pultuszczak

Facebook
Jest dofinansowanie na ulicę Traugutta

2023-02-09 10:20:00

Jak informuje Urząd Miejski, inwestycja pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 340811W (ul. R. Traugutta) wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W (ul. 17 Sierpnia) w Pułtusku” umieszczona została na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów podstawowej liście zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku, na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2022 r.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.317.029,00 zł. Na realizację zadania Gminie Pułtusk przyznano dofinansowanie w kwocie 2.006.823,46 zł z możliwością jego zwiększenia do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku wystąpienia oszczędności – na chwilę obecną pomniejszone zostało do limitu dostępnych środków funduszu. Termin realizacji zadania wynosi do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wykonania.
W ramach przebudowy zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinka wynoszącej 661 m. Szerokość i przekrój jezdni pozostaną bez zmian.  Zjazdy, zatoki postojowe oraz chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej. Wzdłuż przebudowywanego odcinka zaprojektowano 990 m chodnika oraz pobocza z kruszywa łamanego o łącznej długości 266 m. Opracowanie obejmuje skrzyżowanie ul. Traugutta z drogą gminną nr 340475W – ul. 17 Sierpnia, w którego obrębie wykonane zostaną przejścia dla pieszych – jedno z nich zaplanowano bliżej skrzyżowania, niż istniało dotychczas. Ponadto zaprojektowano wybudowanie nowego, wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Kombatantów, a także odnowienie i opatrzenie płytkami sygnalizacyjnymi przejść istniejących. Odwodnienie stanowić będą studnie kanalizacyjne, których wpusty zostaną wymienione. Ze względu na znaczne różnice wysokościowe terenu  na części odcinka zaprojektowano zabezpieczającą  palisadę. W ramach zadania wykonane zostaną roboty przygotowawcze, rozbiórka istniejących nawierzchni, roboty ziemne, wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie, zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego, wykonanie nawierzchni bitumicznej, oznakowania drogowego oraz uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *