pultuszczak

Facebook
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE

2022-01-28 11:39:07

Polski Ład dla Polskiej Wsi – mniej biurokracji dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad ułatwieniem zakładania i prowadzenia działalności rolniczej.

– W ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizujemy obecnie projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem –informuje wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Chodzi o to, by rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.

Ministerstwo prosi o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.

Propozycje zmian można składać do 31 marca tego roku, za pomocą formularza ankiety dostępnego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – http://www.gov.pl/web/rolnictwo/radykalne-uproszczenia-dla-rolnikow

Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Klęski żywiołowe i Afrykański Pomór Świń – rusza nabór wniosków o pomoc.

Od 3 stycznia, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje od rolników wnioski o wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Można je składać do 30 grudnia br. O wsparcie mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. Mogą to uczynić, jeśli straty w gospodarstwie (w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich) miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30 procent średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat.

Maksymalne dofinansowanie to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014–2020. Dokumenty należy składać w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Termin rozliczeń dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przypomina, że Koła Gospodyń Wiejskich do 31 stycznia muszą rozliczyć otrzymane środki. Jeśli tego nie zrobią – dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. W 2021 r. Agencja wypłaciła ponad 10 tys. kół prawie 55,9 mln zł pomocy, m.in. na: działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalnej na wsi, poprawę warunków życia i pracy kobiet wiejskich; rozwijanie kultury ludowej. W ciągu ostatnich czterech lat Agencja na działalność statutową przekazała KGW łącznie 135 mln zł. W jej rejestrze znajduje się obecnie 10 tys. 604 kół.

Trwa nabór wniosków o pomoc na inwestycje w tzw. małe przetwórstwo i handel detaliczny

Rolnicy, ich małżonkowie i domownicy mogą składać wnioski o “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Są przyjmowane do 28 stycznia przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Chodzi o tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD). O pomoc mogą ubiegać się: rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych; rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Refundacja wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Jeśli chodzi o RHD – maksymalna kwota dofinansowania to 200 tys. zł. Przetwórcy prowadzący działalność gospodarczą mogą się ubiegać nawet o 500 tys. zł.

Wsparcie można otrzymać m.in. na: budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; dostosowanie pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych; a także kupno maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze możliwość zakupu specjalistycznych środków transport, niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; używanych do sprzedaży produktów rolnych.

Niezbędne dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Do tej pory do Agencji trafiło ok. 30 wniosków na łączną kwotę 6,3 mln zł.

Nowy projekt dla rolników – seniorów i nie tylko: gospodarstwa opiekuńcze

– Opieka nad osobami starszymi, która jest opieką dorywczą, nie jest dobrą opieką – stwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, przedstawiając ideę i założenia programu Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD). Gospodarstwo opiekuńcze (przystosowane do potrzeb podopiecznych) jest formą rolnictwa społecznego. Otrzymują w nim wsparcie i aktywnie spędzają czas seniorzy, osoby z dysfunkcjami, zmagające się z uzależnieniami, bezrobotni czy tzw. trudna młodzież. Na prowadzących takie gospodarstwa rolników czekają wymierne korzyści, m.in.: finansowe, społeczne i emocjonalne.

Wicepremier Henryk Kowalczyk,  prezentując projekt podkreślił m.in., że zachodzą niekorzystne zmiany demograficzne, w związku z którymi część osób starszych nie ma następców w swoich gospodarstwach i opieka nad nimi jest tylko sporadyczna.

– Starsi ludzie nie odnajdują się w domach opieki – powiedział.

Szef resortu uważa, że najlepszą formą opieki nad seniorami byłoby pozostawienie ich w środowisku, w którym spędzili całe swoje życie, a to zapewniają im gospodarstwa opiekuńcze.

– Z jednej strony jest to opieka realizowana w sposób godny, a z drugiej strony jest to dodatkowy dochód dla właścicieli gospodarstwa opiekuńczego. Chcielibyśmy, aby te gospodarstwa były jak najbardziej powszechne, aby były dostępne dla każdego potrzebującego seniora – podkreślił wicepremier. – Przede wszystkim liczy się szczęście osób, które będziemy przyjmować w gospodarstwach opiekuńczych. Warto też zauważyć, że jest to tańsza opieka niż w domach pomocy społecznej.

Projekt otrzymał ponad 4 mln zł dofinansowania. Po zrealizowaniu części analitycznej i badawczej, rozpoczyna się faza wdrożeniowa. Projekt realizuje konsorcjum: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Sejm przyjął zmianę ustawy o płatnościach i przywrócił Uzupełniającą Płatność Podstawową.

– Przywracamy uzupełniającą płatność podstawową. Spełniamy obietnice. Nasze zobowiązanie wynikające z Polskiego Ładu zostanie zrealizowane już w tym roku, dla gospodarstw o powierzchni do 30 ha. Otrzymają one płatności powyżej średniej europejskiej – zapowiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.- Te płatności pochodzą z budżetu krajowego i corocznie planujemy przeznaczać na nie ok. 400 mln złotych.

Wicepremier zapowiedział jednocześnie, że od przyszłego roku rolnicy gospodarujący na obszarze do 50 ha również będą otrzymywali płatności bezpośrednie na poziomie powyżej średniej unijnej.

Płatność będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych. W ramach tej płatności nie będzie obowiązywał limit powierzchni i do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający o jednolitą płatność obszarową (JPO).

Stawka płatności może wynieść ok. 40 zł/ha, a wypłata rozpocznie się w połowie października, w ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Lepsze warunki dla zwierząt w schroniskach.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Bardzo się cieszę, że prace nad rozporządzeniem znalazły dziś swój finał, bo jest to nasza odpowiedzialność za braci mniejszych. W momencie, kiedy możemy ulżyć cierpieniom zwierząt, postarajmy się to zrobić – powiedział Henryk Kowalczyk.

Teraz działające w Polsce schroniska mają rok na dostosowanie się do nowych zasad.

W znowelizowanym rozporządzeniu m.in. doprecyzowano (do co najmniej 150 m) odległość od ludzkich siedzib i obiektów publicznych dla schronisk utrzymujących powyżej 15 zwierząt, zawarto wymóg wybiegu dla psów, o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 , z dostępem do trawnika oraz materiałów i przedmiotów absorbujących uwagę psów, pozwalający na socjalizację psów i realizację zachowań właściwych dla tego gatunku, dookreślono sposoby leczenia, profilaktykę i pielęgnację zwierząt.

Projekt rozporządzenia była szeroko konsultowany, trafił m.in. do ponad 150 schronisk dla zwierząt. Szef resortu rolnictwa poinformował również o prowadzeniu dalszych prac nad wzmacnianiem ochrony zwierząt, a zwłaszcza przeciwdziałaniem ich bezdomności.– Za kilka miesięcy powinna być gotowa ustawa o przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt – oznajmił.

Deklaracja wsparcia sektora wołowiny

W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne, szóste już posiedzenie Zespołu ds. Stabilizacji i Wparcia Rynku Mięsa Wołowego, powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego.

Przedstawiciele związków branżowych oraz instytutów naukowych zostali zapewnieni o gotowości merytorycznej resortu do współpracy nad rozwiązaniami dla sektora wołowiny.

Padła deklaracja, że postulaty branży będą wnikliwie analizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i uwzględniane w pracach programowych i legislacyjnych.

Agencja wspiera utylizację padłych zwierząt gospodarskich

W tym roku 10 firm świadczy usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja m.in.: pokryje za rolników w całości lub części koszty obejmujące zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz, koni i trzody chlewnej; wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia.

Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100 proc. koszty unieszkodliwienia w przypadku: bydła, które ukończyło 48. miesiąc życia; owiec i kóz, które ukończyły 18. miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE – gąbczaste zwyrodnienie mózgu).

W przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48. miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18. miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. poniesionych przez producenta rolnego kosztów.

Szczegóły na stronie internetowej AgencjiRestrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowe rynki zbytu dla polskich jabłek.

Rynki afrykańskie i nie tylko – alternatywą wobec białoruskiego embarga na polskie jabłka. W poświęconym tej sprawie spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (resort ma obowiązek pomocy w poszukiwaniu nowych rynków zbytu) oraz reprezentanci rynków zagranicznych z Tanzanii, Nigerii, Maroka, Niemiec, Czech i państw nordyckich, a także polskich producentów jabłek.

Konkretne deklaracje – tak jak było do przewidzenia – nie padły. Przedstawiciel ministerstwa wyraził przekonanie, że z punktu widzenia bezpieczeństwa ważne jest, oprócz rozpoczęcia podpisywania bezpośrednich kontraktów na szczeblu biznesowym zainteresowanych podmiotów, aby równolegle dochodziło do podpisywania obustronnych umów na poziomie rządowym między władzami poszczególnych państw.

Podczas spotkania m.in. scharakteryzowano poszczególne rynki zbytu, które określono jako trafnie dobrane oraz perspektywiczne, podkreślono także konieczność kontaktu z lokalnymi, zaufanymi partnerami i organizację promocji polskich jabłek.
Wicepremier, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *