pultuszczak

Facebook


OBAWY SĄ

2020-05-21 1:23:30

Z Lidią Sadowską – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku – rozmawia Grażyna M. Dzierżanowska

Od 6 maja nastąpiło, zgodnie z oświadczenie premiera Morawieckiego, otwarcie żłobków i przedszkoli. Co Pani na to? Zbyt wcześnie czy akurat?
Nie ukrywam, że oświadczenie premiera M. Mazowieckiego było zaskoczeniem ze względu na wcześniejszą zapowiedź, że przedszkola wznowią swoją działalność w planowanym III etapie, czyli po 24 maja. Rozumiemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, otwarcie przedszkoli jest konieczne. No cóż, obawy są, bo jest to sytuacja dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci nieznana. Obawiamy się trochę, iż w związku z obostrzeniami dotyczącymi epidemii, a także po długiej przerwie, dzieci mogą mniej chętnie do nas przychodzić. Rodzice pożegnają się z nimi już w przedsionku przedszkolnym, a wyznaczony pracownik odbierze je i zaprowadzi do sali. Rodzeństwo będzie przebywało w tej samej sali, co ułatwi pokonanie tego niepokoju „inności”.
Mówi się, że decyzję o otwarciu przedszkoli podejmą organy założycielskie. Co na to ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI PAŃSTWA PRZEDSZKOLA?
Tak, decyzję o otwarciu przedszkoli podjął organ prowadzący po uzgodnieniu z dyrektorami poszczególnych placówek. Podczas spotkań z panem Mateuszem Miłoszewskim, zastępcą burmistrza i pracownikami wydziału edukacji, mając na względzie, że kluczowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom, dyrektorzy zostali zobligowani do przygotowania i wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i przedstawienia ich organowi prowadzącemu. Podczas tych spotkań dyrektorzy indywidualnie zgłaszali trudności z wyposażeniem placówek w odpowiednie środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji oraz przygotowaniem budynków do wymogów sanitarnych. W związku z tym burmistrz Wojciech Gregorczyk wydał zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli do 8 maja 2020 r. Zgodnie z komunikatem wydanym przez organ prowadzący w dniu 8 maja 2020 roku, przedszkola wznawiają działalność od 11 maja 2020 r. Organ prowadzący w miarę możliwości wspiera placówkę przekazując środki do dezynfekcji i maseczki ochronne oraz pomaga w rozwiązaniu problemu z dostosowaniem budynku przedszkola przy ul. Marii Konopnickiej 7.
Czy rodzice będą mieli w tej sprawie coś do powiedzenia?
Rodzice wszystkich dzieci zostali telefonicznie poinformowani o możliwości otwarcia placówki i poproszeni o zadeklarowanie chęci powrotu swoich pociech do przedszkola. Początkowo zadeklarowało się 25 dzieci, choć placówka liczy 220 wychowanków. Na chwilę obecną, od 11 maja do przedszkola wróci 12 dzieci. W kolejnych tygodniach, według informacji uzyskanych od rodziców, liczba wychowanków będzie się zwiększać. Wszystko zależy jednak od sytuacji epidemicznej w Polsce i możliwości zapewnienia dzieciom opieki innej niż przedszkolna. Potrzebę umieszczenia dziecka w przedszkolu rodzice będą zgłaszać bezpośrednio do dyrektora placówki w celu ustaleniu takiej możliwości.
Czy wszystkie dzieci byłyby zaproszone do udziału w zajęciach przedszkolnych? (Sprawa zagęszczenia). Czy tylko te, których rodzice udają się do pracy?
Zapytanie skierowane było do wszystkich rodziców w celu zorientowania się o liczbie chętnych dzieci i możliwościach placówki. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, ograniczono liczbę dzieci w jednym oddziale do 12, lub w uzgodnieniu z organem prowadzącym do 14, jednocześnie uwzględniając wielkość sal. W naszym przypadku w budynku przy ul. R. Krajewskiego 3 w jednej sali może przebywać 12 dzieci, natomiast w budynku przy ul. M. Konopnickiej 8 lub 10 dzieci. W tej sytuacji kierując się wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia pierwszeństwo w przyjęciach dzieci do placówki w okresie epidemicznym zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, także dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Wspólnie z organem prowadzącym poczyniliśmy wstępne ustalenia postępowania w przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci do opieki niż możemy zapewnić ze względu na podane wytyczne.
Czy dzieci nadal będą korzystały z posiłków? To posiłki z kuchni przedszkola czy dowożone?
Wszystkie dzieci będą korzystały z posiłków przygotowywanych w naszej kuchni. Wstęp do niej będą mieli wyłącznie jej pracownicy, z zachowaniem odpowiedniego dystansu między sobą. Jeśli chodzi o reżim sanitarny kuchni, to zawsze był przestrzegany. Naczynia są nie tylko myte, ale i wyparzane. Od lat używamy środków dezynfekujących wyposażenie i sprzęt bloku żywieniowego.
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dzieci będą spożywały posiłki w małych grupach z zachowaniem bezpiecznej odległości, posiłki będą porcjowane i umieszczane na talerzykach dla każdego dziecka. Również przy przyjęciu towarów wzmożone będą środki bezpieczeństwa i higieny.
Na czym będzie polegało utrzymaniem wymogów sanitarnych, obowiązujących podczas pandemii?
Wraz ze specjalistą BHP została opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa podczas działalności Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego Covid- 19” i „Procedura postępowania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne”, z którą zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola. Nasza placówka będzie funkcjonować trochę inaczej, niż przed epidemią koronawirusa. Zostały usunięte z sali dywany, pluszowe zabawki, a książeczki, papierowe gry i puzzle zostały umieszczone wysoko na półkach. Pozostały zabawki drewniane, plastikowe, gumowe i metalowe, które z łatwością można poddać dezynfekcji. Trochę przemeblowałyśmy sale, tworząc kąciki dydaktyczne, zainteresowań, by dzieci mogły pojedynczo się w nich bawić. Dzieci nie będą wychodziły na spacery i wycieczki poza teren przedszkola. Do poszczególnych grup będą mogli wchodzić tylko przyporządkowani pracownicy. A w związku ze spełnieniem wymogów sanitarnych placówka podjęła m. in. następujące działania:
· Przy wejściu do przedszkola umieszczono płyn do dezynfekcji rąk i informację o konieczności użycia go przez każdą osobę wchodzącą do placówki;
· Każdy wchodzący do placówki – w tym dziecko – będzie poddawany pomiarowi temperatury ciała oraz prowadzona będzie ewidencja osób wchodzących;
· Wyposażono placówkę w podstawowe środki ochrony (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, fartuchy);
· W widocznym miejscu zostały umieszczone instrukcje mycia rąk;
· Sale będą wietrzone nie rzadziej niż co godzinę;
· Wprowadzono monitoring codziennych prac porządkowych i rejestry dezynfekcji pomieszczeń, sprzętów, pomocy i zabawek zarówno w budynku jak i na placu zabaw;
· Ograniczono przebywanie osób trzecich w placówce.
· W każdym budynku przygotowano salę izolacji.
Pani dyrektor, bardzo Pani dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *