pultuszczak

Facebook


HONOROWI OBYWATELE PUŁTUSKA 2017

2017-09-27 10:24:46

Prezentujemy sylwetki tych, którym przyznano ten zaszczytny tytuł. Za tydzień przedstawimy wyróżnionych medalami za zasługi dla Pułtuska

DR N. MED. ROBERT GAJDA
Dr n. med. Robert Gajda urodził się 30 listopada 1963 roku. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku. Od lat jego życie zawodowe i prywatne związane jest z Pułtuskiem.
W 1990 roku rozpoczął pracę na oddziale wewnętrznym Szpitala Rejonowego w Pułtusku. W 1992 roku zdał I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Rok później obronił pracę doktorską. Przewód przeprowadzony był w Akademii Medycznej w Białymstoku. W kolejnym roku zdał II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych po skróconym stażu za zgodą Ministra Zdrowia. Skrócenie stażu odbyło się na wniosek kierownika specjalizacji w związku z dużą aktywnością naukową i zawodową oraz wysokimi ocenami ze staży cząstkowych. W 1997 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie kardiologii i rozpoczął prowadzenie konsultacyjnej poradni kardiologicznej, którą kieruje do chwili obecnej. W 1998 roku ukończył specjalizację lekarza rodzinnego – czwartą z kolei specjalizację II stopnia. W tym samym roku stworzył przychodnię lekarską Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Gajda – Med”, w związku z bardzo dynamicznym rozwojem usług medycznych świadczonych na terenie kilku województw przez poszczególne przychodnie. W 2013 roku utworzył Grupę Gajda – Med., w której skonsolidowanych zostało kilkadziesiąt różnych jednostek i obecnie grupa zatrudnia ponad 600 pracowników. W 2015 roku do Grupy dołączył Szpital Powiatowy w Pułtusku. Nastąpiło to w wyniku zawarcia z Powiatem Pułtuskim umowy partnerskiej w celu konsolidacji podmiotów leczniczych i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W okresie ostatnich dwóch lat w szpitalu powstały nowe oddziały: Oddział geriatryczny i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, finansowane ze środków publicznych. Podejmowane są nieustannie rozmowy i negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia mające na celu zwiększenie usług medycznych celem poprawy opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta i gminy Pułtusk oraz powiatu pułtuskiego. Dr Robert Gajda poprzez swoje działania na rzecz dobra wspólnego przyczynił się do rozwoju pułtuskiej służby zdrowia.
Dr n. med. Robert Gajda poza praktyką lekarską, działalnością biznesową i naukową prowadzi również szeroko zakrojoną działalność prospołeczną, będąc Fundatorem Fundacji Zdrowy Styl Życia. Działalność Fundacji to wspieranie rozwoju i promocja wszelkich form kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem osób szczególnej troski. Współorganizuje ważne imprezy sportowe w Pułtusku, m.in. Pułtuskie Biegi Mateuszowe, Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej, Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Boksie poprzez zapewnienie zabezpieczenia medycznego oraz fundowanie nagród dla uczestników. Dodatkowo Fundacja sponsoruje badania medyczne w odniesieniu do sportu i jego wpływu na zdrowie, a także funduje stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z ubogich rodzin. W ostatnim czasie dzięki Fundacji powstał kącik rekreacyjny Oaza Spokoju w Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku, gdzie młodzież może spędzić czas wolny bez telefonu. Podejmowanie powyższych inicjatyw nie byłoby możliwe bez zaangażowania i pasji Fundatora dr Roberta Gajdy.
Wysiłki te zostały zauważone i docenione przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu jak również przez Akademię Polskiego Sukcesu. Dr Robert Gajda został odznaczony za zasługi dla rozwoju służby zdrowia i za działania dla dobra wspólnego nagrodą Polskiego Klubu Biznesu „Heros Polskiej Gospodarki” oraz dwukrotnie Złotym Medalem Akademii Polskiego Biznesu.
Ponadto bardzo liczne publikacje i prelekcje na konferencjach kardiologicznych oraz dotyczących medycyny sportowej tworzą bogaty dorobek naukowy dr. n. med. Roberta Gajdy i otwierają drogę do habilitacji.
KS. WIESŁAW KOSEK
Ksiądz Kanonik Wiesław Kosek urodził się 1 listopada 1953 roku. Jest absolwentem niższego Seminarium Duchownego im. św. Stanisława Kostki w Płocku, a następnie ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym również w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1978 r. Pracę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii Szelków w latach 1978- 1980. W latach 1980-1985 pracował w parafii św. Wojciecha w Nasielsku, a następnie do roku 1989 w parafii św. Józefa w Ciechanowie. Zaangażowany w Duszpasterstwo Młodzieży był moderatorem Ruchu „Światło i życie” i w roku 1989 został mianowany proboszczem św. Rocha w Janowie k/ Nidzicy. Parafię pw. św. Mateusza w Pułtusku ksiądz kanonik objął 8 lipca 1993 r., a 27 sierpnia 1993 r. został mianowany na urząd dziekana dekanatu pułtuskiego. Za szczególne zasługi dla kościoła lokalnego w 1996 r. został uhonorowany tytułem kanonika gremialnego Kapituły Pułtuskiej, a w roku 1999 został powołany do pełnienia funkcji kanonika penitencjarza. Wśród innych godności pełnionych przez ks. kanonika należy wymienić również funkcję kapelana Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którą sprawuje od 4 października 1993 r., asystenta Kościelnego Klubu Inteligencji Katolickiej od 4 marca 1998 r. oraz kapelana Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku pełnioną od 4 grudnia 2006r.
Przedstawiając kandydaturę ks. Kan. Wiesława Koska do nadania tego honorowego wyróżnienia należy podkreślić wniesiony wkład w wielkich pracach konserwatorskich i renowacyjnych wszystkich zabytków jakie znajdowały się i znajdują w parafii św. Mateusza. Energia i pełne zaangażowanie ks. kanonika pozwoliły przywrócić bazylice kolegiackiej i jej otoczeniu pierwotny blask (…).
Odrębny rozdział w podejmowanych przez ks. kanonika dziełach stanowi trwająca przez 13 lat, kiedy to została odsłonięta w całości, renowacja największej płaszczyzny renesansowej polichromii w Europie Środkowo-Wschodniej znajdującej się na unikatowym kasetonowym sklepieniu świątyni (…).
Należy także wspomnieć o przeprowadzonych przez ks. kanonika kapitalnych remontach innych budowli: zabytkowego XVI-wiecznego domu parafialnego, kaplicy św. Marii Magdaleny oraz wspólnie z Caritas Diecezji Płockiej wyremontowany został Dom Katechetyczny, którego część zajmuje obecnie Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas. Ksiądz Dziekan zainicjował także przeprowadzenie renowacji monumentalnego kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła.
Wśród zasług do przyznania tego wyróżnienia dla księdza proboszcza wymienia się ponadto szczególne zaangażowanie w sprawy ochrony zabytków, a w szczególności o podlegające jego opiece obiekty zabytkowe i ich otoczenie. Działalność ks. kanonika została poparta znakomitą współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz miejscowym środowiskiem naukowym, a także aktywnym udziałem w życiu duchowym i społecznym Pułtuska, połączonym z propagowaniem wiedzy o historii Pułtuska. Jako gospodarz parafii św. Mateusza staje się przewodnikiem po świątyni opowiadając o perle pułtuskiej architektury i wspaniałym świadku dziejów naszego miasta. Zwiedzający nasze miasto mają okazję podziwiać wnętrza pułtuskiej świątyni poprzez zainicjowaną przez ks. kanonika akcję „Otwarte drzwi bazyliki” (…).
Ale nie można także pominąć osiągnięć duszpasterskich księdza kanonika. Wśród nich na uwagę zasługuje jedna z ciekawszych inicjatyw ks. Dziekana jaką jest akcja „Wielkanocny Kosz dla Biednych”, kiedy to parafianie parafii św. Mateusza dzielą się artykułami spożywczymi z najbardziej potrzebującymi. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii była akcja intronizacji Chrystusa Króla w rodzinach corocznie odnawiana w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Ks. Kanonik Wiesław Kosek zainicjował także msze branżowe oraz msze w intencji ojczyzny.Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że ks. Kanonik jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców ustanowienia św. Mateusza patronem miasta Pułtusk, bowiem 16 czerwca 1998 r. w imieniu grupy Akcji Katolickiej w skład której wchodził również ks. Kanonik do Rady Miejskiej w Pułtusku wpłynął wniosek o zwrócenie się do Biskupa Płockiego o ustanowienie św. Mateusza patronem miasta Pułtusk. W następstwie Biskup Płocki Zygmunt Kamiński dekretem z dnia 8 lipca 1998 r. ustanowił św. Mateusza Apostoła i Ewangelistę Patronem Miasta Pułtuska. Dzięki nadanemu dekretowi Ks. Kanonik stał się jednym z organizatorów pierwszych obchodów patrona miasta podczas, których duchowieństwo i parafianie mają okazję włączyć się w różnorodne przedsięwzięcia kulturalne m in. organizowane wspólnie z władzami miasta. Podczas obchodów Dni Patrona Pułtuska odprawiana jest odpustowa msza święta w intencji mieszkańców Ziemi Pułtuskiej czy konkursy wiedzy religijnej na poziomie dekanalnym. Dobrej informacji o życiu parafii służy wydawana od 1994 r. parafialna gazeta „Sygnaturka Kolegialna” ciesząca się zasłużonym uznaniem.
Wiele różnych inicjatyw świadczy o żywotności parafii św. Mateusza w Pułtusku. Przejawem troski o bogatsze życie parafii są działające w niej liczne ruchy, grupy i stowarzyszenia m. in. takie jak: koła Żywego Różańca, chór młodzieżowy i schole dziecięce, zespoły muzyczne, ministranci, Ruch Domowego Kościoła, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Koło Synodalne Nauczycieli, Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Koło Przyjaciół Radia Maryja. Przy parafii działa także Młodzieżowa Grupa Teatralna.
KRZYSZTOF KLENCZON
Krzysztof Klenczon urodził się 14 stycznia 1942 r w Pułtusku, dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w Szczytnie. Jego ojciec żołnierz AK ukrywał się przed ówczesną władzą aż do amnestii w roku 1956. Ten okres miał zapewne ogromny wpływ na kształtujące się w artyście przymioty: odwagę, honor, poczucie sprawiedliwości, bezinteresowność.
Nazwany „polskim Johnem Lennonem” karierę rozpoczął jako gitarzysta Niebiesko Czarnych później współtworzył zespół Czerwone Gitary, by ostatecznie w styczniu 1970 roku założyć zespół: Trzy Korony, z którym stworzył takie przeboje jak: „Port”, „10 w skali Beauforta”, „Nie przejdziemy do historii”, „Czyjaś dziewczyna”, czy „Kronika podróży” (…).
W połowie 1972 r. zakończył karierę estradową w Polsce i wyemigrował wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych (USA). Tam ukazał się jedyny Long Play „The Show Never Ends”.
Wracał na polską estradę jeszcze dwukrotnie w 1977 I 1978 r. Odbył dwie trasy koncertowe
i nagrał autorską płytę „Powiedz Stary gdzieś ty był”. Z tego krążka pochodzą znane utwory takie jak: „Natalie – Piękny świat”, „Latawce z moich stron”, „Muzyko z tamtej strony dnia”, „Więc jesteś tu”. W 1981 roku zginął śmiercią tragiczną w wypadku samochodowym w Chicago, wracając z koncertu charytatywnego na rzecz Solidarności w Polsce.
Od 5 lat w naszym mieście ma miejsce Pułtuski Festiwal im Krzysztofa Klenczona, w ramach którego odbywają się koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, konkursy dla młodych artystów, wykonawców z Polski i z zagranicy, a także warsztaty wybitnych polskich muzyków. Patronem Honorowym Festiwalu jest żona Krzysztofa Klenczona Pani Alicja Klenczon, która przez wszystkie dotychczasowe edycje festiwalu bardzo aktywnie angażuje się w jego organizację i promocję.
Informacja o Pułtuskim Festiwalu im. Krzysztofa Klenczona dociera do ludzi w całej Polsce poprzez radio, telewizję, prasę, internet promując tym samym miasto Pułtusk jako kulturalną „Wenecję Mazowsza”, a Krzysztof Klenczon stał się rozpoznawalną twarzą i „wizytówką” promocyjną naszego miasta w Polsce i za granicą (…)
Pułtusk jest miastem, które w związku z postacią Krzysztofa Klenczona ma podwójną symbolikę. To tutaj rozpoczęła się jego życiowa podróż. Tędy też biegnie szlak wodny prowadzący żeglarzy do Krainy Wielkich Jezior – tak ukochanych przez artystę.
Przez 5 lat edycji Festiwalu miasto Pułtusk doczekało się tablicy honorowej na budynku, w którym urodził się Krzysztof Klenczon, grającej ławeczki z postacią Krzysztofa Klenczona oraz Amfiteatr przy zamku – Domu Polonii nosi od dwóch lat nazwę – Amfiteatr im Krzysztofa Klenczona. Te wszystkie działania mają na celu nie tylko propagować twórczość Krzysztofa Klenczona oraz podtrzymywać wciąż żywą legendę o Nim, ale w aktywny sposób promują miasto Pułtusk w Polsce i na świecie. Dlatego też Krzysztof Klenczon – wielki artysta, muzyk i kompozytor, którego piosenki wciąż żywe są na ustach kolejnych pokoleń jest wizytówką naszego miasta.

Robert Gajda


ks. Wiesław Kosek


Alicja Klenczon

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *