pultuszczak

Facebook

NASZA WODA NADAJE SIĘ DO PICIA

2019-08-28 7:45:10

Z Włodzimierzem Kaczmarczykiem, prezesem PWiK, rozmawia Grażyna Maria Dzierżanowska


Jak często badany jest skład wody z sieci wodociągowej. Czy w laboratorium na miejscu?

Zgodnie z obowiązującym prawem wyróżnia się dwa rodzaje monitoringu – kontrolny i przeglądowy. Monitoring przeglądowy polega na oznaczeniu około stu wskaźników fizykochemicznych oraz wskaźników mikrobiologicznych, czyli liczby kolonii bakterii różnych grup w próbce wody w objętości 100 ml.
Minimalna częstotliwość badań dla naszego wodociągu to 16 próbek monitoringu kontrolnego i 2 próbki monitoringu przeglądowego w ciągu roku. Badania wykonuje się w akredytowanym laboratorium. Próbki pobierane są zarówno na stacji uzdatniania wody, jak również w różnych punktach, czasami odległych od stacji sieci wodociągowej. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku regularnie bada próbki wody opuszczającej stację uzdatniania. Badania wykonuje się raz w tygodniu (badania fizyko – chemiczne) i 3 razy w tygodniu ( badania mikrobiologiczne).

Jaki jest skład mineralny naszej wody?

Wodociągi są zobowiązane, by woda dostarczana do mieszkańców miała nie tylko odpowiednią czystość, ale także zawierała niezbędne minerały. Pułtuska woda czerpana jest ze studni czwartorzędowych, bogatych w związki mineralne. Nasza woda jest dobrej jakości, jest systematycznie badana, jej skład chemiczny często jest lepszy od wód butelkowych .

Czy możemy ją pić bezpośrednio z kranu?

Tak, nasza woda nadaje się do picia. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku. Wymogi obowiązujące w Polsce są tak samo szczegółowe jak w Unii Europejskiej, a normy dotyczące niektórych wskaźników są u nas surowsze, niż w innych krajach .
Należy jednak pamiętać, że Przedsiębiorstwo nie może zagwarantować zadowalającego stanu instalacji sanitarnych nienależących do naszej sieci, a eksploatowanych przez odbiorcę wody. Teoretycznie możliwe jest występowanie w wodzie zwiększonej liczby bakterii rozwijających się w starych lub od dawna nieużywanych instalacjach przez odbiorców. Jest to jednak zjawisko rzadko spotykane i problem ten prawdopodobnie nie dotyczy konsumentów regularnie korzystających z dostępu do wody.

Najczęstsze awarie pułtuskiego wodociągu?

Awarie sieci wodociągowej są niechcianym, ale nieuniknionym problemem w jej eksploatacji. Najczęstszą przyczyną są awarie stopniowe, które powstają powoli na skutek nieodwracalnych zmian właściwości pierwotnych materiału w wyniku zużycia technicznego, zmęczenia bądź starzenia. Pracujące sieci wodociągowe są układami hydraulicznymi i dynamicznymi o ciągle zmieniających się parametrach ciśnienia i natężenia przepływu. Powoduje to zmęczenie materiału rur i armatury, a także obniżenie lub utratę jego wytrzymałości. Nie każda awaria powstała w sieci wodociągowej powoduje przerwę w ciągłości dostaw wody do odbiorców, co również utrudnia jej zlokalizowanie. W 2018 roku zmierzyliśmy się z sytuacją poważnej awarii wodociągowej, gdzie uszkodzeniu uległa główna nitka wodociągu przy ul. Kościuszki. Na okres kilkunastu godzin wody zostało pozbawionych ponad 80 % odbiorców. Dzięki zaangażowaniu pracowników PWiK i sprawnemu zarządzaniu sytuacją kryzysową dostawy wody zostały przywrócone po 17. godzinach od wystąpienia zdarzenia

Ile wody zużywa nasze miasto? Czy zarazem powiat? Czy to odrębne wodociągi? Duże zużycie czy w normie?

W 2018 r. PWiK zaopatrywało w wodę mieszkańców Pułtuska oraz wsie: Jeżewo, Kacice, Lipniki, Płocochowo, Grabówiec. Obsługujemy również wodociąg w Trzcińcu, z którego zaopatrywanych jest 14 wsi należących do naszej gminy. Produkcja wody to ok. 3500 m3/d, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje nam „ średnią krajową”.
Na co użytkujemy wodę w naszym mieście? To można zbadać?
Pułtusk to miasto bez dużego przemysłu. Woda, która płynie do konsumentów jest wykorzystywana głównie do celów gospodarczo – bytowych, świadczy o tym jakość dopływających do oczyszczalni ścieków. Ścieki te mają parametry charakterystyczne dla ścieków gospodarczo – bytowych.

Gorące lato – walka o wodę?

Polska to kraj o jednym z najniższych zasobów wodnych w Europie. Zaledwie 2,5 % światowych zasobów wody to woda słodka, a mniej niż 0,01% stanowi woda pitna odnawialna dzięki odpadom.
Oszczędzać wodę należy również i w Pułtusku. W ciągu roku produkcja wody PWiK to ok. 3500 m3/d. W lecie jednak to zużycie jest znacznie większe. Dochodzi nawet do ok. 6000 m3/d. Przy długotrwałych upałach stacja uzdatniania osiąga blisko 100% wydajności.
Wodę należy oszczędzać na wiele sposobów. Przede wszystkim warto przeanalizować, ile wody zużywamy w łazience, kuchni, pralni oraz na zewnątrz.

Ścieki. Skąd one płyną do oczyszczalni? Czy gospodarcze, może przemysłowe? Dużo ich w stosunku do użytkowników?

Ścieki dopływają do oczyszczalni ze skanalizowanej części Pułtuska kolektorem sanitarnym. PWiK obecnie realizuje projekt, który służy zwiększeniu stopnia skanalizowania. W ramach projektu „Inwestycja Sieci Kanalizacyjnej i Obróbki Osadu w Mieście Pułtusk” zostanie wybudowane około 10 km sieci kanalizacyjnej.
Dopływające ścieki mają typowy charakter ścieków gospodarczo – bytowych. Ścieki przemysłowe stanowią zaledwie 5,2 %wszystkich dopływających ścieków.
Czy były kiedykolwiek odstępy od normy w naszej wodzie?
Surowa woda pochodząca z naszego pułtuskiego ujęcia zawiera duże ilości związków żelaza i manganu. Występowanie tych związków w wodach głębinowych jest naturalnym zjawiskiem. Przed uruchomieniem SUW przy ul. Kościuszki, oraz w początkowym okresie jej funkcjonowania, zawartość manganu w wodzie była zbyt wysoka. W procesie uzdatniania wody związki manganu usuwane są na drodze filtracji przez złoża kwarcowe. Od kiedy złoża naszej stacji osiągnęły pełną sprawność, czyli od 1989 r., nie było przypadku stwierdzenia niezdatności wody do spożycia.

Zapachy wokół PWiK?

Problemem może być nieprzyjemny zapach, który czasami występuje wokół oczyszczalni. Uciążliwość zapachowa wiąże się z gospodarką osadową. Podejmowane są jednak codzienne działania w celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów, polegające na spryskiwaniu osadów ściekowych preparatem antyodorowym. Realizujemy również program ograniczenia powstających osadów. W tym celu przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowana jest modernizacja węzła odwadniania osadów ściekowych.

I czy nasza woda jest droga?

Woda jest tak naprawdę bezcennym surowcem, bez którego życie na naszej planecie byłoby niemożliwe. Woda, która jest dostarczana do naszych domów, musi mieć jednak jakąś cenę. Nowe regulacje prawne odebrały samorządom możliwość ustalenia taryf za wodę i ścieki. Powołano nową instytucję rządową, która zatwierdza wnioski taryfowe w całej Polsce. Tą instytucją jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „ Wody Polskie”. Od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. cena za 1 m3 zimnej wody to 3,21 zł /m3.
Czy PWiK podejmuje jakieś akcje podkreślające wpływ wody na ludzkie zdrowie? Akcje związane ze świadomością ekologiczną odnośnie wody… Uczniowie, seniorzy?
Przedsiębiorstwo chętnie i często podejmuje akcje podkreślające wpływ wody na ludzkie zdrowie. Uczciliśmy Światowy Dzień Wody – odbyła się prelekcja w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, jak również zachęcaliśmy do picia wody rozdając butelki z wodą w szkołach i instytucjach publicznych. Braliśmy udział w tegorocznym pikniku ekologicznym, podczas którego szczególnie dzieciom przybliżyliśmy temat roli wody w życiu człowieka.

Czy gościcie państwo wycieczki szkolne, inne?

PWiK jest bardzo gościnną instytucją i otwartą dla wszystkich wycieczek. Bywają u nas zarówno wycieczki z przedszkola, jak również studenci wyższych uczelni, odbywający u nas praktyki zawodowe. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się również ze stypendystami pułtuskich szkół, pomagając im w programach stypendialnych.
No to hop, szklanka wody!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…