pultuszczak

Facebook


MAMY ATRAKCJE AGROTURYSTYCZNE

2020-04-09 10:18:45

Z wójtem Gminy Obryte – Sebastianem Mroczkowskim – rozmawia Kazimierz Dzierżanowski

Panie wójcie, jaki jest charakter Pana GMINY?
Gmina Obryte jest gminą wiejską, typowo rolniczą, którą zamieszkuje 4857 mieszkańców. Położona jest na terenach Puszczy Białej, kompleksu leśnego o łącznej powierzchni 2000 km2. Lasy Puszczy Białej stanowią aż 45% obszaru gminy. Powierzchnia gminy wynosi 13 976 ha, co stanowi 16,9% powierzchni powiatu pułtuskiego. W skład gminy wchodzi 20 sołectw: Bartodzieje, Ciółkowo Małe, Ciółkowo Nowe, Ciółkowo Rządowe, Cygany, Gostkowo, Gródek Nowy, Gródek Rządowy, Obryte, Płusy, Psary, Rozdziały, Sadykierz, Sokołowo – Parcele, Sokołowo Włościańskie, Tocznabiel, Ulaski, Wielgolas, Zambski Kościelne i Zambski Stare.

Inwestycje gminne? Co się zmieniło?
Rok 2019 był pierwszym rokiem mojej pracy na stanowisku wójta Gminy Obryte. Udało nam się doprowadzić do końca rozpoczętą w 2018 r. inwestycję termomodernizacji budynków ZPO i UG w Obrytem. Kolejne trzy zrealizowane zadania dotyczyły przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Gródek Rządowy, Psary, Zambski Stare, Ciółkowo Nowe i Wielgolas. Zostało także wymienione oświetlenie uliczne – stare żarówki zastąpiły energochłonne źródła oświetlenia LED. Ponadto, w ramach pozyskanych środków, udało się urządzić kilka placów zabaw na terenie gminy, zakupić dla ZPO pojazd z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych, urządzić plac gminny w miejscowości Gostkowo. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni na drogach gminnych. Zmianie uległ również teren przed UG i Ośrodkiem Zdrowia w Obrytem, gdzie wykonano nowe nasadzenia. Przed budynkiem UG zainstalowano paczkomat. Budynek Ośrodka Zdrowia został wyremontowany z zewnątrz. Dla osób z dysfunkcją ruchu wybudowano podjazd. Na bieżąco staramy się doposażać jednostki OSP. I tak w 2019 roku udało się pozyskać dofinansowanie na zakup sprzętu dla OSP Obryte i remont strażnicy OSP Zambski Kościelne.
Na 2020 zaplanowane zostały następujące inwestycje: przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ulaski, Sokołowo. Wnioski o dofinansowane zostały złożone w ramach zakończonych naborów. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożyliśmy, po raz kolejny, wniosek o dofinansowanie na remont drogi gminnej relacji Psary- Bartodzieje. Czekamy na przychylność władz szczebla wojewódzkiego, które już raz odmówiły nam przyznania dofinansowania. Ponadto złożyliśmy dokumenty na dofinansowane rozbudowy drogi gminnej na odcinku Tocznabiel – do drogi powiatowej Jagiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk. Kolejną dużą inwestycją będzie rozbudowa budynku Strażnicy OSP. Wniosek wstępny o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
W ramach tzw. małych zadań złożyliśmy wnioski o dofinansowanie doposażenia kolejnych placów zabaw w miejscowościach Bartodzieje i Cygany, rozbudowy chodnika w miejscowości Zambski Kościelne, modernizacji linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rozdziały i Sokołowo Parcele, remontu pomieszczeń garażowych strażnicy OSP Zambski Kościelne.
Korzystając z udziału w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego pozyskamy środki na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Obryte. Wniosek w tej sprawie złożony został również do Samorządu Województwa Mazowieckiego. Opracowany został projekt budowy drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW w Bartodziejach. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do NFOŚiGW w Warszawie. W ramach trwającego naboru z Programu Sportowa Polska – edycja 2020 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym w Obrytem. Na bieżąco staramy się opracowywać dokumenty, aby być przygotowanym na pojawiające się możliwości uzyskania dofinansowana na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Jak Pan ocenia stan dróg w gminie, najpilniejsze potrzeby w tym zakresie?
Na terenie gminy jest 17 dróg, które posiadają kategorię dróg gminnych o długości około 81 km. Pozostałe drogi stanowią sieć dróg lokalnych bez nadanej kategorii. Większość z nich posiada już nawierzchnię bitumiczną, dzięki temu praktycznie wszystkie miejscowości mają zapewniony dojazd. Na bieżąco staramy się, aby było coraz więcej dróg utwardzonych. Priorytetem są tzw. drogi lokalne, które są zbyt wąskie, aby możliwa była ich przebudowa. Przebudowując drogi, staramy się korzystać z ustawy z kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W tym wypadku opracowanie dokumentacji jest dość skomplikowane, a do tego kosztowne.
Na bieżąco staramy się dbać o stan dróg gminnych. Zarówno w zeszłym, jak i tym roku, wykonaliśmy cząstkową naprawę nawierzchni bitumicznych. Drogi gruntowe są stale remontowane poprzez równanie. Na bieżąco uzupełniamy oznakowanie drogowe. Systematycznie wykaszamy pobocza i rowy przydrożne. Staramy się systematycznie udrażniać zaniedbane od lat przepusty drogowe.

