pultuszczak
Przetwarzanie odpadów w Lemanach

2023-06-16 11:28:29

Będzie czy nie?

Tygodnik informował już o projekcie budowy “zakładu zbierania oraz przetwarzania odpadów” w Lemanach, w gminie Zatory. Próbowaliśmy skontaktować się z kierownictwem firmy, która chce uruchomić takie przedsięwzięcie na teranie pułtuskiego powiatu. W rozmowie telefonicznej wskazywaliśmy możliwość przedstawienia mieszkańcom, na łamach Tygodnika, planów i zamiarów spółki – jednak nasza propozycja spotkania i rozmowy nie spotkała się dotychczas z odzewem. Aby zapewnić szerszy dostęp do informacji o bieżącym stanie sprawy, przedstawiamy pismo, jakie wójt gminy Zatory Grzegorz Falba skierował do spółki PAWEX Recykling z Turzyna w gminie Brańszczyk – w powiecie wyszkowskim. Tekst pisma z 6 czerwca `23 publikujemy w pełnym brzmieniu:

W związku ze złożeniem wniosku z dnia 27.04.2023 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji “Budowa zakładu zbierania oraz przetwarzania odpadów na terenie działek nr ew. 48, 49, 50, 51 Lemany” w sprawie OŚ.6220.2.2023 oraz załączoną dokumentacją informuję, iż na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. w zw. z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., 1846 ze zm.), w zw. z art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. a) wskazanej powyżej ustawy

wzywam do usunięcia braków polegających na:

– wskazaniu jakie urządzenia będą zastosowane w układzie mycia i suszenia odpadów wraz z opisem technicznym urządzeń i powołaniem specyfikacji technicznej urządzeń,

– wskazaniu jakie urządzenia będą zastosowane do układu filtracji i uzdatniania wody, a w szczególności do wykorzystywania wody w układzie zamkniętym, do mycia, wraz z opisem technicznym urządzeń,

– braku przedłożenia pełnej analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, która jest niezbędnym elementem raportu, w terminie 7 dni, wskazując, że nie nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania w trybie art. 64 § 2 k.p.a.

W naszej codzienności wytwarzamy odpady. Zbieramy je, segregujemy starannie… albo mniej starannie, a tak czy inaczej “coś” z tymi odpadami trzeba zrobić, żeby nasz świat nie utonął pod zwałami śmieci. Przetwarzanie odpadów, recykling – to słowa, które na stałe weszły do naszego języka, począwszy od edukacji przedszkolnej. Wiemy, że trzeba przetwarzać, mniej więcej wyobrażamy sobie, jak przetwarzać i “unieszkodliwiać”. Problem zaczyna się, kiedy musi paść odpowiedź na pytanie GDZIE to robić. Pisaliśmy ostatnio o tym, jak “radzi” sobie z odpadami pułtuskie PPUK. Będziemy starali się informować naszych Czytelników, zwłaszcza w Gminie Zatory, o wszystkich nowych okolicznościach w sprawie inwestycji planowanej w Lemanach.
ZCZ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *