pultuszczak

Facebook

Dorota Subda odpowiada Robertowi Gajdzie

2018-06-29 11:35:52

Niżej artykuł na temat oświadczenia Roberta Gajdy

W związku z oświadczeniem, jakie ukazało się na stronie gajdamed.pl, które zostało następnie opublikowane przez Pułtuską Gazetę Powiatową w wydaniu nr 26 z dnia 26 czerwca 2018 r., pomawiające mnie o popełnienie przestępstwa na szkodę Szpitala Powiatowego w Pułtusku, zaprzestania wspierania szpitala, pozbawienia Pacjentów tysięcy świadczeń medycznych, zmuszona jestem ustosunkować się do tych twierdzeń.
   Całość przypisywanych mi zarzutów jest formułowana w oparciu o fakt wydania przez organ podatkowy – Burmistrza Miasta dwóch decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2017 oraz za 2018 r. w kwocie wyższej o 70.000 zł, niż wynikało to z deklaracji złożonych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku (w deklaracjach złożonych przez podatnika, którego reprezentował Dyrektor Generalny Prokurent dr n. med. Robert Gajda podano zaniżoną wartość budowli oraz zaniżoną powierzchnię użytkową budynków, od których należny jest podatek). Bliżej nieznany autor tego oświadczenia, który nie miał cywilnej odwagi na ujawnienie się, podpisany jako „red” próbuje wykazać, że określenie wysokości podatku od nieruchomości jest uzależnione od uznaniowej decyzji organu podatkowego. Tak jednak na gruncie obowiązujących przepisów nie jest. Wysokość podatku stanowi iloczyn stawki podatku ustalonego przez Radę Miasta oraz powierzchni nieruchomości lub wartości budowli i brak tu miejsca na jakąkolwiek uznaniowość. Organ podatkowy nie mógł  „zrobić tego po swojemu” a więc ani „odjąć 50 tys.”, ani „dodać 20 tys.” Wyjaśnienia wymaga, że podatnik zakwestionował wielkość powierzchni przyjętą do obliczenia podatku i złożył odwołanie od obu ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. W chwili obecnej obie decyzje nie są ostateczne ani nie zostały wykonane. Nie przeszkadza to jednak autorowi w twierdzeniu, że szpital już pieniądze stracił i wskazywaniu tego konsekwencji.
    Niewątpliwie intencją autora oświadczenia było przypisanie mi popełnienia przestępstwa określonego jako działanie na szkodę szpitala. Tak też przedstawia mnie zdjęcie umieszczone na stronie gajdamed.pl (z zasłoniętymi oczami, w sposób charakterystyczny dla wizerunków osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa publikowane przez środki masowego przekazu). Ocenę gustu autora pozostawiam czytelnikom, natomiast samemu autorowi proponuję refleksję dotyczącą naruszenia moich dóbr osobistych. Niewątpliwym natomiast jest, że paradoksalnie to właśnie oczekiwane przez autora działanie w postaci dowolności i kierowanie się pozaprawnymi przesłankami w określaniu wysokości podatku od nieruchomości stanowiłoby przestępstwo polegające na przekroczeniu uprawnień. Przypomnieć należy, że ustawowym zadaniem Burmistrza Miasta jest wykonanie budżetu, a w tym realizacja dochodów budżetowych.
     Odnosząc się do zarzutu „zabrania” przeze mnie Pacjentom Pułtuska tysięcy wizyt specjalistycznych, setek badań tomografii komputerowej czy dziesiątek operacji chirurgicznych, abstrahując od wskazanej powyżej swoistej „logiki” autora, mogę wyrazić jedynie swoje zdziwienie, że finansowanie przez Szpital Gajda-Med tak znaczącej części tak poważnych  świadczeń medycznych opiera się na założeniu finansowania ich z kwot zaoszczędzonych na podatku od nieruchomości, mimo, że są to świadczenia ściśle związane z wysokością kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia i przez Fundusz refundowane.
    Brak jest jakichkolwiek podstaw, aby przedstawionym w oświadczeniu zarzutom dodatkowo nadawać charakteru politycznego. Nie jest mi nic wiadome, aby ktokolwiek z osób związanych ze spółką Szpital Powiatowy Gajda-Med miał kandydować w zbliżających się wyborach samorządowych na stanowisko Burmistrza Miasta, a ta okoliczność, kierując się sposobem myślenia autora tłumaczyłaby zapewne „dyskryminację” szpitala w sprawach podatkowych.
Nadmieniam, że dotychczasowe umorzenia podatków od nieruchomości dla Szpitala Powiatowego Gajda-Med za lata 2016-2017 wyniosły łącznie 456 274 zł. Nasuwa się zatem pytanie- ile Pacjenci szpitala otrzymali dodatkowych badań, poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, za umorzoną kwotę podatku?

Wyznaczona do pełnienia funkcji
Burmistrza Miasta Pułtusk
Dorota Subda

Nasz artykuł dotyczący oświadczenia Roberta Gajdy

Szpital zapłaci prawie 300 tysięcy
W poniedziałek na stronie internetowej Gajda med pojawiło się szokujące oświadczenie dra Roberta Gajdy, opatrzone jeszcze bardziej zaskakującym zdjęciem pełniącej obowiązki burmistrza Doroty Subdy z czarną opaską na oczach, co by sugerowało, że jest osobą z zarzutami, wyrokiem czy oskarżoną w procesie karnym
Oświadczenie zatytułowano “Czy p. Dorota Subda pełniąca obowiązki burmistrza Pułtuska zabrała pieniądze pacjentom Pułtuska na kampanię Michała Kisiela?”
Autor oświadczenia, obok śmiałych stwierdzeń na temat kandydata na burmistrza stwierdza, iż zmieniło się nastawienie władz gminy do szpitala, a co za tym idzie do pacjentów. Dowodem na to ma być nie tylko nie umorzenie szpitalowi podatku gruntowego, ale podniesienie go o kwotę 20 tys. zł.
Robert Gajda przypomina że nieobecny burmistrz podatek ten umarzał, a jego poprzednik pobrane kwoty przekazywał na szpitalne inwestycje.
W ubiegłym roku Szpital Powiatowy przeprowadził operat przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę, z którego wynikało, że płacono około 50 tyś. za duże podatki w stosunku do należnych. Operat uwzględnił m.in. zużycie infrastruktury i poprzez to zmianę jej wartości. Widocznie nie spodobało się to p. Komisarz bo zrobiła to po swojemu.
Zamiast odjąć 50 tyś. dodała jeszcze 20 tys. zł. W sumie wyszło ponad 287 tys. zł podatku zamiast 217 tys. wyliczonych przez biegłego rzeczoznawcę. W ten sposób p. Komisarz zabrała pacjentom Pułtuska tysiące wizyt specjalistycznych, setki badań tomografii komputerowych czy dziesiątki operacji chirurgicznych.
Oświadczenie kończy się stwierdzeniem, że rozważane jest zgłoszenie do prokuratury, iż Dorota Subda działa na szkodę szpitala powiatowego, a więc i pacjentów, a co za tym idzie może być oskarżona o próbę wyłudzenia pieniędzy od szpitala.
Pełniącą obowiązki burmistrza Pułtuska poprosiliśmy o stanowisko w tej sprawie. Uzyskaliśmy jedynie informację, że jest przygotowywane przez prawnika. Dorota Subda nie odpowiedziała też jednoznacznie, czy złoży doniesienie w związku z oświadczeniem Roberta Gajdy, traktując je jako pomówienie.
Dodajmy, że sprawa umorzenia podatku dla szpitala często powracała w dyskusjach na sesjach Rady Miejskiej. Radni opozycji, między innymi Bogdan Pieńkos i Ryszard Befinger, ostro protestowali przeciwko umarzaniu tak znacznych kwot jednostce, która została przejęta przez prywatny podmiot. Twierdzili, że każda firma prywatna na terenie gminy powinna mieć prawo to takich ulg, jeśli świadczy usługi dla mieszkańców i zatrudnia osoby z naszego terenu, płacąc przy tym znaczne podatki. W załącznikach do oficjalnych zarządzeń burmistrza Pułtuska w sprawie rocznej informacji na temat wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z 2017 i 2018 roku, znajdują się dane dotyczące umorzeń podatkowych za 2016 i 2017 rok. Szpitalowi Powiatowemu Gajda med umorzono odpowiednio kwoty 273 tys. 933 zł i 178 tys. 063 zł. Stąd protesty radnych, że decyzje o zrezygnowaniu z tak dużych wpływów do budżetu gminy były podejmowane bez konsultacji z nimi, jednoosobowo.
Trudno też się zgodzić z argumentacją, że opłaty podatkowe mają bezpośredni wpływ na ilość świadczonych dla pacjentów usług medycznych – wizyt specjalistycznych, badań, operacji. Te są ściśle związane z wysokością kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oczywiście, jeśli Gajda med będzie musiał zapłacić wysoki podatek, może mieć okrojone środki na inwestycje w obiekty czy sprzęt.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…