pultuszczak

Facebook

RAZEM DLA MAŁEJ OJCZYZNY

2019-01-16 10:38:33

Z wójtem Gminy Winnica Robertem Wróblewskim rozmawia Kazimierz Dzierżanowski

W jakiej kondycji zastał Pan GMINĘ?
Gmina Winnica jest mało zamożną gminą z zadłużeniem 4 milionów złotych. Na inwestycje w budżecie zostaje kilkaset tysięcy zł. Radni przyjęli budżet zaplanowany przez poprzedniego wójta. Niestety, po przejęciu urzędu byłem bardzo zaskoczony kilkoma decyzjami i podpisanymi umowami już po przegranych wyborach przez poprzedniego wójta, które bardzo obciążyły budżet gminy i nie były konsultowane z radnymi i pracownikami UG. Kilka inwestycji nie zostało wykonanych w 2018 roku i muszą być wykonane w 2019, ze względu na zobowiązania finansowe.

W jakim stopniu Pana praca jako radnego Gminy Winnica wpłynęła na Pański sukces wyborczy?
Myślę, że pełniąc funkcję radnego Gminy Winnica starałem się reprezentować swoich wyborców na komisjach, sesjach i na spotkaniach. Nie bałem się zadawać pytań i wchodzić w polemikę z ówczesną władzą. Poznałem głębiej problemy mieszkańców i starałem się im pomóc.

Czy praca radnego miała wpływ na Pana program wyborczy? W jakim stopniu?
Będąc radnym GMINY z bliska przyglądałem się, jak funkcjonuje samorząd i zawsze uważałem, że obecnie gmina nie wykorzystuje w pełni możliwości rozwoju, a ponieważ jestem jej mieszkańcem od urodzenia, znam dobre i słabe strony gminy i wiem jak wykorzystać jej potencjał. Dzięki pracy jako radny miałem możliwość bezpośredniej rozmowy z wieloma mieszkańcami na temat ich potrzeb i problemów. Wiele z tych tematów znalazło się w moim programie wyborczym.

Jak Pan widzi realizację swoich obietnic wyborczych? Który z punktów programu pierwszy doczeka się realizacji? Z czym jest związany? Może już rozpoczęty?
Na realizację programu wyborczego mam całą kadencję, ale kilka punktów programu już zostało spełnionych. Najważniejszą z nich jest zakup ciężkiego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego Man 18 320 z napędem 4×4 ze zbiornikiem wody o pojemności 6 tys. litrów dla OSP Winnica. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i MSWIA. Samochód został zakupiony 21 grudnia 2018 roku, a przyprowadzony 4 stycznia 2019 roku. Kolejną spełnioną obietnicą jest przywrócenie całonocnego oświetlenia ulicznego, otworzenie obiektów sportowych dla mieszkańców po południu i w weekendy, otwarcie Urzędu Gminy w poniedziałki do godziny 17.30. Kilka inwestycji, które obiecywałem podczas kampanii, jest w trakcie realizacji, ale o tym będę informował po zrealizowaniu.

Największe bolączki Gminy Winnica?
Wiele spraw w naszej gminie wymaga pilnego działania. Czasami są to mniejsze inwestycje, decyzje, na które mieszkańcy czekają od wielu lat. Wśród dużych inwestycji oczekiwane są: własna oczyszczalnia ścieków, rozbudowa kanalizacji, gazociągu, wodociągu, budowa nowych odcinków dróg gminnych. Do mniejszych, pilnych inwestycji, zaliczyłbym: utwardzenie placu Jana Pawła II, uporządkowanie terenu i wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia, zagospodarowanie gminnego terenu przy starej szkole w Winnicy, usunięcie zakrzaczeń i wyrównanie terenu gminnego po kolejce wąskotorowej na odcinku od Golądkowa do Poniat. Oczekiwane przez mieszkańców są również remonty świetlic i strażnic w Domosławiu, Mieszkach, Glinicach, Skórznicach, Smogorzewie i Rębkowie. Ze względu na dużą grupę emerytów czynię starania o utworzeniu Klubu “Senior plus”. Po reformie edukacji musimy koniecznie doinwestować szkołę w Błędostowie. Szkoła zapomniana przez poprzednią władzę, w której obecnie uczy się 130 dzieci i koniecznie trzeba wymienić centralne ogrzewanie (obecne jest z lat 70.) oraz termomodernizację. Pilną potrzebą jest budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i sali gimnastycznej.

Kontynuacja przedsięwzięć byłej władzy gminnej? Jeśli tak, to czego dotyczy?
Głównymi przedsięwzięciami, które musimy kontynuować są zadania, które z różnych przyczyn nie zostały wykonane w 2018 roku. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności Ruchowej w Bulkowie i w Smogorzewie, budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Zbroszkach.

Spytam o osoby samotne i pozostające w trudnej sytuacji socjalno- życiowej… jaka jest ich liczebność? Pomoc gminna?
W Gminie Winnica jest aż 818 emerytów, co stanowi 19,8% społeczeństwa. Na terenie naszej gminy zamieszkuje około 50 osób starszych i samotnych. Dla tych osób cyklicznie organizowane są spotkania wigilijne, udzielana jest pomoc finansowa w formie zasiłków stałych, zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu opału, leków oraz udzielana jest pomoc rzeczowa.
Dzięki dobrej współpracy z lokalnym Zakładem Mleczarskim Winnica Sp. z o.o. osoby starsze za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy otrzymują paczki świąteczne z produktami nabiałowymi. Ponadto osoby starsze korzystają z programu rządowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Zmiany kadrowe w UG? A w jednostkach podległych gminie?
Myślę, że za wcześnie, by mówić o zmianach kadrowych. Będę współpracował ze wszystkimi, którzy chcą pracować dla dobra naszej GMINY. Muszę przyglądać się swoim pracownikom, rozmawiać z nimi, ocenić ich kompetencje. Jeśli uznam, że w celu poprawy funkcjonowania gminy czas na zmiany, to ich dokonam.

Rada Gminy – relacje z… wójtem…
Relacje z radnymi uważam za bardzo dobre. Aż 10 radnych wygrało wybory z mojej listy. Już w momencie zaprzysiężenia apelowałem do radnych, sołtysów, pracowników o współpracę. Myślę, że moim zaangażowaniem i ciężką pracą przekonam do siebie pozostałych radnych i będziemy razem pracować dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…