pultuszczak

Facebook


Szpital Powiatowy na 25 lat trafił w ręce doktora Gajdy

2015-03-20 2:08:51

Rada Powiatu podjęła decyzję o zawiązaniu „Nowej Spółki”, w skład której wejdzie Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o oraz Centrum Medyczne Gajda-Med

Nowa Spółka” została zawiązana celem zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu pułtuskiego, a także zapewnienia wykonywania zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przy czym odpowiedzialność za prawidłową realizację wskazanych celów przejmuje i ponosi „Nowa Spółka”, zaś dr Gajda  dołoży wszelkich starań za ich prawidłową realizację.

Powiat będzie posiadał 60% udziałów, a CM GM – 40%. Zarząd „Nowej Spółki” będzie się składał od jednego do trzech członków. Prezesem Nowej Spółki zostaje dr Gajda, który równocześnie zobowiązał się do wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 3.000.000 zł, aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Medyczne Gajda-Med oraz know-how w zakresie wiedzy o rynku ochrony zdrowia i sposobach zarządzania podmiotami leczniczymi oraz o wykonywaniu działalności leczniczej. Równocześnie przejmuje część zobowiązań, w tym pracowniczych Szpitala, w kwocie 3.000.000 zł.

Z dniem wejścia w życie umowy dr Gajda zobowiązuje się także do: utrzymywania płynności finansowej i do pokrywania ewentualnej straty „Nowej Spółki” z własnych środków oraz obejmie udziały w „Nowej Spółce” w zamian za „Wkład Pieniężny” oraz „Aport”. Zapewni także udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez „Nową Spółkę” w rodzaju i zakresie nie mniejszym niż wykonywana dotąd, a ewentualne zmniejszenie lub ograniczenie rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne może się odbyć za zgodą Spółki „Szpital Powiatowy”, zaś w pozostałych rodzajach może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy dalsza realizacja nierentownych umów z NFZ mogłaby spowodować utratę płynności finansowej „Nowej Spółki”. Równocześnie utrzymany ma być stan zatrudnienia w zakresie koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania jej przedsiębiorstw i należytego wykonywania umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach i zakresach.

Ciekawostką może być fakt, że  ustalono czynsz dzierżawny nie większy niż 1,2 mln złotych rocznie (do 50% czynszu może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów eksploatacji, bieżących remontów budynków oraz napraw sprzętu medycznego lub zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb „Nowej Spółki”) oraz to, że budynek D wraz z przyległym terenem w kompleksie zlokalizowanym przy ul. Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku pozostaje we władaniu Spółki Szpital Powiatowy i do jej wyłącznej dyspozycji, z przeznaczeniem na działalność opiekuńczą.

W przypadku śmierci nowego Prezesa – Inwestora, na jego miejsce do „Nowej Spółki” wchodzi jego spadkobierca, a każda ze Stron może z ważnej przyczyny rozwiązać Umowę z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *