Tygodnik Pułtuski

Podwyżka za śmieci nie przeszła

Proponowana miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, to 35 zł od osoby. Przypomnijmy że dotychczas obowiązującą stawką było 29 zł od osoby, czyli opłata wzrosłaby o 6 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy między innymi, że konieczność zwiększenia stawek wynika z wyższych kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Powyższe zmiany nie powodują konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Są to koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ostatni głos w tej kwestii na szczęście mieli radni i dziś już wiemy że głosami większości odrzucono podwyżkę proponowaną  przez burmistrza. Przeciwko podwyższaniu opłat za śmieci byli: Michał Górecki, Cezary Kordowski, Henryk Łaszczych, Adam Nalewajk, Bogdan Pieńkos, Ireneusz Purgacz. Od głosu wstrzymali się: Anna Frejlich, Adam Knochowski, Sławomir Krysiak, Mirosław Szmeja, Franciszek Piórek, Michał Kisiel, Mariusz Osica, Adam Prewęcki, Łukasz Skarżyński, Stanisław Zaremba. Za podwyżką głosowali: Adam Maicki, Andrzej Mitkowski, Ryszard Rutkowski, Andrzej Wydra, Beata Kowalska.
Szczegóły dyskusji już w najbliższym wydaniu Tygodnika, musimy jednak wiedzieć że temat podwyżek opłat śmieciowych będzie powracał już w najbliższym czasie, gdyż  gminny system gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi się domykać finansowo. I znowu, przy tej okazji pojawia się pytanie, czy nie taniej dla mieszkańców byłoby, gdyby pułtuski samorząd skorzystał z propozycji wejścia na nasz rynek firmy z zewnątrz? W 2020 roku taką propozycję złożyła firma BŁYSK, obsługująca z powodzeniem ościenne gminy, za niższe kwoty niż płacą mieszkańcy gminy Pułtusk.  Dla przykładu, w  tym roku, w gminie Szelków miesięczna stawka za odbiór odpadów wynosiła 22 zł.

Wcześniej pisaliśmy o ofercie makowskiej firmy Błysk, która zobowiązywała się do świadczenia usług wywozu odpadów z naszej gminy z gwarancją pozostawienia dotychczasowe ceny, zatrudnienia pracowników naszej spółki gminnej i zabierania odpadów na własną instalację firmy, co wyeliminowałoby koszty przekazywania ich do Ciechanowa. Błysk ma dobre opinie w ościennych gminach, które obsługuje. Dlaczego więc nie spróbować na rok czy pół roku zaufać tej firmie i przekonać się, czy składane deklaracje przełożą się na rzeczywistość? Swego czasu zapytaliśmy o to burmistrza Wojciecha Gregorczyka. Napisał wtedy, że Samorząd Pułtuska posiada własną spółkę, która jest w stanie zapewnić dobrą jakość usług po cenach nie wyższych niż stosowane w porównywanych usługach okolicznych miast i gmin. To zapewni przeprowadzenie zmian w gospodarce odpadami (obowiązek selektywnej zbiórki, ograniczenie ilości odpadów i odzysku surowców wtórnych) pod pełną kontrolą organów gminy. Dla obsługi systemu gospodarki odpadami  Burmistrz rekomenduje więc korzystanie z usług naszego przedsiębiorstwa.

Burmistrz stoi na stanowisku, że skoro Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu spółki Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i nie wycofała się z tego postanowienia, to jego obowiązkiem jest zapewnienie funkcjonowania, w tym korzystanie z usług spółki w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami. Uczyni jednak wszystko, by jakość wykonywanych usług była na jak najwyższym poziomie.

ED

Komentarze

Exit mobile version