Sprawa śmieci w GMINIE? Jak funkcjonuje system?
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy funkcjonuje prawidłowo. Mieszkańcy mają możliwość pozbycia się wszystkich odpadów komunalnych generowanych w gospodarstwach domowych. Oprócz odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości, można również oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wszelkiego rodzaju odpady segregowane, wielkogabarytowe i odpady problemowe.Priorytetem na ten rok jest dalsze uświadamianie społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi po to, by ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Poprawie powinna również ulec prawidłowa segregacja odpadów u źródła, która korzystnie wpłynie na gospodarkę odpadami na terenie Gminy Obryte w przyszłych latach.

Zabytki?
Gmina Obryte posiada Gminną Ewidencję Zabytków, która została uzgodniona z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Ciechanowie. Dla ujętych w niej zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych stworzono karty adresowe. Zawierają one opis oraz fotografie zabytku wraz z określeniem jego lokalizacji na terenie gminy. A w gminie mamy następujące zabytki nieruchome: kościoły, cmentarze, dzwonnice, kapliczki, mogiła zbiorowa powstańców, krzyże, domy, dawna chata kurpiowska.
W 2019 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie Włościańskim otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 260 000 zł (cały koszt 272 280 zł). Została ona przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji więźby i drewnianej elewacji oraz częściowe zabezpieczenie strefy fundamentowej budynku.

Agroturystyka? Ta pewnie kwitnie w tak ciekawym przyrodniczo miejscu.
Owszem, mamy atrakcje agroturystyczne: w miejscowości Wielgolas znajduje się klimatyczne i związane z tradycją kurpiowską gospodarstwo agroturystyczne- Siedlisko Leluja. Gospodarstwo posiada kameralną bazę noclegową, w Obrytem mamy gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia DELICJA”, która oferuje, między innymi, naukę jazdy konnej, a w miejscowości Zambski Kościelne znajduje się Stajnia Liberiona.

Pomówmy o służbie zdrowia …
Na terenie gminy funkcjonują 2 podmioty lecznicze: NZOZ Eskulap Obryte. Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz.8:00-18:00. Poza godzinami pracy oraz w dni świąteczne wolne od pracy, pomoc lekarska stacjonarna i wyjazdowa realizowana jest przez Szpital Powiatowy w Pułtusku. Zatrudnieni są dwaj lekarze rodzinni na całym etacie. Pielęgniarek jest 3, położna jedna. Ilość pacjentów na dzień 31 grudnia 2019 rok – 3 180. Ilość porad lekarskich na dzień 31 grudnia ub. r. – 17 676, ilość porad pielęgniarskich na 31 grudnia 1 672.
NZOZ DAR –MED Obryte. Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz.8:00-15:30. Poza godzinami pracy oraz w dni świąteczne wolne od pracy, pomoc lekarska stacjonarna i wyjazdowa. Zatrudnienie: 4 lekarzy rodzinnych na całym etacie. Jedna pielęgniarka, jedna położna.Ilość pacjentów na dzień 31.12.2019 rok – ok. 5518.
NZOZ „DAR-MED” oprócz standardowego przyjmowania pacjentów, prowadzi również opiekę nad pensjonariuszami DPS w Obrytem. W ramach opieki nad tymi pacjentami wykonywane są wyjazdowe wizyty domowe i ambulatoryjne lekarza.

Oświata?
W gminie funkcjonuje ZPO, w skład którego wchodzą: 8-klasowa PSP im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Obrytem, 3 szkoły filialne: w Zambskach Kościelnych, w Sokołowie Włościańskim i w Gródku Rządowym z oddziałem specjalnym oraz Samorządowe Przedszkole w Obrytem, a także Oddział Przedszkolny w Psarach. Przy szkołach filialnych funkcjonują oddziały przedszkolne. We wrześniu 2019 r. do ZPO uczęszczało ogółem 474 dzieci, w tym: 327 w klasach I – VIII szkół podstawowych (2 w oddziale specjalnym), 35 dzieci w tzw. „zerówce”, 112 dzieci – w przedszkolach.
Wszystkie szkoły wyposażone są w tablice interaktywne. Z programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 80 tysięcy, nasz wkład wyniósł 20 tysięcy. Umożliwiło to remont oraz wymianę zużytego sprzętu w szkolnej stołówce w Obrytem oraz dowóz 2-daniowych obiadów do szkół filialnych. Dużym problemem, jak każdej gminy, są wydatki na oświatę, które w 2019 r. wynosiły 6 977 451,84 zł, z czego 3 804 377,00 zł (54,5 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
Z wyżej wymienionych wydatków oświatowych na prowadzenie zerówek i przedszkola gmina wydatkowała kwotę 1 060 100,73 zł.

Miejsca rekreacyjno-sportowe?
Obiekty sportowe i rekreacyjne w gminie to: boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, place zabaw, otwarte strefy aktywności (OSA), hala sportowa, ścieżki rowerowe.

Seniorzy gminni – pomoc potrzebującym, seniorskie spotkania?
Seniorzy wymagający opieki i pomocy ze strony gminy mogą korzystać – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – z szerokiego wachlarza możliwości: poczynając od usług opiekuńczych i specjalistycznych, usług świadczonych w warunkach domowych, przez różne formy wsparcia np. dowóz obiadów do domu, korzystanie z żywności dostarczanej przez Bank Żywności, a rozdawanej w naszej gminie przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, pomocy materialnej w formie zasiłków celowych, gdy znajdują się w trudnej sytuacji . Ponadto seniorzy mogą spotykać się w Klubie Seniora „Zacisze”, który ma swoją siedzibę w WDK w Obrytem. Jest to grupa nieformalna prowadzona przez samych seniorów, wspierana przez UG w Obrytem oraz OPS w Obrytem. Klub Seniora integruje i wspiera aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewnia im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. OPS Obryte współpracuje z Klubem Seniora głównie przy organizowaniu dożynek gminnych, zbiórki żywności, wigilii dla osób samotnych i starszych.

Gmina dzieciom: place zabaw, organizowanie imprez dla dzieci – z tego jest znana Pana gmina…
Tak. W ramach otrzymanego wsparcia ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego udało się nam doposażyć istniejące place zabaw. Miedzy innymi w miejscowości Sokołowo Włościańskie, Gródek Rządowy i Wielgolas. Na placach zabaw zostały zamontowane huśtawki, piaskownice, karuzele i bujaki. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego, dzieci z miejscowości Wielgolas na placu zabaw mają do dyspozycji altanę wraz z wyposażeniem. Na 2020 rok zaplanowaliśmy urządzenie kolejnych placów. Nie zapomnieliśmy także o placu zabaw przy ZPO w Obrytem, gdzie zamontowany został nowy zestaw zabawowy „Migdałek”. Gmina corocznie organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka. W trakcie festynu dzieci mogą bezpłatnie korzystać z przygotowanych atrakcji, to jest: wesołe miasteczko, konkursy z nagrodami, poczęstunek. Ponadto w 2020 r. oficjalnie zapoczątkowaliśmy zwyczaj witania nowo narodzonych mieszkańców. Z tej okazji odwiedzamy ich i ich rodziców. Nowym mieszkańcom wręczamy upominki, zaś rodzicom składamy gratulacje i życzenia sił w trudzie wychowania swoich pociech.

Ciekaw jestem, co Pan powie naszym Czytelnikom o obrzędach religijno-kurpiowskich na Ziemi Obryckiej.
Bez wątpienia najważniejszym świętem rolników są dożynki. Świętowanie rozpoczyna uroczysta Msza Święta, podczas której kapłan święci przygotowane wieńce. Po wspólnej modlitwie przychodzi czas na biesiadę. Od kilku lat 6 stycznia w Uroczystość Epifanii, główną ulicą Obrytego organizowany jest Orszak Trzech Króli. Zebranym towarzyszą księża, siostry zakonne oraz przedstawiciele władz samorządowych i Rady Gminy. Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Corocznie w maju uroczyście obchodzone jest wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków. To okazja do podziękowań za trud bezinteresownej pomocy oraz wręczenie odznaczeń za wzorową służbę. Wianki nad Narwią w Zambskach Kościelnych to kolejna lokalna inicjatywa. Po uroczystej Mszy Świętej następuje błogosławieństwo wody oraz pojazdów pływających. W naszej gminie nie sposób zapomnieć o odpustach.

Właśnie!!!
Najsłynniejsze to odpust ku czci św. Rocha obchodzony corocznie w niedzielę po 16 sierpnia oraz odpust w Sokołowie Włościańskim celebrowany 15 sierpnia ku czci Matki Bożej Wniebowziętej. A W Zambskach Kościelnych we wrześniu oddajemy hołd żołnierzom 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”. Msza polowa przy zbiorowej mogile to dowód wdzięczności miejscowego społeczeństwa.

A jakie są najpilniejsze potrzeby GMINY?
Powiem tak: w zakresie szkolnictwa zdecydowanie brakuje w naszych szkołach pracowni. Zarówno tych do nauczania przedmiotów ścisłych, takich jak: fizyka, chemia, biologia, geografia, jak i językowych z profesjonalnym sprzętem i słuchawkami. Pracownie informatyczne także mają swoje lata, a jak wszyscy wiemy, technologia bardzo szybko się zmienia. Od bieżącego roku szkolnego dowozimy do szkół filialnych dwudaniowe obiady, jadalnie w tych szkołach wymagają remontu oraz doposażenia.
W zakresie kultury największym wyzwaniem wydaje się być reaktywacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich, które zwiększyłyby uczestnictwo mieszkańców wsi w życiu społecznym i kulturalnym i kultywowałyby tradycje związane z naszym regionem.
Kolejnym wyzwaniem jest odtworzenie działalności Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, który wspomógłby działalność kulturalną Gminnej Biblioteki Publicznej. Warto jest również zastanowić się nad powrotem do funkcjonowania obryckiej izby kurpiowskiej, która mogłaby gromadzić zapomniane wytwory sztuki ludowej, ale także kultywowałaby tradycje kurpiowskie na naszym
terenie.
W zakresie opieki społecznej… Duża grupa seniorów może funkcjonować na podstawowym poziomie we własnym gospodarstwie domowym, ale nie jest w stanie o nie dbać ani uczestniczyć w życiu społecznym – problemem jest m.in. załatwianie formalnych spraw. Wspieranie seniora w jego domu może nie tylko mu pomóc, ale i też opóźnić proces starzenia i dać seniorom poczucie bycia potrzebnym i wartościowym.
W zakresie inwestycji potrzeb jest wiele, ale na chwilę obecną staramy się pozyskać dofinansowanie na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje i rozbudowę strażnicy OSP Obryte. Nie mniej potrzebne są dalsze inwestycje związane z budową nowych dróg i remontu dróg, które wymagają naprawy – a tych jest dużo. Remontu wymaga oczyszczalnia ścieków w Obrytem wraz z przepompowniami ścieków.
Dzieci i młodzież z terenu gminy nie mają dostępu do boiska sportowego, które, nie ukrywam, chcielibyśmy zbudować przy ZPO w Obrytem w najbliższym czasie.

Dziękując Panu za wywiad w ten trudny czas epidemii koronawirusa, życzę spełnienia tego, co Pan zamierzył.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *