pultuszczak

Facebook

Nadzwyczajnie w Ratuszu

2020-03-31 5:01:01

To była nadzwyczajna sesja w nadzwyczajnych okolicznościach. W poniedziałkowe popołudnie radni miejscy usadzeni zostali w odpowiednich odległościach, większość w maskach i rękawiczkach, a sala obrad zdezynfekowana godzinę prze ad sesją

Na wstępie burmistrz Wojciech Gregorczyk podsumował dotychczasowe działania gminy i jej jednostek w czasie epidemii. Jak się okazuje, już do Urzędu Miejskiego wpłynęło sporo wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej, konkretnie z 1490 zarejestrowanych w gminie działalności zostało zawieszonych około 250.
Na polecenie burmistrza Straż Miejska pełni do odwołania codzienne dyżury, również w niedziele, w godzinach od 8 do 16, patrolując teren miasta i gminy.
Po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową, uruchomiona została rezerwa kryzysowa gminy. 100 tysięcy przekazano szpitalowi powiatowemu Gajda med na zakup koniecznego w tej sytuacji wyposażenia, natomiast 30 tys. przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników urzędu i podległych gminie służb oraz jednostek.
Wpłynęły do gminy już 4 wnioski o zawieszenie czynszu za lokale użytkowe – dwa od lokali gastronomicznych i dwa od właścicieli sklepów. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.
Uczniowie szkół gminnych korzystają z nauki zdalnej. Szybkie wdrożenie nowości stwarza jeszcze problemy, także techniczne. Niezbędnych informacje należy szukać na stronach internetowych placówek oświatowych, adresy tych stron znajdziemy również w informacji internetowej Urzędu Miejskiego.
Dyrektorzy szkół zrobili rozeznanie dotyczące braków potrzebnego sprzętu komputerowego wśród uczniów. Obecnie potrzeba około 70 komputerów wraz z oprogramowaniem. Minister Edukacji od 1 kwietnia będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie zakupu komputerów przez gminy, ale burmistrz zapewnia że nawet gdyby gminie nie udało się go uzyskać, postara się wyposażyć uczniów ze środków samorządu.
Dyrektorzy szkół mają także przeanalizować arkusze organizacyjne, by ewentualnie ograniczyć ilość godzin ponadwymiarowych, zajęć dodatkowych, które są poza podstawą programową i w obecnej sytuacji mogą być zawieszone. Nauczyciele mają obowiązek być w pracy, pracują zdalnie w domu lub szkole. Dyżury telefoniczne pełnią również szkolni psycholodzy i pedagodzy.
Zostaną zawieszone stałe opłaty za żłobek i przedszkola, a dyrektorzy szkół zostali poproszeni o przeprowadzenie negocjacji z firmą dowożącą uczniów, bo choć umowy są podpisane do końca czerwca tego roku, to od momentu zawieszenia pracy placówek oświatowych, autobusy szkolne nie kursują. Nie pracują też przedszkola niepubliczne, więc gmina zwróciła się do Ministerstwa Edukacji z pytaniem, czy i w jakiej wysokości jest w tej sytuacji zobowiązana udzielać dotacji tego typu placówkom.
Burmistrz wspomniał, że uzasadnione byłoby utworzenie w naszej gminie chociaż jednego punktu opieki nad dziećmi do lat 12, których rodzice nawet w czasie epidemii muszą pracować. Do tego są jednak potrzebne regulacje prawne, których do tej pory nie ma.
Gmina musi się też przygotowywać do wyborów prezydenckich 10 maja, które jak na razie nie zostały jeszcze przesunięte. Ogłoszono już granice okręgów wyborczych i lokalizację komisji wyborczych, których ma być w naszej gminie 17 i na przykład w budynku szkoły podstawowej nr 2 na Popławach musiałyby pracować 3 komisje. Jak im zapewnić izolację, odpowiednie bezpieczne warunki dla członków komisji i głosujących? Mamy nadzieję, że zgodnie z oczekiwaniami społecznymi i zdrowym rozsądkiem wybory zostaną przesunięte, bo sytuacja jak najbardziej to uzasadnia, a jak powtarza się w mediach, najgorsze jeszcze przed nami.
Pracownicy Urzędu Miejskiego pracują obecnie w dwóch zespołach, które się nie spotykają. Pierwszemu przewodzi burmistrz wraz ze skarbnikiem gminy, drugiemu zastępca burmistrza z sekretarzem. Wszystko po to, by w razie gdyby ktoś był zakażony i pracujące z nim osoby poddane obowiązkowej kwarantannie, praca urzędu nie została kompletnie sparaliżowana. Codziennie prowadzony też jest obowiązkowy pomiar temperatury ciała u osób pracujących w Urzędzie.
Epidemia dotyka nas wszystkich, topnieją także z dnia na dzień dochody gminy i jej jednostek, już na chwilę obecną dochody miesięczne utracone to około 120 tys. zł.
Na poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, większość radnych wyraziła zgodę na emisję kolejnych obligacji komunalnych, tym razem na kwotę 4 milionów złotych. Mają być one przeznaczone na spłatę wyemitowanych wcześniej papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykup obligacji przez gminę ma się odbyć w latach 2030 -2033. Radny Stanisław Zaremba zapytał skarbnik Teresę Turek, czy nie bardziej opłacalne z punktu widzenia finansów gminy byłoby zaciągnięcie kredytu. Problem w tym, że chcąc spłacać kredyt i nie naruszać dyscypliny finansów publicznych, gmina musi zachowywać odpowiednie wskaźniki, a decydującym argumentem przemawiającym za obligacjami jest fakt, że kredyt spłaca się od razu, a spłatę obligacji można odroczyć na wiele lat, jak to zrobiono właśnie w tym przypadku.
Kolejnym tematem, podjętym przy okazji uchwalania Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, była kontrowersyjna sprawa współpracy naszego samorządu ze schroniskiem w Radysach, które nie ma dobrej opinii. Negatywnie wyraził się o tym miejscu również przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Radny Adam Knochowski zapytał więc, dlaczego gmina znowu podpisała umowę z Radysami. Kierownik odpowiedzialnego za te sprawy wydziału Marianna Bochenek tłumaczyła, że na zapytanie ofertowe pułtuskiego samorządu odpowiedziało tylko to schronisko. Działa legalnie, więc nie było możliwości nie przyjęcia tej oferty. Od połowy ubiegłego roku, dzięki działaniom wolontariuszy i fundacji, dzięki zaangażowaniu naszych strażników miejskich, udało się nie oddać do Radys żadnego z odłowionych na terenie naszej gminy psów. Wcześniej było to prawie 30 sztuk rocznie. Jeśli gmina znajdzie lepsze schronisko, uchwałę można zmienić i oby tak się stało. Tymczasem trzeba wskazać schronisko, które zgłosiło swoją ofertę, bo taki obowiązek nakłada na nas Ustawa o ochronie zwierząt.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…