pultuszczak

Facebook


Będzie sąd konkursowy

2018-04-19 10:15:35

To nic innego jak zespół doradczy dla burmistrza, który ma pomóc ocenić i wybrać najlepsze koncepcje zagospodarowania Wzgórza Abrahama i kamienicy przy ul. Rynek 13. Gmina poszukuje kompetentnego przewodniczącego tego zespołu, oczywiście odpłatnie

Stąd ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest właśnie udział w pracach sądu konkursowego jako przewodniczący, w dwóch konkursach architektonicznych: na opracowanie koncepcji adaptacji kompleksu na Wzgórzu Abrahama w Pułtusku oraz adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13, do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych. Sąd konkursowy będzie zespołem pomocniczym dla burmistrza miasta (trzy osoby – przewodniczący i dwóch pracowników urzędu), powołanym do oceny prac konkursowych i wyboru najlepszych. Sąd konkursowy sporządzi informacje o pracach konkursowych oraz uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu, oczywiście po dogłębnej ocenie prac, również pod względem formalnym.
Warunkami przewodniczenia sądowi jest dyspozycyjność oraz oczywiście odpowiednie kwalifikacje. Wymienia się posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych projektowania w zakresie architektury i budownictwa oraz uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do bez ograniczeń lub konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń. Konieczne jest również posiadanie doświadczenia w projektowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi w zakresie obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską. Decydującym kryterium będzie cena, czyli kwota wynagrodzenia jakiego zażąda przyszły przewodniczący. Zgłoszenia można było przesyłać do 16 kwietnia, do godz. 10.

Zdjęcie: Sąd konkursowy będzie doradzał burmistrzowi w sprawie zagospodarowania kamienicy przy Rynek 13 i Wzgórza Abrahama czyli parku przy ul. 3 Maja, którego wygląd, jak wiemy, pozostawia wiele do życzenia

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *