pultuszczak

Facebook
Drogowe inwestycje w Powiecie Pułtuskim

2023-04-07 7:28:14
W piątek, 31 marca, w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, podpisano umowy na przebudowę trzech dróg powiatowych na odcinkach: Winnica – Błędostowo, Budy Ciepielińskie – Piskornia, Gzy – Borza Strumiany
Łączna wartość trzech inwestycji to prawie 15 milionów złotych. Powiat Pułtuski na budowę i przebudowę dróg powiatowych otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu “Polski Ład”, w kwocie 12 mln zł. Wykonawcą prac jest firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic.Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica–Błędostowo na odcinku ok. 1 611 m przewiduje powstanie jezdni o szerokości 2 x 3 m, nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem daszkowym, poboczami obustronnymi z kruszywa łamanego o szerokości 1 m, poboczem utwardzonym. Przedsięwzięcie obejmuje również odbudowę w istniejących lokalizacjach rowów drogowych (odmulenie), wymianę istniejących przepustów pod zjazdami i drogami gminnymi. Wartość inwestycji wynosi 2,3 mln zł brutto.

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3416W Budy Ciepielińskie – Piskornia na odc. ok. 6 544 m, wykonana zostanie jezdnia o szerokości 2 x 2,75 m, nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem daszkowym, poboczami obustronnymi z kruszywa łamanego o szerokości 1 m, poboczem utwardzonym. Wartość inwestycji wynosi 9,3 mln zł brutto.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Gzy – Borza Strumiany na odcinku 2 375 m polegać będzie na frezowaniu, zdjęciu warstwy gruntu niebudowlanego pod przebudowę i poszerzenie jezdni, ustawieniu krawężników drogowych, oporników, obrzeży. W ramach przebudowy wzmocnione zostanie podłoże, a jezdnia poszerzona zostanie do szerokości 5,50 m (jednostronnie, obustronnie, różnej szerokości, rzędnej i pochylenia, w różnych lokalizacjach). Powstaną chodniki, perony, zjazdy i skrzyżowania. Ponadto wykonane zostaną rowy i system odwodnienia drogi. Wartość inwestycji 3,3 mln zł brutto.

Umowy obejmują również opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, utrzymanie na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, uporządkowanie terenu. Termin realizacji wymienionych inwestycji to 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

źródło: powiat pułtuski

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *