pultuszczak

Facebook


Jeśli uda się pozyskać

2016-02-09 10:53:34

Tym razem ubiegły rok inwestycyjny w gminie Świercze podsumowuje wójt Adam Misiewicz. Pisze też o ambitnych planach na ten rok, których realizacja w dużej mierze zależy oczywiście od pozyskania środków pozabudżetowych

Opóźnienie w uruchomieniu środków unijnych w 2015 roku spowodowało ograniczenie inwestycji infrastrukturalnych w naszej gminie pomimo gotowości konkretnych projektów i przygotowywanych dokumentacji. Niemniej jednak realizowaliśmy duży projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, na kwotę 1 890 594,29 zł dotyczący 200 gospodarstw domowych i ich wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z dostępem do internetu. Kolejny projekt to „Wsparcie na starcie” – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, na kwotę 358 199,98 zł, dostosowujący nasze placówki oświatowe do zapewnienia właściwych warunków przedszkolakom. Powstały między innymi nowe place zabaw. Zakończyliśmy realizację projektów wspólnych z Urzędem Marszałkowskim tj. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach” – łączne nakłady finansowe ze strony gminy wyniosły 46 189,60 zł. A w ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej dofinansowana została przebudowa części odcinka drogi Sulkowo – Strzegocin. Łączny koszt 78 075,99 zł.
Na 2016 rok plany mamy znacznie bogatsze, ale zależą one również w głównej mierze od pozyskania środków poza budżetem gminy. Złożyliśmy już wniosek na przebudowę dróg do PROW składający się z ośmiu odcinków o łącznej długości 9,2 km na kwotę 4 261 000 zł. Przygotowujemy wniosek na rozbudowę ujęcia wody w Klukówku. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwa planują wspólny zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych, za kwotę 113 000 zł i budowę skoczni do skoku w dal przy gimnazjum – 7 900 zł. Pozostałe to zakup wiat przystankowych dla trzech sołectw, drobne prace modernizacyjne przy świetlicach wiejskich w Kowalewicach i Strzegocinie oraz zagospodarowanie stawu w Brulinach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *