pultuszczak

Facebook


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

2015-10-11 12:54:10

15 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, dlatego też w dniach 12-17 października w ramach Tygodnia Mediacji liczne instytucje będą podejmować działania promujące ten rodzaj metody rozwiązywania sporów. Również Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku włączy się w działania mające na celu przybliżenie zasad postępowania mediacyjnego w procesie karnym i rozpowszechnienie informacji na ten temat w lokalnym środowisku

Instytucja postępowania mediacyjnego była znana już przed nowelizacją Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 1 lipca 2015 roku. Wtedy Policja nie miała uprawnień do powoływania mediatora w procesie karnym. Takie kompetencje posiadał jedynie Prokurator i Sąd. Art. 23a § 1 znowelizowanego Kodeksu Postępowania Karnego rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego, dając takie uprawnienia między innymi Policji jako organowi prowadzącemu postępowanie przygotowawcze.
Mediacja w postępowaniu przygotowawczym z założenia zmierza do pojednania stron sporu, doprowadzenia do ugody. Zawarcie porozumienia stron w postępowaniu mediacyjnym może skutkować w niektórych przypadkach nawet umorzeniem postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie. Każdy będąc stroną procesu karnego winien być przez organ procesowy informowany o celach i zasadach postępowania mediacyjnego. Przeprowadzenie mediacji w postępowaniu przygotowawczym jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą stron procesu. Przebieg mediacji nie jest przez Mediatora ujawniany organom ścigania i ma charakter poufny. Negatywny wynik mediacji nie rodzi żadnych skutków prawnych dla stron procesu.
Biorąc pod uwagę poufny charakter procesu mediacyjnego, zasadę bezstronności, możliwość ugodowego zakończenia sporu stron w procesie karnym oraz brak jakichkolwiek konsekwencji w przypadku negatywnego skutku mediacji, Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku zachęca wszystkich zainteresowanych będących stroną w procesach karnych do wyrażenia woli udziału w mediacjach i do korzystania z tej możliwości.
Wszyscy policjanci prowadzący w KPP Pułtusk postępowania przygotowawcze, osobom będącym stronami postępowania karnego udzielą wszelkich informacji w zakresie postępowania mediacyjnego. Ponadto w dniu 15 października, w godz. 9.00 – 15.00, będzie również możliwość uzyskania na powyższy temat informacji od Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku przy ul. Rynek 23, pokój nr 18.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *