pultuszczak

Facebook


Ewa Leszczyńska – dyrektor na medal!

2017-10-25 6:39:22

Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie – Ewa Leszczyńska została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”

Te szczególne wyróżnienia dyrektor Ewa Leszczyńska odebrała 16 października br. z rąk podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego działającego w imieniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) jest to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Z kolei odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” minister właściwy do spraw rolnictwa nadaje za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.
W obu dziedzinach dyrektor Ewa Leszczyńska ma się czym pochwalić. Jako wieloletni dyrektor Publicznego Gimnazjum w Winnicy, a obecnie dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie, z sukcesami realizuje zadania związane z troską o rozwój zawodowy nauczycieli i ich motywacją do pracy, rozwiązywaniem konfliktów, efektywną organizacją pracy szkoły, sprawnym zarządzaniem majątkiem szkoły, pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, realizacją projektów edukacyjnych, realizacją celów polityki oświatowej organu prowadzącego, współpracą z lokalnym środowiskiem oraz co najważniejsze, uzyskiwaniem wysokich osiągnięć uczniów. Wywiązując się z powodzeniem z zadań stawianych przed współczesnymi dyrektorami szkół jako menedżerami, Ewa Leszczyńska jest przede wszystkim doświadczonym i mądrym nauczycielem, do którego współpracownicy przychodzą chętnie, dzielą się swoimi problemami, ponieważ służy swoim kolegom wiedzą i poradą.
Jak sama mówi, otrzymane odznaczenia są dla niej powodem do dumy, nie rozpatruje ich jednak w kategorii własnych osiągnięć, jest to raczej sukces szkoły, na który składa się praca wielu ludzi.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *