pultuszczak

Facebook


Najpierw kurniki, teraz chlewnia

2017-12-06 1:26:34

Jeszcze nie ucichły echa awantury, jaka wybuchła gdy mieszkańcy podpułtuskiej wsi Boby dowiedzieli się, że w ich wsi i najbliższej okolicy gospodarstw ma powstać kurza ferma. Tu władze gminy i minister Henryk Kowalczyk podjęli określone działania, które miejmy nadzieję skutecznie zablokują szkodliwą i cuchnącą inwestycję. Teraz czas na Pokrzywnicę

Jak się okazuje, do gminy wpłynął wniosek Michała Pruszkowskiego sprawie budowy chlewni, która również ma być usytuowana blisko zabudowań wiejskich i szkoły w Nowym Niestępowie. Jak czytamy w informacji na stronie Urzędu Gminy, już po raz drugi wezwano inwestora do uzupełnienia i uściślenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Mieszkańcy, wspierani przez radną Grażynę Leleń, również wzięli sprawy w swoje ręce. Przygotowali oficjalny protest, którego treść publikujemy poniżej i zebrali pod nim już ponad 400 podpisów.

Mieszkańcy gminy Pokrzywnica stanowczo i zdecydowanie wyrażają sprzeciw w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Budowa trzech budynków do chowu tuczników nr. działek 30/1, 30/2, 30/3 o powierzchni ponad 4ha”, zgłoszona informacja na Sesji Rady Gminy w dniu 09.11.2017 r. przez Wójta Adama Rachubę.

Planowana inwestycja, budowa trzech budynków do chowu tuczników nr. działek 30/1, 30/2, 30/3 o powierzchni ponad 4 ha, spowoduje katastrofalne skutki środowiska, mieszkańców oraz z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do skażenia ujęcia wody pitnej w pobliskich Łępicach, zasilającego w wodę obszar całej gminy. Z przedstawionego wniosku złożonego w Urzędzie Gminy wynika, że planowa inwestycja będzie korzystać z wymienionego wcześniej ujęcia wody, które zasila całą gminę i w porze letniej będzie skutkować zanikiem ciśnienia i brakiem wody. W ubiegłych latach był niedobór wody. Warto dodać, że przewóz zwierząt i odpadów będzie utrudnieniem dla mieszkańców i zniszczeniem dróg. Teren, na którym ma powstać inwestycja jest na gruntach podmokłych, co doprowadzi do przedostania się zanieczyszczeń do pobliskiej rzeczki Niestępówka, a następnie do Narwi, która jest Nadbużańskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie. Wielkość inwestycji obejmująca docelowo chów 24 000 sztuk trzody w ciągu 4 cyklów, generować będzie szacunkowo około 6000 ton odpadów rocznie (gnojowica, odpady), nie licząc padłych zwierząt. W odpadach tych znajdować się będą znaczne ilości środków farmakologicznych (antybiotyki, symulatory wzrostu itp.) które trafią na okoliczne pola i dodatkowo przyczynią się do degradacji środowiska. Ponadto olbrzymie ilości gazów cieplarnianych tj. metan oraz silnie cuchnących związków azotów, siarkowodór, ołów i benzen, bardzo uciążliwych dla mieszkańców w promieniu wielu kilometrów. Jednocześnie nadmieniamy, że południowa część naszej gminy jest już w sposób nadmierny skażona odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi dla ludzi i środowiska, umieszczonymi w licznych wyrobiskach żwirowych.

Dominującą sprawą jest to, iż dla mieszkańców szkodliwy może być hałas dobiegający z wiatraków umieszczonych w chlewniach, może on zmniejszyć komfort życia i spokoju naszej wsi. Efektem tych działań jest statystycznie największa zachorowalność mieszkańców naszej gminy na choroby onkologiczne w porównaniu do innych miejscowości naszego regionu.

W miejscowości Nowe Niestępowo znajduje szkoła, która jest położona około 1 km od planowanej inwestycji, narazi to zdrowie naszych dzieci, co może spowodować liczne choroby. Może też doprowadzić do zamknięcia tej szkoły na skutek szkodliwych warunków i licznych zachorowań.

Obawy mieszkańców wzbudza fakt, że tak szkodliwa i uciążliwa działalność spowoduje spadek atrakcyjności naszej wsi, co przyczyni się do spadku wartości gruntów i nieruchomości znajdujących się w naszej gminie.

W związku z powyższym wnosimy do Przewodniczącego Rady Gminy Pokrzywnica o zajęcie się tą sprawą na najbliższej sesji, a ponadto w trybie pilnym o ujęcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Pokrzywnica całkowitego zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców/osoby fizyczne działalności związanej z budową chlewni-kurników przeznaczonej do chowu dużej ilości zwierząt. Na terenie gminy Pokrzywnica brak jest miejsc przeznaczonych na takie inwestycje.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *