pultuszczak

Facebook

Będzie jaśniej na Zielonej Dróżce

2022-03-01 12:20:17

Petycja mieszkańców rozpatrzona pozytywnie

21 stycznia tego roku, mieszkańcy ul. Zielona Dróżka 21- 22 skierowali do Rady Miejskiej w Pułtusku petycję w sprawie zainstalowania oświetlenia ulicznego na istniejących słupach elektrycznych, biegnących wzdłuż tej ulicy. W uzasadnieniu mieszkańcy wskazali, że petycja dotyczy trzeciej odnogi drogi, przy której obecnie znajduje się 15 budynków mieszkalnych oraz planowana jest budowa następnych. Instalacja nocnego oświetlenia zapewni mieszkańcom przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Ponadto zwrócili uwagę, że dla nich zainstalowanie oświetlenia ulicznego stanowi ogromne wyzwanie finansowe, natomiast dla gminy są to niewielkie koszty, a skoro zadaniem własnym samorządu jest między innymi zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, to mają nadzieję, że radni pozytywnie rozpatrzą przedmiotową petycję.

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał pismo do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 8 lutego dokonała analizy zasadności wniosku oraz zwróciła się do burmistrza o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, że wnioski mieszkańców Gminy Pułtusk związane z oświetleniem ulicznym realizowane są sukcesywnie, według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego. Jednocześnie poinformował, iż do dnia wpływu petycji, do Urzędu Miejskiego w Pułtusku nie wpłynął żaden wniosek w powyższej sprawie, wskazujący ww. lokalizację. Powyższa petycja jest pierwszym sygnałem zwracającym uwagę na takie potrzeby mieszkańców Zielonej Dróżki i zostanie ujęta w planach inwestycyjnych dotyczących rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Komisja podzieliła stanowisko, że oświetlenie uliczne powinno być wykonane w ul. Zielona Dróżka 22, w miarę możliwości finansowych oraz według kolejności składanych wniosków.Teraz trzeba tylko cierpliwie poczekać.
red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…