pultuszczak

Facebook


Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

2016-02-23 10:32:05

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 17 Sierpnia 58 informuje, iż będzie realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) – tzw. Program 500+

Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r. osobiście w siedzibie Ośrodka (I piętro, pok. 4 i 5), drogą pocztową lub elektronicznie.
Druki wniosków i załączników będą udostępniane w Ośrodku od dnia 7 marca 2016 r.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia w tym przypadku następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku w terminie po 1 lipca 2016 r, prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca, w którym złożono wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia przyznawane będzie bez względu na osiągnięty dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (jest nim jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.
Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres trwający od 1 kwietnia 2016 r.
do 30 września 2017 r. ustala się na podstawie dochodu rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie bądź uzyskaniu dochodu.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.

W celu usprawnienia przepływu środków finansowych wskazane jest posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bankowego i wskazanie go w składanym wniosku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *