pultuszczak

Facebook


Pamiętaj o skrzynce!

2020-04-21 10:29:43

Niedawno przegłosowano ustawę o wyborach korespondencyjnych, zgodnie z którą, jeśli do takich wyborów dojdzie, to listonosze mają dostarczać nam karty do głosowania do skrzynki pocztowej. Dlatego za jej brak grozi wysoka kara. Ustawa trafiła do Senatu, który ma na jej zaopiniowanie 30 dni, co daje czas na to, by zainstalować skrzynkę pocztową na swoje posesji.

Jak czytamy w na stronie bezprawnik.pl:
Obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej wynika z przepisów art. 40 ustawy prawo pocztowe. Zgodnie z jego treścią właściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalnych oraz właściciele budynków mieszkalnych są obowiązani umieścić skrzynkę pocztową, która spełnia prawnie określone wymogi. Przepisy regulują w jaki sposób montuje się skrzynkę. W budynkach jednorodzinnych skrzynka pocztowa ma znajdować się przed drzwiami budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości. Natomiast w budynkach wielorodzinnym, w których jest więcej niż 3 lokale, skrzynki powinny znajdować się w części ogólnodostępnej. Każdy lokal to oddzielna skrzynka pocztowa.
Zgodnie z rozporządzeniem z 2014 roku, skrzynka pocztowa musi być wykonana z odpowiedniego materiału oraz mieć określoną konstrukcję. Ma chronić umieszczone w niej przesyłki listowe przed kradzieżą, ma zapewniać poufność i zabezpieczać na wypadek pożarów. Powinna również chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Jej krawędzie nie mogą być ostre, by przy doręczaniu i odbieraniu przesyłek nie narażać listonoszy na niebezpieczeństwo. Elementy, które mogą się uszkodzić muszą dać się łatwo wymienić. Wielkość skrzynki ma umożliwiać umieszczenie w niej standardowej koperty C4 o wymiarach 229 mm x 324 mm. Minimalna pojemność skrzynki ma zapewnić możliwość umieszczenia w niej przesyłek o łącznej grubości co najmniej 60 mm.
Również wymiary otworu wrzutowego nie są przypadkowe. Ma mieć szerokość co najmniej 230 mm ale nie więcej niż 280 mm, w przypadku gdy umożliwia wkładanie listów krótszą krawędzią. Natomiast do listów wkładanych dłuższą krawędzią szerokość ma wynosić od 325 mm do 400 mm. Wysokość otworu mieści się w granicach od 30 do 45 milimetrów. Konstrukcja otworu wrzutowego ma uniemożliwić wyjęcie przesyłki przez ten otwór.
Skrzynkę pocztową umieszcza się w miejscu dostępnym dla operatora pocztowego. W budynku wielorodzinnym, w którym znajduje się kilka wejść (np. klatki w blokach) można zainstalować zestaw skrzynek przy każdym z wejść. Liczba skrzynek w zestawie ma odpowiadać liczbie lokali w danej części budynku. Skrzynki pocztowe montuje się w sposób trwały, nie niżej niż na wysokości 700 mm. Wysokość jest mierzonej od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki. Górna krawędź może maksymalnie znajdować się na wysokości 1600 mm. Najniżej położone skrzynki w budynkach wielorodzinnych przysługują osobom, które poruszają się na wózku inwalidzkim.
Zgodnie z art. 127 ustawy prawo pocztowe, karze podlegają podmioty, które nie realizują obowiązku posiadania skrzynki pocztowej lub ich skrzynka pocztowa nie spełnia wymagań. Karę wymierza się po przeprowadzeniu kontroli wszczętej na podstawie zawiadomienia o niedotrzymaniu obowiązku posiadania skrzynki pocztowej. Wysokość kary wynosi od 50 do 10000 zł, w zależności od szkodliwości czynu. Kara za brak skrzynki nakładana jest przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, konkretnie do XVII Wydziału Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Karę uiszcza się w ciągu 14 dni od dnia kiedy decyzja prezesa UKE stała się ostateczna.Prezes UKE może jednak odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot, który naruszył przepisy wykonał obowiązek lub przestał naruszać prawo w tym zakresie.

Musimy sobie uświadomić, że korespondencyjne wybory prezydenckie będą świetną okazją do sprawdzenia, czy wywiązujemy się z obowiązku posiadania skrzynki pocztowej na swojej posesji, a co za tym idzie, nakładania kar.
O obowiązku przypomina o tym na swojej stronie internetowej Urząd Gminy Gzy, nie wspominając jednak o konsekwencjach karnych, które mogą dotknąć kieszeni każdego z nas. W informacji urzędowej czytamy:
W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego przypominamy o konieczności wyposażenia swojej posesji w skrzynkę pocztową. Zamontowanie skrzynki pocztowej w miejscu widocznym umożliwi skuteczne doręczanie korespondencji. Natomiast utrudniony dostęp do skrzynki pocztowej będzie powodować liczne utrudnienia w doręczaniu korespondencji, w tym ważnych informacji z Urzędu Gminy Gzy. Postarajmy się, aby każda posesja miała własną skrzynkę pocztową na korespondencję.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *