pultuszczak

Facebook


Będą wydobywać w Pogorzelcu

2017-03-10 9:35:50

Tak zwanych żwirowni w gminie Pokrzywnica jest bardzo dużo, co nie zawsze budzi aprobatę mieszkańców, ze względu na degradację terenu, ale bardziej dlatego, że swego czasu dziennikarze popularnej stacji telewizyjnej ujawnili niewątpliwie, iż niekiedy są to miejsca zrzucania przywożonych do gminy odpadów

Zdarzają się też głosy zadziwionych faktem, że posiadając tyle żwirowni gmina powinna mieć duże dochody z tytułu tak zwanego podatku eksploatacyjnego. Tych mniejszych wyrobisk, poniżej 7 ha jest na jej terenie około dwudziestu i jeszcze kilka większych niż 7 – hektarowe. Problem tkwi w prawie miejscowym, które Rada Gminy swego czasu uchwaliła, wychodząc niejako na przeciw lokalnym przedsiębiorcom. Płacą tylko za „dziurę”, czyli miejsce wydobywania kruszywa, natomiast teren okalający jest objęty podatkiem rolnym, którego najczęściej nie płaci się przy słabej klasie ziemi, czyli tzw. piachach.
Kolejne miejsce wydobycia kruszywa będzie w Pogorzelcu. Na stronie internetowej gminy ukazało się obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny /piasków/ ze złoża kruszywa naturalnego „Pogorzelec I” na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 116/15 położonej w miejscowości Pogorzelec, gm. Pokrzywnica, związku ze złożeniem przez Pana Krzysztofa Sikorskiego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 26.04.2016 r. na wniosek pana Krzysztofa Sikorskiego. W ramach toczącego się postępowania zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji określonej w pkt. 3 jest wójt gminy Pokrzywnica.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu- we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600. Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, od dnia 22.02.2017 r. do dnia 24.03.2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest wójt gminy Pokrzywnica.
Zdjęcie z naszego archiwum: toksyczna pryzma na działce w Piskorni

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *