pultuszczak

Facebook

Pułtuscy rycerze

2020-06-24 9:42:42

Powołanie Chorągwi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w parafii pod Jego wezwaniem

Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pojawiła się w środowisku polskich katolików świeckich i w swej intencji jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji umiłowanego Ojca Świętego.

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików- mężczyzn świeckich – poprzez stawianie sobie za wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał, jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość, zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez: obronę wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci), dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny, promocja nauczania Jana Pawła II, promowanie katolickiej duchowości świeckich, wzajemna pomoc bratnia, wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia), promocja duchowości mężczyzny, wspieranie chrześcijan.

Członkowie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji, czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym, otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać, również materialnie.

7 czerwca, na Mszy św. o godz. 11.30, w parafii pw. św. Jana Pawła II powołana została, przy udziale władz zwierzchnich Zakonu i licznie przybyłych Braci, chorągiew licząca 9 członków.

BĘDZIE SŁUŻYŁ BOGU I LUDZIOM
Z Cezarym Kownackim, RYCERZEM ZAKONU JANA PAWŁA II, rozmawia Grażyna Maria Dzierżanowska

Panie Cezary, kim dla Pana był i wciąż jest nasz PAPIEŻ JPII?

Święty Jan Paweł II to niekwestionowany autorytet. Papież Polak,  który zapisał się na kartach historii jako jeden z najważniejszych ludzi świata. Był nie tylko szanowanym i znakomitym duchownym, ale także wybitnym Polakiem i patriotą. Zawsze wierny wartościom chrześcijańskim, opowiadał się za ochroną życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Bronił słabych  i potrzebujących. Wyróżniał się mądrością i dojrzałością. Szanował każdego człowieka, bez względu na poglądy i wyznanie. To także patron parafii, do której należę od początku jej powstania.

Kiedy po raz pierwszy zetknął się Pan z RYCERZAMI JANA PAWŁA II?

Oficjalny kontakt z RYCERZAMI Zakonu Jana Pawła II miałem podczas zaprzysiężenia  w mojej parafii. Chociaż muszę przyznać, że wcześniej spotykałem się przypadkowo lub przy różnych okazjach z rycerzami z sąsiedniej chorągwi. Dodam tylko, że przy parafii św. Stanisława Kostki  w Pułtusku, wcześniej niż u nas, została zawiązana chorągiew zakonu.

O samym zakonie, jego ideach i zamiarze erygowania chorągwi, opowiadał mi proboszcz mojej parafii, Sławomir Stefański (tak na marginesie, wspaniały człowiek i ksiądz, wielki nie tylko ciałem, ale przede wszystkim duchem). To właśnie proboszcz, który obecnie jest kapelanem chorągwi zakonu, zaprosił mnie do wstąpienia do tej formacji.

Znam ks. Sławomira Stefańskiego i też jestem pod silnym wrażeniem jego osobowości.  Ale do dalszej rozmowy… Jako RYCERZ ZAKONU JPII, komu Pan będzie służył? Czemu? Jaką misję do spełnienia ma Pan przed sobą jako RYCERZ?

To służba Bogu i ludziom. Jest to dla nas, Rycerzy Zakonu JP II, wielki zaszczyt  i honor służenia Kościołowi Chrystusowemu. Mamy realizować cele Zakonu poprzez zaangażowanie w sferę kościelną i społeczną. To między innymi propagowanie nauczania Jana Pawła II, obrona wartości chrześcijańskich, dbanie o rozwój patriotyzmu, promowanie duchowości katolickiej, pomoc słabym i potrzebującym. To także  wzajemna pomoc bratnia oraz wspieranie duchowieństwa i chrześcijan.

Jako RYCERZ będzie Pan łączył męskość i świętość. Co to znaczy?

Mam takie przekonanie, że męskość i świętość cechują podobne przymioty. Atrybutem męskości jest dojrzałość, odpowiedzialność, wrażliwość na krzywdę bliźnich, wierność zasadom i wartościom. Do świętości dążymy poprzez życie zgodne z przykazaniami Bożymi. Tak jak patron Zakonu – Jan Paweł II – powinniśmy być miłosierni dla innych i zdyscyplinowani wobec siebie.

W obecnych czasach przeżywamy ogromny kryzys męskości i wartości moralnych. Męskość, kojarzona z etosem rycerskim, mobilizuje mnie do życia zgodnego z prawem Bożym, do walki z własnymi słabościami i wspierania najbardziej potrzebujących.

Wiem, że jest Pan w pierwszym stopniu rycerskim – ten stopień to Wiara. Jest ich cztery, kiedy je Pan osiągnie i dzięki czemu?

Kolejne stopnie to: miłosierdzie, solidarność i patriotyzm. Nadają je wyżsi przełożeni za aktywność i uczestnictwo w wydarzeniach określonych w Regule Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Nie ma określonych norm czasowych przyznawania stopni rycerskich. Myślę, że więcej na ten temat wypowie się ks. proboszcz Sławomir.

W jakich uroczystościach religijnych będzie Pan brał udział i to w stosownej szacie?

O naszym udziale decyduje ksiądz kapelan. Z pewnością RYCERZE ZAKONU zobowiązani są do udziału w najważniejszych uroczystościach kościelnych, jak chociażby ostatnio – we mszy świętej i procesji Bożego Ciała. Bracia RYCERZE  powinni szczególnie zwiększyć swoją aktywność w uroczystościach związanych z naszym patronem. Mam na myśli między innym rocznicę śmierci Jana Pawła II (2 kwietnia), dzień urodzin Patrona (18 maja) czy Dzień Papieski (rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża  – 16 października).

Dziękuje Panu za tę garść informacji o ZAKONIE, gratuluję wstąpienia w RYCERSKIE szeregi.

NORMALNI WIERZĄCY I PRAKTYKUJĄCY MĘŻCZYŹNI
Z ks. proboszczem parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Pułtusku – Sławomirem Stefańskim – rozmawia Grażyna M. Dzierżanowska

Proszę Księdza, kiedy i gdzie zetknął się Ksiądz z Zakonem Rycerzy Jana Pawła II? Czy owi RYCERZE przynależą jedynie parafiom noszącym imię naszego PAPIEŻA? Ile jest takich w kraju?

Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem powołania w parafii jakiegoś duszpasterstwa tylko dla mężczyzn. Pierwszymi krokami było organizowanie wyjazdów na tzw. Oblężenie Jasnej Góry, czyli pielgrzymki dla mężczyzn. Ponadto razem z działającą w Pułtusku grupą Wojowników Maryi organizowaliśmy tzw. Męski Różaniec, czyli modlitwę różańcową, połączoną niekiedy z adoracją i stosowną konferencją.

Takim dodatkowym motywem było odnalezienie w naszym kościele domniemanych relikwii św. Władysława, króla Węgier (niestety nie można potwierdzić naukowo ich autentyczności, chociaż fakty historyczne przemawiają za), który był przykładem dla rycerzy średniowiecznej Europy.

Z Zakonem Rycerzy Jana Pawła II zetknąłem się podczas wspomnianych wyjazdów na Oblężenie Jasnej Góry. Ponadto w kilku parafiach naszej diecezji od kilku lat powstają chorągwie Zakonu. Mogą one być powoływane w każdej parafii, od której zresztą biorą swoją nazwę (patronem chorągwi zostaje patron parafii).

Kto może być RYCERZEM JPII? Wspólnoty RYCERSKIEJ.  Jakie warunki powinien spełniać?

Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.

Ilu mamy RYCERZY w naszej parafii? Kim są ci panowie?

Chorągiew tworzy w naszej parafii 7 Rycerzy. Są to normalni wierzący i praktykujący mężczyźni.

Męskość i świętość to dewizy Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Jak my, wierni, mamy ją rozumieć?

W ostatnich latach przyjęło się, że troska o religijność, sprawy duchowe to domena kobiet. Tymczasem dążenie do świętości swojej i swoich bliskich to zadanie, które mają realizować zarówno mężczyźni jak i kobiety. Kształtowanie w sobie cech, które są charakterystyczne dla mężczyzn, jak np. odpowiedzialność, konsekwencja, wcale nie kolidują z dążeniem do świętości, a wręcz przeciwnie, pomagają kształtować religijność. Jan Paweł II w encyklice Familiaris Consortio wskazał, że jednym z zadań każdego ojca jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej.

Kiedy staną się – tak to ujmę – pełnoprawnymi RYCERZAMI? Tu chciałabym się dowiedzieć o kolejnych stopniach rycerskich. W jakim czasie Rycerz je zdobywa, co dzięki nim osiąga?

Pełnoprawnymi Rycerzami stali się w chwili złożenia przysięgi i włączenia do Zakonu. Pozostałe stopnie osiąga się dzięki formacji i podejmowanym działaniom.

Pierwszy stopień: Wiara (Fides). Jego istotą jest pogłębianie życia religijnego, szczególne umiłowanie modlitwy różańcowej. Pierwszy stopień otrzymuje Rycerz w czasie inwestytury, czyli przyjęcia do Zakonu.

Drugi stopień: Miłosierdzie (Misericordia). Jego istotą jest uczestnictwo w rycerskich akcjach miłosierdzia, zachęcenie co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu, nabożeństwo do koronki do Miłosierdzia Bożego. Stopień ten nadaje Wielki Rycerz.

Trzeci stopień: Solidarność (Solidarietatis). Jego istotą jest uczestnictwo w akcjach na rzecz Kościoła, aktywność w ramach pomocy bratniej, zachęcenie co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu, szczególna celebracja nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Nadaje go Komandor.

Czwarty stopień: Patriotyzm (Patriae Caritas). Jego istotą jest uczestnictwo w akcjach o charakterze patriotycznym, krzewienie w społeczeństwie wartości patriotycznych, cechowanie się szczególnym przywiązaniem do znaków i barw narodowych; dodatkowo wykazywanie się duchowością maryjną. Nadaje go Prowincjał.

 

Co należy do  posług RYCERZY? Gdzie i kiedy będą WIDOCZNI w parafiach? W KOŚCIELE?

Zaangażowanie w życie Kościoła, zwłaszcza na poziomie parafii. Widoczni będą podczas każdej uroczystości. Chodzi tu o udział w strojach zakonnych. Panowie, którzy weszli w skład naszej chorągwi, byli od dawna widoczni podczas liturgii. Niektórzy z nich od lat służą przy ołtarzu. Życie parafii to nie tylko liturgia, chociaż tutaj udział Rycerzy jest najbardziej widoczny. Na pewno będą włączać się aktywnie w inne dziedziny życia parafialnego. To zaangażowanie będzie dostosowane do bieżących potrzeb i działań.

Czy RYCERZE oddają się jedynie Kościołowi, czy i ludziom? Czy można się do nich zwrócić z jakąś prośbą? O co?

Kościół to ludzie. Jednym z zadań Zakonu jest praktykowanie miłosierdzia. Nawet jeden ze stopni zakonnych osiąga się dzięki zaangażowaniu w dzieła miłosierdzia. Na obecnym etapie, kiedy dopiero utworzona została chorągiew Zakonu, trudno wskazać jakieś konkretne dziedziny. Ale jak to mówią: wszystko w swoim czasie.

Bardzo proszę, powiedzmy naszym Czytelnikom o hierarchii  w ZAKONIE. I czy KSIĄDZ, jako proboszcz, spełnia w nim jakąś rolę? 

Struktura Zakonu jest ściśle związana ze strukturą organizacyjną Kościoła. Władze Zakonu stanowią osoby świeckie. Proboszcz lub wyznaczony przez niego kapłan pełni w zakonie rolę kapelana. Wszelkie decyzje podejmuje władza Zakonu.

Najmniejszą jednostką jest chorągiew. Nosi nazwę patrona parafii, w której powstała. Na czele chorągwi stoi zarząd, w skład którego wchodzą: Wielki Rycerz, Kanclerz i Skarbnik. Chorągiew liczy minimum 7 rycerzy.

Chorągiew wchodzi w skład Komandorii, która obejmuje teren diecezji. Na jej czele stoi Komandor, odpowiadający za kontakty z BISKUPEM diecezjalnym i koordynowanie działań rycerstwa w danej diecezji. Kilka Komandorii tworzy prowincję Zakonu na czele z Prowincjałem. Na czele Zakonu stoi Generał Zakonu (podobnie, jak np. w zakonie JEZUITÓW).

Bardzo Księdzu dziękuję za rozmowę, za przybliżenie,  naświetlenie tematu. 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…