pultuszczak

Facebook
Biorą się za kanały

2023-03-30 11:30:55

W planach modernizacja kanałów miejskich A, B i C wraz z infrastrukturą. Gmina ma działać w partnerstwie z powiatem.

Jeszcze na planowanych w końcu marca sesjach Rady Gminy Pułtusk i Rady Powiatu Pułtuskiego mają być podjęte uchwały w sprawie współdziałania przy ważnej dla naszego miasta inwestycji. Chodzi o przywrócenie blasku miejskim kanałom które mogły by być niewątpliwym atutem turystycznym i miejscem rekreacji, również dla mieszkańców.

Inwestycja jest przewidziana na lata 2023 i 2024 (chodzi o wykonanie projektu, co będzie początkiem do wykonania kosztorysu, podziału kosztów i starania się o dofinansowanie zewnętrzne).  Z uzasadnienia do miejskiej uchwały dowiadujemy się, że celem podejmowanych długofalowo przedsięwzięć jest zagospodarowanie terenów nabrzeży kanałów pułtuskich oraz terenów nadrzecznych na potrzeby rozwoju turystyki wodnej i wypoczynku nad wodą wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem lokalowym. Prowadzenie działań mających na celu zapobieganiu zamuleniu głównych cieków wodnych. Renowacja umocnień nabrzeży kanałów wód powierzchniowych opływających wyspę wraz z odnową budowli przeciwpowodziowych śluz i obwałowań.

Mając na uwadze powyższe,  dniu 31 października 2022 r. podpisano Umowę użyczenia Nr 194/2022 pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Pułtusk, której przedmiotem użyczenia jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa. Na użyczonym terenie będą podejmowane działania związane z realizacją zadań własnych gminy polegających m.in.na zagospodarowaniu terenu umożliwiającego rozwój turystyki wodnej, ochronę środowiska i przyrody, w tym zadbanie o czystość wody, pielęgnację i nasadzenia drzew i krzewów oraz remont, przebudowę, rozbudowę lub budowę obiektów infrastruktury jak mosty, kładki itp.Umowa została zawarta na czas oznaczony 25 lat, tj. do 31.10.2047 r.

W dniu 14 listopada 2022 r. Gmina Pułtusk w ramach zadania pn. “Modernizacja kanałów A,B,C wraz z infrastrukturą” podpisała List Intencyjny z Powiatem Pułtuskim w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji dotyczących zagospodarowania kanałów na odcinku “Wyspy” na terenie miasta Pułtusk. Mając na uwadze walory i znaczenie dla miasta Pułtusk kanałów, strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie realizacji inwestycji (…). 

Biorąc pod uwagę wspólny cel, jakim jest m.in. upowszechnienie i uatrakcyjnienie walorów przyrodniczych, środowiskowych i gospodarki wodnej na rozwój turystyki Pułtuska (rozumianych jako Miasto i Powiat), Zarząd Powiatu w Pułtusku wyraził aprobatę na wspólną realizację w 2023 r. — 2024 r. zadania w strukturze: Lider — Gmina Pułtusk, Partner — Powiat Pułtuski.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *