pultuszczak

Facebook


Najlepiej wypada Golądkowo

2018-05-24 12:59:09

Maj – miesiąc kwitnących kasztanów i egzaminów dojrzałości… Od ponad 2 tygodni uczniowie ostatnich klas liceów i techników żyją tylko jednym tematem – matura

Maj – miesiąc kwitnących kasztanów i egzaminów dojrzałości… Od ponad 2 tygodni uczniowie ostatnich klas liceów i techników żyją tylko jednym tematem – matura
Zdana stanowi zwieńczenie kilkuletnich wysiłków. Dla licealistów to zapewne najważniejszy egzamin. A dla uczniów techników? Im matura otwiera drogę na studia, jednak aby uzyskać tytuł zawodowy muszą w trakcie nauki zmierzyć się z egzaminami potwierdzającymi kalifikacje w zawodzie.
Jak czytamy na stronie centralnej Komisji Egzaminacyjnej „Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach”.
Od 2012 roku w trakcie nauki uczniowie przystępują do jednego, dwóch lub trzech egzaminów, w zależności od tego, ile kwalifikacji wyodrębniono w danym zawodzie. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2017 roku, zawody kształcone na poziomie Technikum składają się z maksymalnie 2 kwalifikacji, a zawody na poziomie Branżowej Szkoły to zawody jednokwalifikacyjne.
Egzamin składa się z części pisemnej (formie testu) oraz praktycznej, która polega na wykonaniu przez zdającego zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie:
· z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający
rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Za jego przygotowanie, organizację
i przeprowadzenie odpowiadają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a prace zdających oceniają zewnętrzni egzaminatorzy.
Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany przez OKE.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna udostępnia dane o zdawalności egzaminów w szkołach na swojej stronie internetowej. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w technikach na terenie powiatu pułtuskiego. Wzięliśmy pod uwagę ostatnią sesję, a więc egzaminy przeprowadzone w terminie styczeń – luty 2018 bieżącego roku. Jak się okazuje, zdecydowanie najlepszą zdawalność w naszym powiecie odnotowano w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Tu do obu części egzaminów przystąpiło 56 osób i zdało je 40, co stanowi 71%. W Technikum Nr 2 w pułtuskim Prusie z 51 przystępujących, egzaminy zawodowe zdało 23, czyli 45%. W tym roku najsłabiej wypadki uczniowie Technikum nr 1 z Ruszkowskiego. Z 56 zdających, z egzaminami poradziło sobie tylko 23 czyli 41%.

Zdjęcie: uczniowie klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *