pultuszczak

Facebook

Koncepcja zagospodarowania Rynku

2015-12-01 1:21:02

Jak zmieni się to miejsce? Przeanalizowaliśmy gotową koncepcję i najważniejsze informacje podajemy naszym czytelnikom

Proponowana koncepcja zagospodarowania rynku, bierze pod uwagę jego obecne użytkowanie, jednakże stara się je uporządkować w taki sposób, aby wprowadzić strefowanie funkcjonalne całości przestrzeni. Takie działania dają możliwość zarówno kontynuacji historycznej funkcji dawnych jarmarków, poprzez wyodrębnienie strefy handlowej, jak i utrzymanie obecnego użytkowania placu, wyznaczając strefy parkowania.
Zaprojektowany został nowy układ komunikacyjny wokół placu rynkowego. W projekcie został wprowadzony ruch jednokierunkowy wokół rynku. Dzięki takiemu zabiegowi część dotychczasowej jezdni służyć będzie jako parking równoległy.
Obecny chaos przestrzenny powoduje, iż brak jest wydzielonej przed Ratuszem strefy reprezentacyjnej, która porządkowałaby przestrzeń. Z powyższych względów, czytelną osią, która wyznaczałaby strefy funkcjonalne zachodniej części rynku, jest ulica Świętojańska, która w domyśle dzieli tą część rynku na strefę handlową ciągnącą się od Kolegiaty do owej osi, oraz na część reprezentacyjną i parking przed Ratuszem. Strefę handlową zamyka ciąg ławek oraz donic z kwiatami, za którymi zaprojektowano 33 miejsca parkingowe dostępne z jednokierunkowego przejazdu zlokalizowanego wzdłuż parkingu od strony ratusza.
Nie ma możliwości dojazdu do parkingu bezpośrednio z drogi okalającej rynek. Z tej strony parking oddzielony jest słupkami. Taki zabieg ma na celu uporządkowanie chaosu komunikacyjnego. Omawiana część jest dodatkowo wydzielona rysunkiem w posadzce, który wyznacza obrys parkingu.
Przed samym ratuszem wydzielona została strefa reprezentacyjna, wyznaczona w dwojaki sposób: przestrzennie poprzez ciąg masztów flagowych oraz rysunkiem w posadzce. Do głównego wejścia prowadzą reprezentacyjne schody, projektowane w nowej oprawie przestrzennej, wraz z dwoma symetrycznie zaprojektowanymi pochylniami dla niepełnosprawnych.
Po południowej stronie Ratusza wyznaczone zostały miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, zlokalizowane przy ścianie ratusza, zaraz obok pochylni prowadzącej do głównego wejścia.
Wschodnia część rynku zaprojektowana została analogicznie jak zachodnia. Przestrzeń reprezentacyjna zaprojektowana od wschodniej strony ratusza, również jest wyznaczona przez rysunek posadzki i maszty flagowe, jednak po tej stronie, zamiast głównego wejścia, zlokalizowany jest taras nad reliktami dawnego ratusza, które w przyszłości mogą być adaptowane. Również po tej stronie rynku, analogicznie zlokalizowany jest parking wraz z dojazdem. Parking, podobnie jak po stronie zachodniej, wyznaczony jest przez ławki z donicami oraz rysunek posadzki.
Dalsza część tej strony rynku, ciągnąca się do wzgórza zamkowego, pozostaje wolna od zabudowy, przeznaczona na imprezy plenerowe czy możliwość rozstawienia mobilnych parasoli i stolików kawiarnianych. Tutaj też wyznaczone zostało miejsce na zlokalizowanie rozkładanej sceny pełniącej swą funkcję podczas imprez plenerowych.
Strefa handlowa
W części handlowej zaprojektowane zostały dwa typy stanowisk handlowych:
– półstałe kramy drewniane (działające całorocznie) – zaprojektowane w technologii rozbieranej, drewnianej, w nowoczesnej formie, jednakże materiałem nawiązując do tradycyjnego budownictwa drewnianego, które jest charakterystyczne dla regionu Pułtuska.
Łączone są w bloki po 4 kramy, dzięki czemu z każdej strony “bloku” odbywa się handel. Blok 4 kramów może funkcjonować jako 4 osobne stoiska, lub poprzez demontaż wewnętrznych
ścian można łączyć dowolnie stoiska, otrzymując większą powierzchnię sprzedaży.
– namioty (działające okresowo w ciągu dnia) z jednokolorowych brezentów rozpościeranych na rozkładanych metalowych stelażach z uformowanym czterospadowym zadaszeniem w formie markizy. Główną zaletą namiotów jest ich estetyka oraz szybki montaż i demontaż, oraz możliwość dostosowania się do różnych form użytkowania: jako sam dach, jako boks osłonięty z trzech stron półciennymi ścianami, a w okresie zimy z foliowymi oknami.
Część wschodnia to zabudowa typu półstałego, którą tworzą drewniane kramy o wymiarach 3x3m, funkcjonujące przez cały dzień, natomiast zachodnią część tworzą nowoczesnego typu namioty o wymiarach 2,5×2,5m, jednolite w formie i kolorystyce, które funkcjonują okresowo w ciągu dnia. W porze porannej stanowiska handlowe – namioty są rozkładane, natomiast w porze popołudniowej likwidowane, pozostawiając wolny plac do dyspozycji w zależności od potrzeb. Wolny plac może być wykorzystany do stawiania ogródków kawiarnianych, wystaw plenerowych itp. Dodatkowo, zachodnia część handlowa zamknięta jest ciągiem 6 stałych kramów kwiatowych, biegnących wzdłuż boku Kolegiaty i miejscem do czerpania wody w lewym dolnym rogu. Kramy kwiatowe u podnóża dzwonnicy, pełnią funkcję ozdobną i podkreślają w ten sposób historyczny monument.
Kramy półstałe łączone są w 15 bloków, po 4 kramy w każdym (łącznie 60 kramów). Wewnętrzne ściany można dowolnie demontować tworząc dowolną powierzchnię sprzedaży o powierzchni 1, 2, 3 bądź 4 kramów (sytuacja kiedy całość bloku funkcjonuje jako jedno stanowisko sprzedaży). Pomiędzy blokami zaprojektowano ciągi piesze o szerokości 2,5 m.
Po stronie północnej i południowej, wzdłuż ciągu komunikacyjnego, zlokalizowano 20 miejsc postojowych (po 10 z każdej strony). W domyśle są one przeznaczone dla klientów odwiedzających targ. Dodatkowo, po stronie zachodniej projektuje się 6 kramów stałych wolnostojących, przeznaczonych na handel kwiatami.
W części namiotowej projektuje 138 stanowisk handlowych. Strefa ta podzielona jest trzema ciągami pieszymi (o szerokości 2,60m i 2,65m), biegnącymi wzdłuż rynku, Dodatkowo zaprojektowano dwa ciągi poprzeczne o szerokości 3m. Pomiędzy strefą z kramami półstałym a namiotami biegnie ciąg pieszy o szerokości 3,5m.
W strefie z namiotami zaprojektowano 46 miejsc postojowych, po 23 z każdejze stron (północnej i południowej) wzdłuż ciągu jezdnego. Owe miejsca przeznaczone są po części dla handlujących, umożliwiając im handel z samochodu oraz dowóz towarów na miejsce, co ze względu na ograniczony czas sprzedaży w ciągu dnia ułatwia mobilność

Mała architektura
Projekt małej architektury dotyczy przede wszystkim przestrzeni poza samym placem rynkowym. Na placu rynku, mała architektura pojawia się w postaci masztów flagowych na zamknięciach przestrzeni reprezentacyjnych oraz ławki i donice, tworząc granice parkingów zlokalizowanych na płycie rynku. Ponadto w wielu miejscach zlokalizowano słupki, aby uporządkować ruch kołowy, wyznaczyć granice miejsc postojowych oraz granice poruszania się.
Ciąg komunikacyjny okalający plac rynku, został zmodyfikowany wprowadzając ruch jednokierunkowy na miejsce dwukierunkowego. W pozostałej przestrzeni zlokalizowano parking równoległy, na końcach którego (tam gdzie już nie ma miejsca na postój samochodu)zaprojektowano stojaki rowerowe. Ciąg jezdny jak i miejsca postojowe zaprojektowane zostały w tym samym materiale tj. kostce brukowej, jednak aby oddzielić obie przestrzenie wprowadzony został pas z ciemnej kostki.
Nawierzchnia chodników projektowana jest z jasnoszarych płyt chodnikowych, jednakże w miejscach drzew istniejących, jak i nowych nasadzeń przewiduje się wstawienie kraty pod drzewa.
Dodatkowo w przestrzeni pomiędzy drzewami projektuje się kosze na śmieci oraz miejsca do siedzenia. Ponadto projektuje się cztery nowe ławki usytuowane wzdłuż muru wzgórza zamkowego. Nawiązując do nawierzchni istniejącej fontanny proponuje się ławki betonowe z drewnianym siedziskiem. Ze względu na wymianę lamp, która w ostatnim czasie miała miejsce, projekt nie przewiduje wymiany istniejących latarni.
rynek

rynek1

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…