w Pułtusku, w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2016 roku.
5. Oficjalne losowanie kolejności wystawianych spektakli konkursowych odbędzie się w terminie ustalonym, przez Organizatora o którym reżyserzy zostaną powiadomieni indywidualnie.
6. Przegląd konkursowy odbędzie się w dniach 24-30 września 2016 roku w budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki.
7. Uczestnicy konkursu ponoszą koszty przygotowania przedstawienia.
8. W ramach projektu Organizator sfinansuje warsztaty teatralne, w których mogą wziąć udział jedynie uczestnicy konkursu wpisani na kartach zgłoszeń. Osoby które wezmą udział w warsztatach, a wycofają się z udziału w konkursie będą musiały zwrócić koszt jednostkowy udziału w warsztatach.
9. Organizator zapewnia pomoc techniczną w ramach posiadanych możliwości po wcześniejszych ustaleniach z Organizatorem.
10. Każda grupa ma prawo do dwukrotnego zarezerwowania terminu w celu odbycia prób na scenie głównej, w terminie ustalonym z Organizatorem. Po zarezerwowaniu terminów prób przez wszystkie grupy, jeśli warunki na to pozwolą może być zwiększona ilość prób na scenie głównej.
11. Organizator zapewnia projekt i druk materiałów reklamowych dla każdej grupy teatralnej, tj.: afisze i programy teatralne w ilości określonej przez Organizatora.
12. Ogłoszenie wyników konkursu teatralnego odbędzie się w październiku podczas uroczystego finału.
§ 4. Nagrody
1. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody pieniężne, na łączna kwotę 10.000 złotych brutto.
2. Przewidziane jest przyznanie:
a) finansowych nagród zespołowych:
I miejsce – 4000 złotych
II miejsce – 3000 złotych
III miejsce – 2000 złotych
oraz dwóch wyróżnień po 500 złotych.
b) nagród indywidualnych niefinansowych:
– za rolę żeńską,
– za rolę męską,
– za reżyserię spektaklu oraz inne zaproponowane przez Jury.
3. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień finansowych.
4. Przewiduje się również niefinansowe Nagrody Publiczności:
– dla jednej grupy teatralnej,
– dla aktora – ulubieńca publiczności.
5. Grupy nagrodzone i wyróżnione zobowiązane są do zagrania przynajmniej dwóch spektakli w kolejnych, ustalonych przez Organizatora terminach.
6. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego Finału projektu „Tradycje teatralne Pułtuska II”, będącego jednocześnie podsumowaniem Konkursu teatralnego.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach informacyjnych związanych z działalnością i promocją MCKiS oraz w ramach konkursu, w szczególności poprzez zamieszczanie tych danych na materiałach informacyjnych niezależnie od rodzaju nośnika, np. drukiem, na nośnikach cyfrowych, za pomocą internetu itp.
2. Informacje o konkursie i jego przebiegu będą umieszczone na stronach: www.mckis.pultusk.pl, www.teatrwpultusku.pl oraz stronach patronów medialnych.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *