pultuszczak

Facebook


III STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKU

2017-06-02 11:27:39

Starożytna maksyma głosi: chcesz pokoju szykuj się do wojny. Doświadczenia historyczne jednoznacznie wskazują, że pokój nie jest dany nam raz na zawsze. Z teorii wiadomo, że system obronny państwa to nie tylko armia zawodowa, czy inne służby resortowe – to przede wszystkim świadomi i odpowiednio przeszkoleni obywatele, gotowi do działania w czasie wystąpienia zagrożeń w okresie pokoju, kryzysu i wojny

Mając na uwadze wsparcie procesu szkolenia obronnego na terenie powiatu pułtuskiego od kilku lat są realizowane przedsięwzięcia planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe, których głównym celem jest podniesienie świadomości i umiejętności obronnych organów, służb, inspekcji i straży oraz uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego, dla których organem prowadzącym jest powiat pułtuski.
W dniach 25-26 maja br. pod patronatem Starosty Pułtuskiego na polanie Nadleśnictwa Pułtusk, już po raz trzeci został zorganizowany obóz szkoleniowy dla młodzieży i studentów, w ramach powszechnego szkolenia wojskowo-obronnego obywateli. Obóz zorganizowano we współdziałaniu z Jednostką Strzelecką 1313, funkcjonującą przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Jednostką Strzelecką 4008 w Łodzi, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie, 22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym
w Komorowie, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu Nowym, Nadleśnictwem w Pułtusku, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Centrum Sportowym Semiramida w Pułtusku, Sekcją Strzelectwa Sportowego MKLS „Nadnarwianka” w Pułtusku, Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz Związkiem Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku. Udział jednostek wojskowych
w zabezpieczeniu procesu szkolenia był zgodny z zatwierdzonym przez MON Planem Współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Podległych Jednostek Wojskowych z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Partnerami Społecznymi w 2017 r.
Przez dwa dni drużyny strzeleckie przechodziły szkolenia teoretyczne i praktyczne, które były prowadzone przez instruktorów wojskowych oraz ze służb powiatowych w obiegowych punktach szkoleniowych w zakresie: 1) regulaminów, 2) musztry, 3) bezpieczeństwa, budowy i składania różnych rodzajów broni, 4) postaw strzeleckich, 5) nauki celowania, 6) doskonalenia taktyki, 7) topografii i marszu na orientację, 8) zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, 9) ochrony przeciwpożarowej, 10) czerwonej taktyki – ratownictwa przedmedycznego, 11) doskonalenia walki wręcz i technik obezwładniania,
12) podstaw czarnej taktyki – walk w terenie zurbanizowanym, 13) zasad żołnierskiego zachowania się oraz procedury naboru do różnych form służby wojskowej, 14) wojskowych środki łączność radiowej i przewodowej.
Główne cele obozu stanowiło:
1) przeszkolenie wojskowo-obronne młodzieży szkolnej i studentów na potrzeby systemu obronnego państwa, zarządzania kryzysowego, porządku publicznego, obrony cywilnej
i ochrony przeciwpożarowej;
2) wsparcie realizacji programów nauczania z zakresu innowacji pedagogicznej
w klasach mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe;
3) popularyzacja i przybliżenie problematyki obronności, wojska, policji, państwowej straży pożarnej, obrony cywilnej, poprzez organizowanie wspólnych ćwiczeń i szkoleń
z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży oraz stowarzyszeń i związków sportowych, których statutową działalność stanowi krzewienie idei wychowania patriotyczno-obronnego obywateli;
4) realizacja postulatów MON w zakresie integracji samorządów terytorialnych, prowadzących klasy mundurowe i stowarzyszeń proobronnych z wojskiem, policją
i państwową strażą pożarną oraz innych służb na potrzeby wsparcia procesu szkolenia obronnego.
W szkoleniach wzięło udział ok. 120 osób, które otrzymały certyfikaty uczestnictwa z zakresu podstawowego szkolenia wojskowo-obronnego. Komendantem obozu był dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Kadrę dydaktyczno-wychowawczą stanowili: druż. ZS mgr Izabela Truchel – Zastępca Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku; mjr mgr inż. Jacek Jarzyna – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, instruktor, opiekun JS1313; st. chor. sztab. rez. Arkadiusz Piotrowski – instruktor wojskowego stylu walki wręcz; chor. ZS mgr Marek Klasa – Dowódca JS1313; druż. ZS mgr Dariusz Smoliński – nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego; druż. ZS mgr Cezary Rzepnicki – nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego, Prezes Centrum Sportowego „Semiramida” – instruktor walki wręcz.; mgr Marta Gajkowska – wychowawca kl. mundurowej, nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku; mgr Angelika Chrzanowska – wychowawca kl. mundurowej, nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, mgr Paweł Sikorski – nauczyciel klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.
Obóz wizytował Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz zaproszeni goście: Pani dr Marzena Żakowska – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Pan ppłk Grzegorz Motrycz z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Pan płk rez. dr hab. Marian Kuliczkowski – Kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa – Profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Pan ppłk Leszek Wieczorek – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie, Pan ppłk Mieczysław Hucuł – Przedstawiciel Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Pan ppłk Robert Grodziński – Przedstawiciel Dowódcy 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, Pan mjr Jacek Jerzyna z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Pan Karol Krawczyk – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pan podinsp. Jarosław Olszewski – Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, Pan st. bryg. Henryk Krasucki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Pan chor. Marek Klasa – Przewodniczący Stowarzyszenia Jednostki Strzeleckiej 1313 w Warszawie oraz kadra dowódcza i strzelcy z tej jednostki, Pan Tadeusz Nalewajk – Prezes Zarządu Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Pułtusku, Pan Andrzej Dolecki – Prezes Związku Piłsudczyków R.P. Oddział w Pułtusku, Pan Roman Jankowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk, Pan Jarosław Duchniak – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
Na zakończenie szkolenia Starosta Pułtuski podziękował młodzieży oraz kadrze wychowawczej za uczestnictwo w obozie i wszystkim instruktorom, którzy organizowali szkolenia specjalistyczne oraz sponsorom naszego przedsięwzięcia, a w szczególności:
p. Grabowskiemu Andrzejowi– Prezesowi Grupy POLMLEK, p. Białczakowi Sławomirowi– właścicielowi PIEKARNI BIAŁCZAK, p. Jankowskiemu Romanowi– Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pułtusk oraz p. Lenarcikowi Sławomirowi właścicielowi ZAKŁADU MIĘSNEGO LENARCIK.
Robert Dynak

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *